Social bæredygtighed

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder, da omstillingen til en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. På denne side kan du blive klogere på, hvorfor det er afgørende at engagere sig i social bæredygtighed, og hvordan du kan bruge standarder i dit arbejde med social bæredygtighed. 

Download frit DS 5001: Ledelsessystem for ligestilling og diversitet her

Bæredygtighed omfavner mere end blot miljøaspekter

Bæredygtighed omfavner mere end blot miljøaspekter som genbrug og affaldshåndtering; det inkluderer også menneskelig trivsel. Ifølge Brundtland-rapporten fra 1987 defineres bæredygtighed som evnen til at opfylde den nuværende generations behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres behov.

Social bæredygtighed retter fokus mod det menneskelige aspekt som afgørende for et bæredygtigt samfund med vægt på solidaritet, inklusion, tolerance og respekt for forskelligheder.

I dag udgør socialt bæredygtige arbejdspladser en afgørende del af omstillingen mod en mere bæredygtig fremtid. Det indebærer bl.a. at skabe arbejdspladser, der fremmer sundhed, trivsel, mangfoldighed, rekruttering, udvikling og fastholdelse samtidig med at minimere risikoen for mistrivsel, stress og sygefravær. 
Dansk Standards udvalg S-803 for socialt bæredygtige arbejdspladser fokuserer på standarder inden for områder, hvor den menneskelige ressource og trivsel er i fokus. Udvalget har dedikerede arbejdsgrupper inden for arbejdsmiljøledelse, HR, ligestilling, diversitet og CSR.

Klik på figuren ovenover, og læs mere om udvalget, arbejdsgrupperne og de tilknyttede standarder.

Fri download af DS 5001 resten af 2024

I Dansk Standard har vi fokus på at fremme social bæredygtighed og i særdeleshed ligestilling og diversitet.

Vi ønsker derfor at markere Kvindernes Internationale Kampdag ved at stille standarden DS 5001 for ligestilling og diversitet frit tilgængelig i resten af 2024.                            

Download standarden her

Mere om at arbejde med ligestilling og diversitet

Hvorfor er det vigtigt?

FN’s verdensmål 5 fokuserer på ligestilling mellem kønnene, hvilket bl.a. er en forudsætning for bæredygtig udvikling både i Danmark og på internationalt plan.

I Dansk Standardhar vi fokus på at fremme socialt bæredygtighed og i særdeleshed ligestilling og diversitet, da vi mener, at tiden er inde til, at vi i Danmark sætter endnu mere fokus på denne vigtige dagsorden. Danmark halter langt bagud på ligestillingsfronten i alle internationale og europæiske undersøgelser. En af de mest påpegede årsager er bl.a. vores overbevisning om, at vi ikke har ligestillingsproblemer.

Diversitet og ligestilling er med til at skabe en arbejdsplads med lige muligheder, realisere potentiale og sikre robuste, socialt bæredygtige resultater. En social bæredygtig virksomhed er ikke kun konkurrencedygtig, men er også med til at tiltrække fremtidens medarbejdere, der lægger stor vægt på diversitet og inklusion.

Vi vil gerne bidrage til, at alle virksomheder og organisationer kan styrke deres sociale bæredygtighed og arbejde målrettet med ligestilling og diversitet. Derfor har vi valgt, at DS 5001 frit kan downloades i hele 2024.

Rapportering: S'et i ESG

Social bæredygtighed er et område, som også er særligt betydningsfuldt i lyset af ESG-kravene, hvor virksomheder skal rapportere nøgletal for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Europa-Parlamentet annoncerede i 2022 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som pålægger virksomheder med over 250 ansatte at rapportere på ESG fra 2024. Selvom det i første omgang rammer børsnoterede og større virksomheder, vil det udløse en dominoeffekt, der strækker sig over hele værdikæden og dermed også påvirker de mindre virksomheder.

Virksomheder skal nu rapportere på det sociale område, herunder menneskerettigheder, ligestilling, mangfoldighed, sundhed og sikkerhed, samt involvering af arbejdstagere og påvirkede samfund.

Selvom overholdelse af regler naturligvis er en vigtig drivkraft, er CSRD samtidig også lavet til at guide virksomheder gennem de muligheder, der eksisterer inden for ESG. Data og rapportering kan være en intern læringsmulighed og være katalysator for at arbejde endnu mere med f.eks. det sociale i virksomheder.

