ATEX Direktivet 2014/34/EC

Gældende nationale standarder og tekniske specifikationer, der betragtes som vigtige eller nyttige dokumenter i forbindelse med korrekt anvendelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag II til Direktiv 2014/34/EU (ATEX Direktivet).

For at forbedre det indre marked for varer og styrke betingelserne for at markedsføre en lang række produkter i EU blev den nye lovgivningsmæssige ramme (New Legislative Framework) vedtaget i 2008. Rammen er en pakke af foranstaltninger, der sigter mod at forbedre markedsovervågningen og styrke kvaliteten af overensstemmelsesvurderinger. Den forklarer også, hvordan CE-mærkning anvendes, og danner dermed en værktøjskasse med tiltag, der kan anvendes i produktlovgivningen.

Begrebet kaldes også for varepakken på dansk, og her på Erhvervsstyrelsens hjemmeside finder du yderligere oplysninger: https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-metode-og-varepakken

Information omkring New Legislative Framework fra Kommissionen finder du her: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm

Som en konsekvens af Kommissionens arbejde med opdatering af de lovgivningsmæssige rammer er ATEX direktivet 94/4/EF dermed blevet revideret og vil fremover blive erstattet af direktivet 2014/34/EU.

I det nye direktiv henvises der i artikel 12 til anvendelsen af standarder:

Formodning om produkters overensstemmelse

  1. Produkter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

  2. Såfremt der ikke findes harmoniserede standarder, fast­ sætter medlemsstaterne de bestemmelser, som de finder nødvendige for, at de berørte parter får kendskab til de gældende nationale standarder og tekniske specifikationer, der betragtes som vigtige eller nyttige dokumenter i forbindelse med korrekt anvendelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag II.

Artikel 12.1 angiver at produkter anses at være i overensstemmelse med direktivets væsentlige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, hvis producenten har anvendt harmoniserede standarder. Dette omtales som formodningsretten.

Artikel 12.2 beskriver at der ud over de harmoniserede standarder findes andre standarder eller tekniske dokumenter, som kan være nyttige at anvende med hensyn til at bidrage til sikkerheds- og sundhedsniveauet, og at medlemslandene skal gøre opmærksom på eksistensen af disse dokumenter.

Dansk Standard og myndighederne på området indenfor ATEX Direktivet 2014/34/EU har indgået en aftale hvor Dansk Standard opretter en portal på deres hjemmeside som angiver og vedligeholder en liste over disse dokumenter. Dansk Standard og dets standardiseringsudvalg S-531 ’Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne’ har i samarbejde udarbejdet en liste over disse standarder.

Nedenfor er angivet denne liste med links til webshoppen i Dansk Standard hvor du finder yderligere oplysninger om udgivelserne, blandt andet et pre-view af de første sider således man kan vurdere dokumentets relevans.

