CE-mærkning

CE-mærkning af gasapparater - (EU) 2016/426

Den der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører gasapparater, bør sætte sig ind i ovennævnte forordning.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav, som gasapparater skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets overskrift 

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF”

Hvad er omfattet af forordningen? 

Forordningen fastsætter krav til apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og som anvendes i husholdninger og erhvervslivet til en række bestemte formål, herunder madlavning, køling, luftkonditionering, rumopvarmning, produktion af varmt vand, belysning eller vask, samt gasblæseluftbrændere og varmegeneratorer, der udstyres med sådanne brændere. Gasblæseluftbrændere og varmegeneratorer, der skal udstyres med sådanne brændere, anses også for at være apparater.

Forordningen omfatter ligeledes udstyr som sikkerheds-, kontrol- og justeringsanordninger samt delmontager heraf til indbygning i et apparat eller til montering med henblik på at udgøre et apparat.

Undtagelser 

Apparater specielt konstrueret til:

a)  brug i industrielle processer i industrielle anlæg

b)  brug i luftfartøjer og på jernbaner

c)  forskningsformål med henblik på midlertidig anvendelse i laboratorier.

Væsentlige krav 

Apparater og udstyr omfattet af dette direktiv skal opfylde de såkaldte væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der fremgår af forordningens bilag 1.

Der er nogle generelle betingelser (fx til installations-, brugs- og vedligeholdelsesanvisninger), samt krav til materialer, konstruktion, fremstilling og funktion.

De væsentlige krav formodes at være opfyldt, hvis produktet er konstrueret i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder.

Procedure for overensstemmelsesvurdering 

Inden markedsføring og ibrugtagning af produktet skal fabrikanten eller dennes EU-repræsentant følge en procedure for overensstemmelsesvurdering.

Valg af procedure afhænger af, om der er tale om seriefremstillede apparater eller apparater fremstillet som en enkelt enhed eller i et mindre antal eller udstyr, som beskrevet i forordningens artikel 14.

Mærkning 

CE-mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at apparatet eller udstyret er i overensstemmelse med alle gældende krav om anbringelse af denne mærkning. Når apparatets eller udstyrets overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret - jf. ovenstående procedure for overensstemmelsesvurdering - skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen.

CE-mærket skal efterfølges af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har godkendt produktionskontrolsystemet samt af de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærkningen blev anbragt.

Advarslerne på apparatet og emballagen skal angive den gastype, der skal anvendes, ledningstrykket, apparatkategorien og eventuelle indskrænkninger i anvendelsen, fx i forhold til tilstrækkelig ventilation, for at sikre, at apparatet er foreneligt med de lokale betingelser for gaslevering.

Gasapparater og udstyr skal desuden være forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, samt de i bilag IV omhandlede påskrifter. Hvis dette på grund af apparatets eller udstyrets størrelse eller art ikke er muligt, skal de krævede oplysninger fremgår af emballagen eller af et ledsagende dokument.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning 

EU's gasapparatforordning træder i kraft 21. april 2018. 

Bemyndigede organer

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Myndighed 

Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens side om Gassikkerhedsregler


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140