Spørgsmål og svar

Eurocode 2: Betonkonstruktioner

Køb Eurocode 2 i webshop

FAQ om DS/EN 1992-serien (beton)

Nedenstående har vi samlet en række spørgsmål og svar vedrørende DS/EN 1992-serien. 

Få svar på spørgsmål til eurocode 2

Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Spørgsmål | juni 2013

I DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011, punkt 9.10.2.2(2) Periferi-trækforbindelser er værdien for trækforbindelserne for hele længden er blevet ændret til 15kN/m (CC2) og 30 kN/m (CC3). I det oprindelige nationale anneks var det også værdien, men der kom et tillæg 1 der ændrede værdien til 7,5kN/m henholdsvis 15 kN/m, således der stilles de samme krav til perifere og interne trækforbindelser. Er dette en fejl?

Svar

Der er konstateret fejl i DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011 punkt 9.10.2.2(2) Periferi-trækforbindelser, og disse vil være rettet i forbindelse med udsendelse af en ny udgave af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013. Til orientering ser rettelsen således ud: 

9.10.2.2(2) Periferi-trækforbindelser.

Følgende værdi skal anvendes: Værdien af q1 skal som minimum være 7,5 kN/m for normal konsekvensklasse, og 15 kN/m for høj konsekvensklasse.

Spørgsmål | august 2012

Jeg har det problem at "Eurocodes 2: betonkonstruktioner - Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner" afsnit 4.1.1.2 (7) henviser til det Nationale Anneks. Når jeg kigger i det Nationale Anneks, kan jeg ikke finde det der hører til?

Svar

Der findes ikke noget punkt 4.1.1.2(7) i EN 1992-1-1. Derimod findes der et punkt 4.4.1.2(7), hvor der er mulighed for nationalt valg. Det fremgår af det oversigten i det danske nationale anneks, at der ikke er ændringer i Danmark.

Spørgsmål | februar 2012

Tillæg 3 til huldækstandarden, N115 – EN 1168, 2005-FprA3,  giver svar på en række spørgsmål, som indtil nu har været åbne. Derfor er der i byggebranchen behov for at implementere tillægget så hurtigt som muligt. Tillægget er pt. udsendt til UAP afstemning blandt CENs medlemslande og det forventes udgivet i slutningen af 2011. Det har været under udarbejdelse i CEN TC 229 WG 1 siden primo 2010 og anses for gennemarbejdet med bred deltagelse i arbejdsgruppen af fagligt kompetente personer fra flere medlemslande. 

Betonelement-Foreningen vil på den baggrund forespørge S-1992 om opbakning til at anvende tillægget indtil det udgives forment af CEN. 

Betonelement-Foreningen er bekendt med, at nogle kommuner allerede nu tillader at gøre brug af tillæg 3, mens andre kommuner er mere tøvende. En opbakning fra S-1992 vil efter vores opfattelse kunne bidrage til, at alle kommuner tillader brugen af tillægget.

Svar

Med henvisning til Deres henvendelse af 28. marts 2011 til standardiseringsudvalget for Betonkonstruktioner og -produkter, S-1992, vedr. ovenstående kan det oplyses, at udvalget har behandlet Deres henvendelse på mødet d. 8. september og kan oplyse følgende:'

Tillæg 3 til huldækstandarden EN 1168:2005/FprA3 blev vedtaget på formal vote stadiet uden lande, der stemte imod. Tillægget forventes udgivet i slutningen af 2011 eller begyndelsen af 2012. Da der kun kan foretages redaktionelle ændringer frem til udgivelsen anbefaler udvalget at anvende formal vote udgaven frem til udgivelsen. Denne udgave kan anskaffes på www.ds.dk.

Spørgsmål | marts 2009  

Jeg kan ikke finde partialkoefficienten for beton for seismisk dimensioneringstilfælde. I NA EC2 pkt. 2.4.2.4(1) er kun angivet partialkoefficienter for vedvarende og ulykkes dimensioneringstilfælde. I NA EC3 pkt. 6.1(1) er angivet partialkoefficienter (for stål) for alle dimensioneringstilfældene. Her er materialepartialkoefficienter 1,0 for det seismiske dimensioneringstilfælde svarende til, at det betragtes ligesom et ulykkestilfælde. Det hænger dog ikke særlig godt sammen beskrivelsen (af vandret masselast) i NA EC0 pkt. A1.3.2, hvor jeg får indtryk af, at det er et vedvarende dimensioneringstilfælde, hvilket det jo også var tidligere.

Svar

Det nationale anneks til EN 1990 DK NA vil blive tilrettet, således at dette fremover alene tager hensyn til utilsigtede vandrette påvirkninger af små jordrystelser.

Del 1-2: Generelle regler – Brandteknisk dimensionering

Ingen spørgmål.

Del 2: Betonbroer – Dimensionerings- og detaljeringsregler

Ingen spørgmål.

Del 3: Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere

Ingen spørgsmål.

Kontakt

Eurocode helpdesk
Eurocode helpdesk Kontakt os E: eurocodes@eurocodes.dk
T: 39966101

Disclaimer:

Grundlæggende skal det understreges, at svar fra standardiseringsudvalg på henvendelser fra brugerne af standarderne alene er udtryk for det pågældende S-udvalgs fortolkning af standardens tekst.

  • Hvis der er tale om henvendelser i relation til en harmoniseret produktstandard under Byggevareforordningen (tidl. Byggevaredirektivet) så vil bemærkninger eller spørgsmål til standarden blive videreformidlet til den relevante tekniske komité i CEN og indgå i overvejelserne ved en fremtidig revision af standarden. Udvalgets svar er ikke bindende for myndighederne.
  • Hvis der er tale om en europæisk (EN) eller international (ISO) standard, som er refereret i fx bygningsreglementet (BR18), så er svaret fra S-udvalget alene et udtryk for udvalgets opfattelse af, hvordan standarden skal forstås og svaret er dermed ikke bindende for myndighederne. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.
  • Hvis der er tale om en national dansk standard (DS) så er svaret fra S-udvalget alene et udtryk for udvalgets opfattelse af, hvordan standarden skal forstås og svaret er dermed ikke bindende for myndighederne. Spørgsmål og kommentarer vil kunne indgå i en fremtidig revision af standarden.
  • Spørgsmål omkring tolkning af formuleringer i bygningsreglementet og samspillet mellem dette og fx eurocodes og de tilhørende nationale annekser (DK NA) rettes til de relevante myndigheder.