Mens ESRS-standarderne knyttet til CSRD angiver hvad der skal rapporteres, vil et ledelsessystemet, som DS 5001, være en uvurderlig hjælp til at opfylde krav og udnytte E(S)G-muligheder fuldt ud. Derudover udgør DS 5001 en ramme for ledelsessystemer, der ikke blot hjælper med at opfylde krav, men skaber en vejledende ramme i at implementere og fremme kontinuerlig forbedring i initiativer inden for ligestilling og diversitet.

 

Integration af ligestilling og diversitet i din virksomhed med DS 5001

At arbejde med diversitet og ligestilling handler om at realisere potentialer, udnytte kompetencer, og skabe stærke bæredygtige resultater i organisationer. En virksomhed med fokus på bæredygtighed er ikke blot konkurrencedygtig, men har også potentiale til at generere en positiv indvirkning på verden. Men hvor skal man starte og hvordan man kan håndtere det strategisk?

Et konkret værktøj til at integrere ligestilling og diversitet helt ind i kernen af virksomheden er DS 5001.

Dansk Standard har sammen med en række organisationer og interessenter fra Dansk erhvervsliv udviklet standarden ”DS 5001 Ledelsessystemer for ligestilling og diversitet”, for at sætte en fælles ramme for hvordan organisationer kan fremme deres arbejde ligestilling og diversitet på arbejdspladsen.

Alle, der har bidraget til udviklingen af standarden, delte den overbevisning, at implementeringen af ligestilling og diversitet skal forankres på ledelsesniveau for at opnå systematisk og vedvarende forandring.

Med standarden vil du gå fra at opfinde den "dybe" ligestillings og diversitets-tallerken i hver vores organisation til kontinuerligt at dele og samle data, viden og erfaringer med en fælles standard.

Standarden er beregnet til at kunne anvendes af enhver organisation uanset type eller størrelse.

Nyeste lovgivning på området

Der er tre love i Danmark som overordnet regulerer ligestillingsområdet:

  • Ligestillingsloven
  • Ligebehandlingsloven
  • Ligelønsloven

Ligestilling og diversitet forbliver dog stadig en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Europæisk lovgivning på området har heldigvis styrket opmærksomheden omkring organisationers sociale ansvar. Det bliver stadig vigtigere at demonstrere en inkluderende og bæredygtig arbejdsplads. Nogle af de seneste initiativer inden for ligestilling fra EU omfatter:

EU-direktiv 2022/2381 om en mere ligelig kønsfordeling blandt ledelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger.

Dette EU-direktiv har til formål at fremme kønsligestilling i bestyrelserne for børsnoterede virksomheder i EU-landene. Direktivet lægger op til, at børsnoterede selskaber til inden 2027 at sikre, at mindst 40 procent af deres ordinære bestyrelsesposter eller 33 procent af både direktionen og ledende bestyrelsesposter besættes af personer af det underrepræsenterede køn. Direktivet finder anvendelse på virksomheder med over 250 ansatte eller en årlig omsætning på over 2,8 milliarder kroner. Implementeringen af de nye regler skal være på plads inden den 30. juni 2026. Medlemslandene, herunder Danmark, skal træffe beslutning om, hvordan direktivet skal implementeres senest den 28. december 2024.

I Danmark blev Ligelønsloven vedtaget i 1976 og parallelt sikrer EU-direktivet fra 1975, at alle køn har ret til samme løn og lønvilkår for tilsvarende arbejde eller arbejde med samme værdi. Dette betyder ikke, at mænd og kvinder altid skal have identisk løn, men at køn ikke må være årsagen til lønforskelle. Selvom både dansk lovgivning og EU sikrer ligeløn, uafhængigt af køn, eksisterer der stadig lønforskelle. EU-landene har forpligtet sig til at fjerne barrierer og sikre at mænd og kvinder honoreres ens for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. 

For at tackle den vedvarende udfordring har EU implementeret nye regler om løngennemsigtighed, der trådte i kraft den 6. juni 2023:

EU-direktiv 2023/970 om styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer.

Dette direktiv sigter mod at bekæmpe lønmæssig forskelsbehandling og udligne lønforskellen mellem kønnene i EU. Direktivet pålægger virksomheder betydelige nye forpligtelser om at rapportere detaljeret lønstatistik, herunder lønforskelle mellem kønnene. Det styrker også håndhævelseskravene for eksisterende ligelønsregler og kræver, at virksomheder udvikler objektive, kønsneutrale lønkriterier. Implementeringen af direktivet i medlemslandene skal være fuldført senest den 7. juni 2026.
          

 

Marianne Egelund Siig fortæller her hvorfor ligestilling og diversitet er så vigtigt at arbejde med:

- Vi er desværre ikke i mål med ligestilling i Danmark. Vi har det meste formelle ligestilling på plads, men kulturelle barrierer står i vejen for et arbejdsmarked fri for diskrimination og forskelsbehandling. Danske virksomheder går derfor desværre glip af væsentligt talent og potentiale for at skabe stærke resultater i organisationen.

