Få hjælp til CE-mærkning

Her kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om CE-mærkning.

Stil et spørgsmål

Alle spørgsmål og svar:


Hvad koster det at CE-mærke et produkt?
Medmindre det er nødvendigt at inddrage en tredjepart, koster det kun den tid, det tager at udarbejde den tekniske dokumentation og sætte mærket på produktet. I nogle tilfælde kan der dog være andre udgifter forbundet med CE-mærkningen, fx ved byggevarer og farlige maskiner. Her kan der nemlig være krav om, at et bemyndiget organ skal stå for overensstemmelsesvurderingen.

Kan jeg som producent selv sætte CE-mærket på mine produkter?
Ja. CE-mærk påføres altid af producenten selv eller af dennes repræsentant, når den nødvendige overensstemmelsesvurdering er udført. Det vil sige, at producenten først skal sørge for, at produktet skal overensstemmelsesvurderes i henhold til et eller flere direktiver, før CE-mærket kan påføres, og produktet kan markedsføres. Direktiverne præciserer, om overensstemmelsesvurderingen må udføres af producenten, eller om et bemyndiget organ skal involveres i processen. Fx angiver maskindirektivets bilag 4, at særligt farlige maskiner skal godkendes af et bemyndiget organ. 

Kan CE-mærket downloades?
Ja, du kan downloade det her.

Hvor skal CE-mærket sidde på produktet?
Mærket sættes enten på selve produktet eller på produktets dataskilt. Hvis det ikke er muligt på grund af produktets beskaffenhed, skal CE-mærket sættes på indpakningen og/eller eventuelle medfølgende dokumenter. De nærmere specifikationer for placeringen af CE-mærket findes i direktiverne.
  

Må man anvende andre mærkninger sammen med CE-mærkningen?
Ja, forudsat at de andre mærker ikke har samme betydning som CE-mærkningen, ikke kan forveksles med CE-mærket og ikke gør CE-mærket mindre læseligt eller synligt. CE-mærket er den eneste mærkningsordning, der angiver, at produktet overholder de væsentlige krav i de direktiver, der indeholder bestemmelse om ordningen. 

Kan Dansk Standard godkende vores produkt, så det kan blive CE-mærket? 
Nej. Dansk Standard er ikke en myndighed eller et bemyndiget organ og foretager ikke godkendelser af produkter til CE-mærkning.

CE-mærket påføres altid af producenten selv, når den nødvendige overensstemmelsesvurdering er udført. Det vil sige, at producenten først skal sørge for, at produktet skal overensstemmelsesvurderes i henhold til et eller flere direktiver, før CE-mærket kan påføres, og produktet kan markedsføres. Direktiverne præciserer, om overensstemmelsesvurderingen må udføres af producenten, eller om et bemyndiget organ skal involveres i processen.

Hvem kontrollerer, at CE-mærkningen er udført korrekt. Og hvad sker der, hvis det ikke er tilfældet?
Det er de offentlige myndigheder i EU-landene, der har ansvaret for at føre kontrol med CE-mærkningen (markedsovervågning).

Sanktionsmulighederne afhænger af, hvilke overtrædelser der er tale om. Hvis produktet ikke anses som en umiddelbar sikkerhedsrisiko, kan sanktionen være, at producenten skal sørge for, at produktet fremadrettet lever op til lovgivningen. Et produkt kan også blive trukket eller kaldt tilbage fra markedet. I tilfælde af fx forfalskning af CE-mærket, kan producenten blive idømt en bøde eller fængselsstraf.

Hvor finder jeg information om byggevarer og CE-mærkning?
Byggevareinfo.dk finder du information om byggevarer samt om CE-mærkning. Du kan stille spørgsmål ang. byggevarer og den tilhørende lovgivning og få svar indenfor 24 timer.

Skal din byggevare CE-mærkes? Vi rådgiver både dig som producent, importør, projekterende og forhandler. Få hjælp til CE-mærkning af Byggevarer.

Hvorfor skal jeg CE-mærke?
Hensigten med CE-mærkning er, at handel på tværs af landegrænser i EU bliver både nemmere og billigere. Producenterne angiver med mærket, at produktet lever op til de minimumskrav for sundhed og sikkerhed, som EU-direktiverne stiller krav om. Forbrugerne ser derfor ofte mærket som en indikation på, at produktet har et minimum af kvalitet, som andre produkter måske ikke har.

CE-mærket styrker den frie bevægelighed for produkter i EU- og EØS-landene. Her kan man sammenligne CE-mærket med et rejsepas. Det betyder, at de nationale myndigheder i EU ikke kan stille strengere krav til et produkt, end medlemslandene er blevet enige om. Dog kan der være særlige krav til produktet i brugssituationen. Og endelig kan kunden altid stille krav, der går videre end direktivernes eller forordningernes krav.

Hvad er et bemyndiget organ?
Bemyndigede organer udfører opgaver i forbindelse med de procedurer for overensstemmelsesvurdering, der henvises til i direktiverne, når der er behov for en tredjepart. Medlemsstaterne i EU udpeger de bemyndigede organer. For at blive udpeget skal kompetencerne være på et sådant teknisk niveau, at organet vil være i stand til at gennemføre de pågældende procedurer for overensstemmelsesvurdering. Organet skal også være uafhængigt. Det bemyndigede organ bliver regelmæssigt kontrolleret for, om kompetencerne er i overensstemmelse med de krav, der stilles.

Hvad er en overensstemmelseserklæring?
En overensstemmelseserklæring er en erklæring, hvor producenten skriver under på, at produktet overholder de relevante krav i lovgivningen (direktiver), og bekræfter, at han har gennemført de nødvendige vurderinger.

Producenten skal udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, når produktet er klart til at blive markedsført. Erklæringen skal indeholde oplysninger om relevante direktiver, fx producentens kontaktoplysninger og evt. oplysning om bemyndiget organ og referencer til harmoniserede standarder eller andre normative dokumenter.

Det er op til producenten selv at udfærdige erklæringen – se eksempel. I standarden DS/EN ISO/IEC 17050-1 findes der desuden et skema til overensstemmelseserklæring.