Personlige værnemidler - 89/686/EØF

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører personlige værnemidler, bør sætte sig ind i direktivet om personlige værnemidler.

Direktivet beskriver de overordnede krav, som de pågældende produkter skal leve op til, hvordan fabrikanten dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets overskrift

"Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler".

Hvad er omfattet af direktivet?

Personlige værnemidler defineres som enhver anordning bestemt til at bæres eller holdes af en person med henblik på at beskytte denne mod en eller flere risici, der kan true hans sundhed og sikkerhed.

Undtagelser

Direktivet finder ikke anvendelse på personlige værnemidler, der er omfattet af et andet direktiv med samme målsætning. Derudover indeholder direktivets bilag I en liste over undtagelser; fx værnemidler til de væbnede styrker, værnemidler til selvforsvar, værnemidler udformet og fremstillet til privat brug til beskyttelse mod vejrliget, fugtighed, vand og varme, styrthjelme til to eller trehjulede motordrevne køretøjer.

Væsentlige krav

For at kunne CE-mærke personlige værnemidler skal fabrikanten eller dennes repræsentant i EU sikre sig, at produkterne er i overensstemmelse med de væsentlige krav, der fremgår af direktivets bilag 2.

Der er en række generelle krav, fx til konstruktionsprincipper, komfort, effektivitet og brugsanvisning, samt fælles krav for flere arter og typer personlige værnemidler. Endelig listes en række specifikke krav til imødegåelse af risici, fx mekaniske slag, drukning, varme, ild, kulde, stråling og farlige stoffer.

De væsentlige krav formodes at være opfyldt, hvis produktet er konstrueret og afprøvet efter en relevant harmoniseret standard.

Procedure for overenstemmelsesvurdering

Fabrikanten skal udarbejde en teknisk dokumentation, jf. bilag 3, hvoraf det fremgår, at produktet lever op til de væsentlige krav. Som hovedregel skal der forud for fremstillingen foretages en EU-typeafprøvning, jf. bilag 7, af et såkaldt bemyndiget organ. De værnemidler, der er undtaget fra EU-typeafprøvning fremgår af §8, stk.3. Før CE-mærket påføres, udfylder fabrikanten en overensstemmelseserklæring efter modellen i direktivets bilag 6 og udfærdiger en brugsanvisning som beskrevet i bilag 2, pkt. 1.4.

Mærkning

CE-mærkning af produkt og emballage. Hvis et bemyndiget organ har deltaget i produktionskontrolfasen, jf. bilag 8, skal dette organs identifikationsnummer anføres.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 1. juli 1992.

Bemyndiget organ 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.