Ledelsesstandard

ISO 50001 Energiledelse

Energiledelse ISO 50001 sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i organisationens energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energiforbruget.

Køb standarden i webshop Kurser i ISO 50001

Hvad er energiledelse - ISO 50001?

Den internationale standard for energiledelse, ISO 50001, hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbruget. Energiledelse er et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs energipolitik og kontinuerligt arbejde systematisk med energimål på alle niveauer.

Får virksomheden en ISO 50001-certificering, er der desuden den fordel, at energisyn ikke bliver krævet, så længe organisationerne lever op til standarden. Dermed sparer organisationerne penge og ressourcer.

Guide til smv’er

Et energiledelsessystem er ikke kun for store virksomheder. Men for især mindre virksomheder med begrænsede ressourcer kan det virke som en stor mundfuld at sætte sig ind i en standard. Derfor er der udviklet en guide, der kan hjælpe virksomhederne med at omsætte standardens tekst til praktisk arbejde om energieffektivitet og energiledelse i virksomheden. Denne vejledning viser trin for trin, hvordan der kan arbejdes med energiledelse med udgangspunkt i virksomheders egne erfaringer.

De centrale elementer i ISO 50001 - energiledelse:

 • Energipolitik
  Ledelsen skal forpligte sig til løbende at arbejde med forbedringer. Det er helt centralt, at ledelsen vedtager en energipolitik og en målsætning for energiarbejdet.  
 • Planlægning
  I planlægningsfasen kortlægges energiforbruget. Energiprojekter skal identificeres, og der opstilles mål og handlingsplaner.
 • Iværksættelse og drift
  Der allokeres ressourcer, gennemføres projekter, foretages energirigtige indkøb på drift og vedligehold.
 • Check og korriger
  Det er vigtigt at tjekke energiarbejdet løbende ved at måle, overvåge, og følge op på afvigelser med korrigerende handlinger.

 • Ledelsens evaluering
  Et vitalt element i energiledelse er ledelsens årlige evaluering. Det er med til at forankre arbejdet i organisationen og med til at sikre fremdrift. Ledelsen skal iværksætte løbende forbedringer.

Effekter af at bruge energiledelse

 • Organisationen kan arbejde målrettet, systematisk og kontinuerligt på at efterleve de politiske klimamålsætninger.
 • Sikrer en tydelig involvering og forpligtelse af topledelsen samt organisering af arbejdet med energiledelse.
 • Bidrager til at reducere CO2-emissionen.
 • Erfaringer fra danske virksomheder viser, at de sparer ca. 10 % af deres energiforbrug fra drift af egne bygninger og faciliteter allerede efter det første år.
 • Mange virksomheder vælger at blive certificeret i energiledelse ISO 50001 hvilket gør arbejdet med energiledelse nemt at kommunikere til samarbejdspartnere og kunder mfl.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende ISO 50001?

 • Virksomheden får en internationalt anerkendt metode til at arbejde systematisk med at reducere energiforbruget.
 • Virksomheden minimerer energiforbruget og omkostningerne i organisationen og frigør midler til andre aktiviteter.
 • Virksomheden får et redskab til at reducere CO2-emissionen.
 • Virksomheden kan dokumentere over for omverdenen, hvordan man sikrer ”orden i eget hus” og arbejder målrettet med at forbedre energieffektiviteten.

Energiledelse for mindre og mellemstore virksomheder

Få en trin for trin vejledning til hvordan I kan arbejde med energiledelse.

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Køb af ISO 50001

 

 

Kurser i Energiledelse - ISO 50001

Energiledelse er et effektivt værktøj til at optimere og reducere energiforbruget i din organisation. På vores kurser i energiledelse bliver du introduceret for standardens krav og du får inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med et ledelsessystem indenfor energi. 

 

 

”Energiledelse er blevet en del af vores DNA”

Både økonomisk og klimamæssigt kan det give store gevinster at anvende standarden for energiledelse.

 

FAQ om Energiledelse

Hvad er energiledelse?

Energiledelse er et ledelsessystem på linje med andre ledelsessystemer fx miljø- og kvalitetsledelse.Energiledelse fokuserer på virksomhedens energiforbrug og har til formål at hjælpe virksomheder med at skabe overblik, systemer og processer, som løbende optimerer og reducerer energi- og ressourceforbruget.
Udover at reducere energiforbruget løbende er der også krav om løbende optimering og forbedring af selve energiledelsessystemet på den enkelte virksomhed.

Hvad kan det bruges til rent praktisk?

Energiledelse kan bruges til mange ting.

Når energiledelse indføres på en virksomhed, så kortlægger man energiforbruget ret detaljeret for at finde ud af, hvor energien bliver brugt, og hvor den forsvinder hen. Ofte er sådan en kortlægning en øjenåbner for virksomheden. Især i forhold til det skjulte forbrug, som ikke umiddelbart er synligt i dagligdagen. Det kan fx være i forhold tomgangsforbruget - altså det forbrug, som virksomheden har udenfor produktionstiden fx aften og weekender.

I kortlægningsprocessen får man en masse viden om brugsmønstre og den daglige drift på virksomheden, som kan give en masse gode ideer til, hvor og hvordan man kan finde muligheder for at spare på energien. Herved får du et godt overblik over dit energiforbrug og de besparelsesforslag, du med fordel kan gennemføre.

Når disse energibesparelser er blevet gennemført, og virksomhedens energiforbrug er reduceret til det mindst mulige, så er det selvfølgelig vigtigt løbende at holde øje med energiforbruget, så det ikke begynder at stige igen. At indføre energiledelse på en virksomhed omfatter derfor også opstilling af nøgletal og andre indikatorer for, om energiforbruget er stigende. På den måde undgår du fremtidigt energispild og unødvendige omkostninger.