- Diversitet, ligestilling, lighed og inklusion skaber robuste virksomheder, tilfredse engagerede medarbejdere og bedre bundlinjer. Tallene taler for sig selv. I de seneste 15-20 år er den gode business case blevet påvist i et utal af analyser og rapporter. Derfor skal virksomheder arbejde strategisk, struktureret og kulturelt med ligestillingsudfordringerne for at skabe de nødvendige forbedringer. 

- Arbejdet med ligestilling og diversitet bidrager til at styrke virksomheders succes og bæredygtighed, og DS 5001 er skabt som et fælles værktøj til at skabe de nødvendige forandringer i Danmark, så vi kan komme op i samme liga som vores nordiske naboer. Alle kan i år 2024 bruge standarden frit, som et værktøj til at arbejde strategisk og systematisk med ligestilling og diversitet. Det giver et godt afsæt for en struktureret indsats der på både den korte og lange bane vil gøre en positiv forskel, til glæde og gavn for både den enkelte, organisationerne og vores samfund. Kom med ind i kampen hvor der kun er vindere.

Marianne Egelund Siig er ekspert i ligestilling, diversitet og inklusion, CEO i Mannaz og forperson i DS udvalget HR, ligestilling og diversitet. 

Ny international standard om overgangsalder og menstruel sundhed

Overgangsalder og menstruel sundhed påvirker halvdelen af verdens befolkning, i en eller anden grad, og altså dermed en stor del af arbejdsstyrken. Ny international standard skal hjælpe virksomheder med at komme nogle af udfordringerne man kan opleve i møde, og dermed bidrage til mere socialt bæredygtige arbejdspladser. 
Dansk Standards udvalg for socialt bæredygtige arbejdspladser (S-803) bidrager til udviklingen af den nye internationale standard for menstruation, menstruel sundhed og overgangsalder på arbejdspladsen.

Vil du vide mere, så kan du kontakte

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Relevante artikler

31. maj 2024

Se eller gense webinar om kommende standard for overgangsalder og menstruel sundhed på arbejdsmarkedet

På webinaret var der fokus på behovet for og betydningen af vejledningen som en vigtig brik i at understøtte virksomhederne i deres arbejde med at skabe socialt bæredygtige arbejdspladser, som bl.a. indebærer øget fokus på bedre vilkår ift. overga...

Overgangsalder koster personligt og samfundsøkonomisk – ny standard skal skabe bedre vilkår på arbejdsmarkedet

02. maj 2024

Overgangsalder koster personligt og samfundsøkonomisk – ny standard skal skabe bedre vilkår på arbejdsmarkedet

Undersøgelser viser, at gener relateret til kvinders cyklus og overgangsalder er komplekse og underbelyste. Dette kan have betydelige konsekvenser for både samfundsøkonomien og den enkelte kvinde. Ny standard skal hjælpe virksomheder med at komme...

AP Pension er som den første virksomhed i Danmark blevet certificeret i ligestilling og diversitet

18. juli 2023

AP Pension er som den første virksomhed i Danmark blevet certificeret i ligestilling og diversitet

AP Pension er for nylig blevet certificeret i et nyt ledelsessystem for ligestilling og diversitet, der skal hjælpe virksomheder med at styrke og systematisere deres arbejde inden for området.

ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

07. marts 2023

Efter stor international efterspørgsel er ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

I september sidste år blev ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet, DS 5001, udgivet i dansk regi. Lige siden har der været et stort ønske fra både danske - og ikke mindst globale virksomheder - om en engelsk udgave, og det ønske er nu b...

Webinarer

28. september 2023

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...

Introduktion til udvalg for Socialt bæredygtige arbejdspladser

07. december 2022

Introduktion til udvalg for Socialt bæredygtige arbejdspladser

Se eller gense webinaret om udvalget for Socialt bæredygtige arbejdspladser (S-803).

Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet

03. oktober 2022

Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet

Se eller gense webinaret om ligestilling og diversitet, hvor Dansk Standard sammen med en lang række spændende oplægsholdere fortæller om den nye standard, DS 5001 - Ledelsessystem for ligestilling og diversitet.

28. september 2021

Video: Virksomhedens arbejde med psykisk arbejdsmiljø

Se eller gense webinaret om den nye standard ISO 45003, som giver vejledning til, hvordan din virksomhed kan arbejde proaktivt og systematisk med psykisk arbejdsmiljø.