Ordbog for standarder

Her finder du en ordbog over ord og udtryk, der er værd at kende.

BOSS
Business Operations Support System. CEN’s elektroniske regelsæt og hjælpeværktøj, der kan findes på https://boss.cen.eu/Pages/default.aspx

BP, Business Plan
Business Plan skal udarbejdes af alle tekniske komiteer i CEN og i ISO. En Business Plan indeholder en strategisk og faktuel del samt komiteens arbejdsprogram, der løbende skal opdateres.

CASCO
Committee on Conformity Assessment. CASCO er en politisk/strategisk komité for ISO og IEC.

CDV
Committee Draft for Vote. Forslag til IEC standard.

CEN
Comité Européen de Normalisation. Den europæiske standardiseringsorganisation.

CEN Workshop Agreements
Indeholder typisk tekniske specifikationer, som fastlægges af deltagerne i workshoppen. Workshop Agreements er ikke formelle standarder, men kan på et senere tidspunkt gennemgå en formel standardiseringsproces

CENELEC
Comité Européen de Normalisation Électrotechnique. Den europæiske standardiseringsorganisation på det elektrotekniske område.

CCMC
Centralsekretariatet i CEN/CENELEC.

CO / CS
Centralsekretariaterne i IEC (CO) og ISO (CS).

DIS
Draft International Standard. Forslag til ISO-standard.

DOW
Date of Withdrawal. Den dato, hvor medlemslandene i CEN og CENELEC skal have tilbagetrukket konfliktende standarder.

EN
Europæisk standard udgivet af CEN eller CENELEC.

ETSI
European Telecommunications Standards Institute: Europæisk standardiseringsorganisation med medlemmer fra televirksomhederne, netoperatørerne etc., der udarbejder europæiske standarder indenfor telekommunikation.

FDIS
Final Draft International Standard.

Guides
Vejledning om standardiseringstekniske forhold.

HD
Harmoniseringsdokument. Et normativt dokument, som udarbejdes efter de samme regler, som er gældende for en europæisk standard. Anvendes kun i CENELEC.

IEC
Den internationale elektrotekniske kommission, International Electrotechnical Commission. IEC udarbejder internationale standarder på det elektrotekniske område.

INSTA
Internordisk standardiseringssamarbejde.

ISO
Den internationale standardiseringsorganisation, International Organization for Standardization. ISO udarbejder internationale standarder på alle områder, der ikke er omfattet af IEC eller ITU.

ISO/IEC Guides
Vejledning om standardiseringstekniske forhold i ISO/IEC-standarder.

International standardisering
standardisering, hvori deltagelse er åben for relevante organer fra alle lande [EN 45020:2006]

ITU
International Telecommunications Union. ITU udarbejder internationale standarder for telekommunikation.

Konsensus
General enighed, der er karakteriseret ved fravær af vedvarende modstand mod væsentlige emner fremsat af en vigtig del af de berørte interesser og ved en proces, der består i bestræbelser på at tage hensyn til alle berørte parters synspunkter og forene eventuelle modstridende argumenter

NOTE – Konsensus betyder ikke nødvendigvis enstemmighed. [EN 45020:2006]

National standardisering
Standardisering, der finder sted på enkeltlandeniveau

NOTE – Indenfor et land eller en territorial del af et land kan standardisering også udføres på branche- eller sektorniveau (fx ministerier), på lokalt niveau, på forenings- og virksomhedsniveau i industrien samt i individuelle fabrikker, værksteder og kontorer.

[EN 45020:2006]

NSB
National Standards Body. Dansk Standard er NSB for Danmark

PAS
Publicly Available Standards. Et normativt dokument, der kræver konsensus i en arbejdsgruppe og godkendes pr. korrespondance eller på et møde.

PC
Project Committee. Projektkomité i ISOregi.

prEN
Forslag til europæisk standard udarbejdet af CEN eller CENELEC.

Regional standardisering
standardisering, hvori deltagelse er åben for relevante organer fra lande fra en bestemt geografisk, politisk eller økonomisk del af verden [EN 45020:2006]

SC
Subcommittee. Underkomité i europæisk eller internationalt standardiseringsarbejde.

Standardisering
aktivitet til at fastlægge bestemmelser, hvad angår faktiske eller potentielle problemer, til fælles og gentagen anvendelse med det formål at opnå optimal orden i en given sammenhæng

NOTE 1 – Aktiviteten består især i de processer, der er med at formulere, udgive og implementere standarder.

NOTE 2 – Vigtige fordele ved standardisering er forbedring af produkters, processers og serviceydelsers egnethed til deres tilsigtede formål, undgåelse af handelshindringer og facilitering af teknologisk samarbejde.

[EN 45020:2006]

Standard
dokument, der er udarbejdet ved konsensus og er godkendt af et anerkendt organ, og som til fælles og gentagen anvendelse giver regler, regningslinjer eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af disse med det formål at opnå optimal orden i en given sammenhæng

NOTE - Standarder bør baseres på de konsoliderede resultater af videnskab, teknologi og erfaring og være rettet mod at fremme optimale fordele for samfundet. [EN 45020:2006]

S-udvalg
Standardiseringsudvalg under Dansk Standard.

TC
Technical Committee. Teknisk komité i europæisk eller international standardisering.

TMB/SMB
Technical Management Board/Standardization Management Board. Tekniske bestyrelser i ISO henholdsvis IEC

TS
Technical Specification. Normativt dokument, der har lavere status end en standard, idet den bygger på en lavere grad af konsensus end en standard.

TR
Technical Report. Informativt dokument, der kan indeholde enhver form for information, der har interesse for markedet.

UAP
Unique Acceptance Procedure. En godkendelsesprocedure i CEN/CENELEC, der gør det muligt at kombinere høring og endelig afstemning med en tre- eller femmåneders afstemningsperiode. Denne procedure medfører en hurtigere udgivelse af den færdige standard og benyttes bl.a., hvis man på forhånd har forventning om, at der vil være stor enighed om standardens indhold.

WG
Working Group. Arbejdsgruppe under en TC eller SC.

WTO
World Trade Organization. International organisation for handel mellem nationer, der har til formål at hjælpe producenter af varer og serviceydelser (såvel eksport som import), således at verdenssamhandlen kan foregå så problemfrit som muligt. Desuden ønsker man igennem WTO at opnå yderligere liberalisering gennem forhandlinger.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140