Hvem får udbytte af energiledelse?

Virksomheden opnår energibesparelser ved at implementere og vedligeholde et energiledelsessystem og får hermed reduceret sine økonomiske omkostninger. Derudover er det også vigtigt at have fokus på de relaterede besparelser, som sådan et energibesparelsesprojekt kan medføre. Nogle gange er det endda de relaterede besparelser, som kan finansiere selve gennemførslen af energibesparelsesprojektet. (Se eksempler nedenfor)
Energiledelse kan samtidig være en god måde at vise sin omverden, at man bekymrer sig om miljøet og sin virksomheds miljøpåvirkning.

Ligeledes kan kunder og samarbejdspartnere også få glæde af, at virksomheden har indført energiledelse, da energiomkostningerne på de producerede produkter bliver holdt på et minimum og dermed ikke får priserne på produkterne til at stige. Efterhånden er der også flere og flere virksomheder, som stiller krav om at deres samarbejdspartnere har en ansvarlig tilgang til deres produktion og bekymrer sig om miljøet.


Eksempler:

Udskiftning af belysningsanlæg kan nedsætte energiforbruget, da nye lamper ofte vil være mere energieffektive end de gamle, samt at et nyt belysningsanlæg ofte vil have bedre mulighed for at regulere tændingstidspunkter, lysstyrke osv. i forhold til det aktuelle behov. Yderligere vil nye lamper meget ofte have en betydelig længere levetid end de gamle, hvilket også vil spare mandetimer og ressourcer i forhold til udskiftning og indkøb.

Et andet godt eksempel kunne være at man har vedtaget at overdække svømmebassinet, når svømmehallen er lukket. Hermed opnår man energibesparelser, ved at man ikke skal bruge så meget energi på at holde vandet på en bestemt temperatur. Udover energibesparelsen opnår man også en reduktion af vandforbruget, da fordampningen ved overdækning bliver nedsat. Yderligere vil der være et mindre forbrug af kemikalier i vandbehandlingsanlægget, da en større andel af vandet kan genbruges.

Hvordan kommer man i gang med energiledelse?

Inden en beslutning om at indføre energiledelse tages, er det altafgørende, at virksomhedens ledelse aktivt støtter denne beslutning. Det er nemlig ledelsen, som skal afsætte ressourcer i forhold til mandetimer og økonomi til implementering og drift af energiledelsessystemet.

For at få det optimale ud af et energiledelsessystem, skal man gøre sig det klart, at det ikke er et ”quick fix” at indføre energiledelse, men en ”livsstilsændring” hvor man skal indstille sig på at leve med systemet i mange år fremover og være klar til at afsætte de nødvendige ressourcer.

Dette gælder for alle ledelsessystemer.

Hvis man har et ledelsessystem i forvejen på sin virksomhed, vil det gøre arbejdet med at implementere og drifte et energiledelsessystem lettere, da strukturen i systemerne er opbygget efter samme princip. Der vil derfor være mange elementer, som kan genbruges på tværs af systemerne. Ligeledes vil organisationen i forvejen være vant til at leve med et ledelsessystem og vil kun skulle forholde sig til de elementer, som er særligt for energiledelse.

Det er altid godt at komme godt i gang med energiarbejdet og energiledelsen. Det kan derfor være en god ide at få plukket nogle af de lavthængende frugter – altså gennemføre energibesparelsesprojekter, som er nemme at gennemføre, og som har en kort tilbagebetalingstid. Herved demonstreres det tidligt i processen, at det nytter noget, og at der er noget at komme efter. De ressourcer man sparer, kan evt. bruges til at finansiere besparelsesprojekter, som er forbundet med lidt flere omkostninger.

Hvilken betydning har det for de enkelte virksomheder, hvis de lever op til standarden for energiledelse?

Som udgangspunkt er standarden for energiledelse frivillig, og der er ikke lovmæssige krav om, at man skal have et energiledelsessystem, som opfylder alle standardens kravelementer. Man er derfor fri til at indføre og bruge de dele af standarden, som giver mening for den enkelte virksomhed.

Der er dog en række fordele forbundet med at have et certificeret energiledelsessystem på sin virksomhed. En certificeret virksomhed kan overfor sin omverden demonstrere, at virksomheden er blevet auditeret af en uvildig 3. part, og at energiledelsessystemet lever op til alle kravelementer i standarden. Dette kan også bruges i forhold til branding af sin virksomhed.

Hvis virksomheden er af en vis størrelse, er den underlagt et lovmæssigt krav, om at den skal gennemføre energisyn hvert 4. år og dokumentere dette samt resultaterne over for Energistyrelsen. Hvis virksomheden har et certificeret energiledelsessystem, anses dette krav om energisyn hvert 4. år dog som opfyldt.

Mere viden

Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

Guide

Styrk modstandsdygtigheden i jeres virksomhed

For at hjælpe virksomheder i gang med at blive mere modstandsdygtige, har Dansk Standard med støtte fra Erhvervsstyrelsen udgivet denne guide.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Rådgivning

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

ISO 50001 er opbygget som en ledelsesstandard og kan nemt tilpasses, hvis I allerede har et kvalitets- og ledelsessystem som fx ISO 9001 eller ISO 14001. Dansk Standard  kan hjælpe jer med det og tilbyder målrettet rådgivning om energiledelse. Vi er med hele vejen fra start til slut eller i det omfang, I ønsker.

 

Vi rådgiver kommuner, staten og virksomheder om, hvordan de får størst udbytte af energiledelse. Vi hjælper fx med at opstille politikker, beskrive mål, afdække gældende lovkrav, afholde pedelkurser og udvikle værktøjer.

Hjælp og support

Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det, du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.