Vedtægter

Vedtægter for Fonden Dansk Standard.

Hent som PDF

§ 1 Navn og hjemsted

Fondens navn er: Fonden Dansk Standard.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Status

Fonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.

Fonden fungerer som national standardiseringsorganisation, jf. EU-forordning 1025/2012, og varetager danske standardiseringsinteresser nationalt og internationalt. I sin egenskab af national standardiseringsorganisation sikrer fonden, at standardiseringsarbejdet kendetegnes ved gennemsigtighed, åbenhed, enighed, uafhængighed i forhold til særlige interesser og effektivitet.

Fonden varetager også driften af Miljømærkning Danmark, som er et selvstændigt forretningsområde. Miljømærkning Danmark har ansvaret for miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne.

Fonden udøver desuden kommercielle aktiviteter i et eller flere datterselskaber.

§ 3 Fondens stiftere

Fonden er stiftet i 1926 på initiativ af Industrirådet og Dansk Ingeniørforening., under navnet Den Danske Standardiserings Kommission. I 1929 fik fonden navnet Dansk Standardiseringsraad.

I 1992 blev navnet i forbindelse med en fusion mellem Dansk Standardiseringsraad, Dansk Elektroteknisk Komité og Dansk Ingeniørforenings Normorganisation (Norm A/S) ændret til Dansk Standard.

§ 4 Formål

Fondens formål er at virke til gavn for samfundet og erhvervslivet gennem standardisering, certificering og videnformidling samt rådgivning herom.

§ 5. Kapital

Fondens grundkapital er kr. 70.000.000, fremkommet ved overførsel af reserver.

§ 6 Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse og en direktion.

§ 7 Bestyrelsens opgaver


Overordnet ledelse og tilsyn

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Fonden og fastlægger retningslinjerne for og fører tilsyn med direktionens arbejde.

Bestyrelsen fastlægger den overordnede organisations- og ledelsesstruktur og skal sikre den bedst mulige ledelse af Fonden.

Dialog med interessenterne

Bestyrelsen sikrer i samarbejde med direktionen, at Fondens udvikling og drift sker med behørigt hensyn til interessenterne, herunder forbrugerne, erhvervslivet og relevante myndigheder.

Strategi, budget og regnskab

Bestyrelsen sikrer i samarbejde med direktionen, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier.

Bestyrelsen godkender strategi, budget og årsrapport, og fører tilsyn med den økonomiske, miljømæssige og sociale udvikling i Fonden.

Risikovurdering

Bestyrelsen påser, at der er hensigtsmæssige processer til styring af risici og sørger for, at disse til enhver tid opfylder Fondens behov.

Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 Bestyrelsens medlemmer


Antal medlemmer

Bestyrelsen består af seks medlemmer. Der kan herudover udpeges op til 3 medarbejderrepræsentanter.

Udpegning af medlemmer

Erhvervsministeren udpeger samtlige ikke-medarbejdervalgte medlemmer af Fondens bestyrelse.

Af disse medlemmer udpeges ét medlem efter indstilling fra Dansk Industri, ét medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Erhverv, ét medlem udpeges efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk, og ét medlem udpeges efter indstilling fra Fondens bestyrelse. Det medlem, der indstilles af Fondens bestyrelse, skal være uafhængigt af Fonden.

Bestyrelsen skal sammensættes således, at den har et væsentligt og relevant erfaringsgrundlag og kendskab til bl.a. erhvervsforhold og standardisering. De udpegede medlemmer skal være i en ledelsesstilling med ledelsesansvar eller have væsentlig og relevant erfaring med ledelse.

Medarbejderrepræsentanter samt suppleanter for disse udpeges i henhold til den til enhver tid gældende lov om erhvervsdrivende fonde.

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen foretages i forbindelse med det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles (regnskabsmødet).

Konstituering

Bestyrelsen afholder umiddelbart efter regnskabsmødet et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vælger en formand og næstformand, der udgør bestyrelsens formandskab.

Udpegningsperiode

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på op til tre år ad gangen.

Genudpegning kan finde sted op til to gange. 

Ingen kan sidde i bestyrelsen, efter de er fyldt 70 år.

Honorar

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et honorar, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til Fondens økonomiske stilling, jfr. § 49 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Overgangsbestemmelse

Lov om ændring af lov om erhvervsfremme samt ændring af lov om dansk turisme træder i kraft den 1. januar 2024.

I henhold til lovens § 3, stk. 3, kan de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget på tidspunktet for lovens ikrafttræden, fortsætte indtil udløbet af deres udpegningsperiode, hvorefter de første 2 medlemmer udpeges af Erhvervsministeren, og de efterfølgende medlemmer udpeges efter indstilling, i nævnte rækkefølge, fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet Tænk, og Fondens bestyrelse.

§ 9 Bestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de repræsenterede, jf. dog § 15.

I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller ved dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv.

§ 10 Direktion

Direktionen kan bestå af indtil tre medlemmer.

Den administrerende direktør leder direktionens arbejde og har det daglige ansvar for Fondens ledelse og drift.

Den administrerende direktør ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Den administrerende direktør ansætter og afskediger øvrige direktører efter tiltrædelse af bestyrelsens formandskab. De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal umiddelbart efter en sådan disposition orienteres herom. 

§ 11 Tegningsregler

Fonden tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller bestyrelsesnæstformanden, eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Årsrapporten opgøres og revideres i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven til enhver tid gældende krav.

Årsrapporten skal indeholde Fondens økonomiske, miljømæssige og sociale resultater.

Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.

Årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 13 Overskudsanvendelse

Overskuddet må kun anvendes til fremme af Fondens formål.

§ 14 Vedtægtsændring

Vedtægterne kan kun ændres med tre fjerdedels flertal i den samlede bestyrelse.

Vedtægtsændringer skal godkendes af fondsmyndigheden.

§ 15 Ophør

I tilfælde af ophør træffer bestyrelsen beslutning med hensyn til anvendelse af de værdier, Fonden måtte eje, idet der dog alene kan disponeres inden for de af § 4 omfattede områder eller til andre almennyttige formål.

Bestyrelsens beslutning skal godkendes af fondsmyndigheden.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. november 2023

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140