Handlingsplan for effektiv harmonisering af standarder

10 december 2018

EU-Kommissionen har offentliggjort en handlingsplan, som skal bidrage til hurtig og effektiv harmonisering af standarder.

I de seneste år er der opstået uklarhed om, hvad der skal til for, at Kommissionen vil offentliggøre standarder til harmonisering i EU’s Lovtidende. Der er således sket en ophobning af forsinkede standarder hos Kommissionen. 

Fra oktober 2017 til oktober 2018 er der fra CEN og CENELEC leveret 447 standarder til offentliggørelse i EU’s Lovtidende. Heraf er 59 % blevet harmoniseret ved offentliggørelse i EU’s Lovtidende. Kigger man isoleret på standarder på det elektrotekniske område, ser det desværre ikke lige så godt ud. Succesraten for standarder, som Kommissionen har anmodet om og offentliggjort i Official Journal, er for CENELEC isoleret set helt nede på 24 %. 

Forbedret samarbejde mellem CEN-CENELEC og EU-Kommissionen

CEN og CENELEC har de seneste år arbejdet intensivt på at forbedre samarbejdet med EU-Kommissionen og afklare, hvilke krav der er rimelige at stille for at få offentliggjort standarder i EU’s Lovtidende. Sideløbende har Kommissionen vurderet forskellige domme, herunder den såkaldte James Elliot-sag. Netop denne sag har ført til, at Kommissionen ønsker at få mere kontrol med indholdet og formen af de standarder, der kan offentliggøres i EU’s Lovtidende. På den baggrund har Kommissionen d. 22. november 2018 offentliggjort en meddelelse om harmoniserede standarder og deres rolle i EU’s indre marked. *  

Med meddelelsen anerkender Kommissionen, at der er et væsentligt problem og beskriver fire indsatser, som de vil sætte i gang for at løse problemet. Kommissionen vil:

1. nedbringe efterslæbet så hurtigt som muligt
2. revurdere sine interne beslutningsprocesser for at sikre ensartethed i beslutningerne
3. udvikle en guide om udvikling af harmoniserede standarder, herunder roller og ansvar
4. styrke systemet af konsulenter, som skal vurdere om standarder kan harmoniseres.

Både myndigheder og markedskrav skal tilgodeses

Indsatserne er formuleret i brede vendinger, og det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere deres effekt. På den ene side kan de føre til en yderligere stramning af Kommissionens procedurer og dermed yderligere ophobning og forsinkelser. På den anden side kan de føre til et smidigt system, hvor man kan tilgodese både myndighedernes behov for kontrol med, om EU-lovgivningen overholdes, samt virksomheder og andre interessenters behov for, at markedskrav, forbrugerbehov og teknologiske fremskridt m.m. kan indarbejdes i standarderne.

CEN og CENELEC vil i 2019 videreføre dialogen med Kommissionen på både ledelsesniveau og teknisk niveau om forbedring af situationen. Dansk Standard arbejder intensivt sammen med kollegerne i CEN og CENELEC for at finde løsninger, der kan sikre, at det fortsat er attraktivt at anvende europæiske, harmoniserede standarder, og at man i Europa i videst muligt omfang kan anvende evt. eksisterende ISO- og IEC-standarder.

Harmonised standards: Enhancing transparency and legal certainty for a fully functioning Single Market COM (2018) 764