StandardTitel
DS/EN 61241-2-2:1996Elektrisk materiel til brug i områder med brændbart støv. Del 2: Prøvningsmetoder - Sektion 2: Metoder til bestemmelse af den elektriske modstand i støvlag
DS/EN 50244:2000Elektriske apparater til detektering af brændbare gasser i boliger - Vejledning i valg, installation, brug og vedligeholdelse
DS/EN 45544-1:2000Luft på arbejdspladser. Elektriske apparater til direkte påvisning og direkte koncentrationsmåling af giftige gasser og dampe. Del 1: Generelle krav og prøvningsmetoder
DS/EN 45544-2:2000Luft på arbejdspladser. Elektriske apparater til direkte påvisning og direkte koncentrationsmåling af giftige gasser og dampe. Del 2: Funktionskrav til apparater til koncentrationsmålinger i grænseværdiområdet
DS/EN 45544-3:2000Luft på arbejdspladser. Elektriske apparater til direkte påvisning og direkte koncentrationsmåling af giftige gasser og dampe. Del 3: Funktionskrav til koncentrationsmålinger langt over grænseværdiområdet
DS/EN 45544-4:2000Luft på arbejdspladser. Elektriske apparater til direkte påvisning og direkte koncentrationsmåling af giftige gasser og dampe. Del 4: Vejledning i valg, installation, brug og vedligeholdelse
DS/EN 50402:2006Elektriske apparater til påvisning og måling af brændbare eller giftige gasser eller dampe eller af ilt – Krav til funktionel sikkerhed for stationære gasdetektorsystemer
DS/CLC/TR 50426:2005Beregning af uønsket initiering af glødetråds elektro-eksplosive anordning ved radiofrekvent stråling - Vejledning
DS/CLC/TR 50427:2005Beregning af uønsket initiering af brændbare atmosfærer ved radiofrekvent stråling - Vejledning
DS/CEN/TR 15281:2006Vejledning om inertisering til forebyggelse af eksplosioner
DS/EN 60079-29-2:2007Eksplosive atmosfærer - Del 29-2: Gasdetektorer - Valg, installation, brug og vedligeholdelse af detektorer til brandbare gasser og ilt
DS/EN 60079-30-2:2007Eksplosive atmosfærer - Del 30-2: Elektriske selvbegrænsende varmekabler - Anvendelsesguide vedrørende konstruktion, installation og vedligeholdelse
DS/EN 50402/A1:2008Elektriske apparater til påvisning og måling af brændbare eller giftige gasser eller dampe eller af ilt - Krav til funktionel sikkerhed for stationære gasdetektorsystemer
DS/EN 60079-29-2/Corr. 1:2008Eksplosive atmosfærer - Del 29-2: Gasdetektorer - Valg, installation, brug og vedligeholdelse af detektorer til brandbare gasser og ilt
DS-håndbog 144.2:2008Klassificering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede - Eksempelsamling
DS/EN 60079-13:2011Eksplosive atmosfærer - Del 13: Beskyttelse af udstyr med rum under tryk "p"
DS/EN 60079-19:2011Eksplosive atmosfærer - Del 19: Reparation, eftersyn og regenerering af udstyr
DS/EN 60079-10-1:2010 (Sik)Eksplosive atmosfærer - Del 10-1: Klassifikation af områder - Eksplosive gasatmosfærer
DS/EN 60079-35-2:2012Eksplosive atmosfærer - Del 35-2: Hjelme med lys til grubegasholdige miner - Ydeevne og andre sikkerhedsrelaterede forhold
DS/EN 60079-14 + AC:2011 (Sik)Eksplosive atmosfærer - Del 14: Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer
DS/EN 60079-1:2014Eksplosive atmosfærer - Del 1: Beskyttelse af udstyr med tryksikre kapslinger "d"
DS/EN 60079-2:2015Eksplosive atmosfærer - Del 2: Beskyttelse af udstyr med overtrykskapsling "p"
DS/EN 60079-17:2012Eksplosive atmosfærer - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer
DS/IEC 60079-33:2012Eksplosive atmosfærer - Del 33: Beskyttelse af udstyr med særlig beskyttelse "s"
DS/EN 60079-17:2014Eksplosive atmosfærer - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer
DS/EN 60079-14:2014Eksplosive atmosfærer - Del 14: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer
DS/CLC/TR 50404:2012Elektrostatik - Vejledning om forebyggelse af risici som følge af statisk elektricitet
DS/EN 60079-29-3:2014Eksplosive atmosfærer - Del 29-3: Gasdetektorer - Vejledning om funktionssikkerhed af stationære gasdetektionssystemer
DS/EN 60079-26:2015Eksplosive atmosfærer - Del 26: Udstyr med udstyrsbeskyttelsesniveau (EPL) Ga
DS/EN 50270:2015Elektromagnetisk kompatibilitet - Elektriske apparater til påvisning og måling af brændbare gasser, giftige gasser eller ilt