Dag 1 og 2 fysisk fremmøde og dag 3 virtuelt på Teams.

Sådan implementerer du et kvalitetsledelsessystem

Hvor starter du egentlig, når du skal i gang med at implementere et kvalitetsledelsessystem? Det er et spørgsmål, som mange stiller, når de har fået til opgave, at lede virksomheden igennem processen mod etablering af et ledelsessystem og en eventuel certificering.

Dato for kurset: 27 - 28. april - og 17. maj

Oversigt over kurset

Selvom du grundlæggende forstår standarden, kan der være behov for at supplere med- og træne i praktiske værktøjer. Hvor skal du starte og hvordan får du omsat resultaterne af f.eks. interessent- og risikoanalyse til et effektivt system med de ”rigtige” processer? 

Et velimplementeret kvalitetsledelsessystem giver en række fordele – bl.a.:

 • Sammenhængende og transparente processer, der giver robusthed ved f.eks. organisationsændringer, fusioner, opkøb mv.
 • Fremmer løbende forbedringer og effektivisering
 • Overblik over hvordan aktiviteter er indbyrdes forbundne og hvordan ændringer påvirker andre aktiviteter
 • Struktur og gennemsigtighed i dokumentation

Kurset er opbygget i to dele – et to dages intensivt grundforløb og en opfølgningsdag. På grundforløbet arbejder vi praktisk med implementering af et ledelsessystem fra A-Z. Med udgangspunkt i en gennemgående case tages deltagerne igennem processen fra indledende afdækning af risici og interessentanalyser til proceskortlægning, udarbejdelse af f.eks. procedure for afvigelseshåndtering og den fremadrettede drift og forbedring af systemet. Deltagerne arbejder i grupper på 2-4.

Når grundforløbet er gennemført, arbejder grupperne videre i dybden med de opgaver, der er introduceret på grundforløbet. Resultatet præsenteres for de øvrige deltagere på opfølgningsdagen, der finder sted ca. to uger efter grundforløbet. Deltagerne vil dermed både få feedback på egen opgaveløsning og få mulighed for at vurdere sine medkursisters løsninger.

Kurset tager afsæt i ISO 9001

Dog vil principperne kunne anvendes både for øvrige ISO-ledelsessystemer (f.eks. ISO 14001) og systemer, der skal sikre compliance med lovgivning (eksempelvis sikkerhed, GDPR mv.).   

ISO 9001 er ledelsesstandarden indenfor kvalitet, der understøtter din virksomhed i at arbejde struktureret med at forbedre kvalitetsperformance. ISO 9000 serien består også af ISO 9002 – Kvalitetsledelsessystemer – Vejledning i anvendelse af ISO 9001:2015 og ISO 9004 – Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisation – Vejledning i opnåelse af vedvarende succes.

Kurset giver dig viden om

 • Metoder og redskaber til at planlægge og implementere et procesorienteret kvalitetsledelsessystem
 • Praktiske værktøjer til hvordan kravene i ISO 9001 standarden omsættes til et effektivt kvalitetsledelsessystem. 
 • Færdigheder og forståelse for, hvordan processer fastlægges og anvendes fra det strategiske til det operationelle niveau i virksomheden.   
 • Viden om procesledelse og risikostyring. 

Målgruppe for kurset

Medarbejdere og ledere, der er ansvarlige for implementering, anvendelse og vedligeholdelse af kvalitetsledelsessystemer.
Kurset er endvidere relevant for personer i andre funktioner som skal deltage i implementering og drift af ledelsessystemet.

Kvalitetsansvarlige, kvalitetskoordinatorer, kvalitetschefer, proceskonsulenter, lean konsulenter, tekniske chefer, driftsansvarlige.

Forudsætninger  

Deltagerne har et grundlæggende kendskab til standarder (f.eks. fra Dansk Standards ét- eller to dages kurser i 9001 og/eller 9001).

Det er centralt, at deltagerne har forretningsforståelse, og er i stand til at udvikle et ledelsessystem der understøtter virksomhedens strategi og mål.

Det får din virksomhed ud af kurset

Som virksomhed får I en medarbejder, der kan bidrage til at løfte niveauet i jeres interne kvalitetsarbejde og kan sætte kvalitetsledelsessystemet i relation til forretning.

Undervisere

Marianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO-standarder.

Signe Malberg, Seniorkonsulent i Dansk Standard har mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 9001 og ISO 9001.

Program

Dag 1

 • 8.30 Ankomst og morgenmad
 • 9.00 Velkomst og præsentation
 • 9.30 Hvad er et kvalitetsledelsessystem og hvordan giver det værdi
 • 10.15 Pause
 • 10.30 Processafari i ISO 9001
 • 12.30 Frokost
 • 13.15 Præsentation af case og opdeling i grupper
 • 13.45 Interessentanalyse og interessentkrav
 • 15.05 Risici og muligheder
 • 16.15 Afrunding på dag 1
 • 16.30 På gensyn i morgen

Dag 2

 • 8.00 Ankomst og morgenmad
 • 8.30 Refleksioner og opsamling fra dag 1
 • 9.00 Organisering af ledelsessystemet
 • 10.00 Pause
 • 10.15 Procesledelse
 • 11.15 Procesafdækning
 • 12.30 Frokost
 • 13.15 Procesafdækning (fortsat)
 • 14.00 Evaluering af processer
 • 15.15 Pause
 • 15.15 Afvigelser og forbedringer
 • 16.15 Introduktion af gruppeopgave
 • 16.30 Tak for i dag

Dag 3 (via Microsoft Teams)

 • 9.00 Refleksioner og opsamling fra dag 2
 • 9.30 Årsagsanalyse
 • 11.00 Pause
 • 11.15 Sidste forberedelse af præsentationer fra grupperne
 • 12.30 Frokost
 • 13.15 Grupperne præsenterer deres opgaveløsninger
 • 15.30 Afrunding og afslutning
 • 16.00 Tak for denne gang

Mere information om kurset

Du skal som deltager være indstillet på at der er forberedelse både før dag 1 (ca. 1-2 timer til læsning af case og genbesøg i ISO 9001) og mellem dag 2 og 3 (3-4 timer til forberedelse af gruppefremlæggelse af caseopgave).

Dag 1 og 2 foregår ved fysisk fremmøde og dag 3 foregår virtuelt på Teams.

Da kurset er lagt an på kursisternes aktive deltagelse, er antallet begrænset til max 12.