Audit af ledelsessystemer

ISO 19011 Intern audit

ISO 19011 intern audit er en generisk vejledning i auditering af ledelsessystemer. Standarden giver vejledning til, hvordan et auditprogram opbygges, gennemføres og afrapporteres.

Køb standarden i webshop Kursusoversigt

Når jeres virksomhed har et ledelsessystem for fx kvalitet, miljø eller informationssikkerhed, stilles der krav til udførelse af interne audits. Hvad er en intern audit? Det er en afprøvning af om ledelsessystemet er velimplementeret, virker efter hensigten og er effektivt. Auditten udføres af medarbejdere fra virksomheden, som gennem eksempelvis dialog med kollegaer skal afklare, om processer og procedurer er kendte og følges og om der er mulighed for forbedringer. 

Hvorfor anvende ISO 19011?

ISO 19011 vejleder i det praktiske ved audits og giver en slags tjekliste, som auditorerne kan bruge. Lige fra fastlæggelse af auditprogrammet, forberedelse, udførelse og udarbejdelse af auditrapport. ISO 19011 er en internationalt anerkendt ledelesstandard, som sikrer, at alle, der udfører audits, har den samme tilgang og anvender de samme metodikker. Den er derfor også yderst relevant for danske virksomheder, der gerne vil arbejde systematisk med og kunne dokumentere deres arbejde med ledelsesstandarder.

Fokus på auditorers kompetencer

Standarden beskriver også, hvilke personlige kompetencer og adfærd en auditor bør have. Blandt andet lægges der vægt på, at de medarbejdere, som skal udføre audits, er etiske, fordomsfri, observante og beslutsomme. Samtidig skal auditorer forstå virksomhedens værdikæde og forretningsgange, være dygtige til at kommunikere, kunne forstå og overveje tekniske eksperters holdninger og verificere relevansen af indsamlet information. Desuden skal der være kendskab til gældende lov- og myndighedskrav samt grundigt kendskab til den eller de standarder, der skal auditeres i.

Fordele ved at arbejde med ISO 19011 Audit

  • Et effektivt redskab til at udføre audits.
  • Sikrer, at audits udføres korrekt.
  • Anviser metodik.
  • Lægger vægt på auditorers personlige kompetencer.
  • Kan anvendes ved audit af alle ledelsesstandarder.
Kontakt

Signe Malberg
Signe Malberg Chefkonsulent | Chief Consultant
Kursus
E: smg@ds.dk
T: 39 96 61 69

Kurser i intern audit

Dansk Standard udbyder interne auditkurser inden for fx Kvalitetsledelse - ISO 9001, Miljøledelse - ISO 14001, Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001, Energiledelse – ISO 50001, Informationssikkerhed - ISO 27001.


FAQ om ISO 19011 Intern audit

Hvad er intern audit?

Interne audits er et krav i alle ledelsesstandarder og skal udføres for at sikre at processer er tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde. Organisationen ser ”sig selv efter i sømmene” og kan dermed løbende forbedre, tilrette og effektivisere sine præstationer.

Hvorfor er interne audits vigtige?

Det er vigtigt for at sikre at det system vi arbejder med er tilstrækkeligt, egnet og anvendeligt for de der bruger det.

Hvilke krav er der til et internt audit?

Der er krav om at interne audits skal udføres med planlagte intervaller for at sikre at systemet er i overensstemmelse med organisationens egne krav og de krav der stilles i standarden, hvis man er certificeret. Samtidig sikres det at systemet er effektivt implementeret og vedligeholdt.

Hvordan bliver man intern auditor?

Man kan blive intern auditor på forskellige måder. Den mest almindelige er at være føl hos en erfaren auditor eller ved at deltage på et kursus.