Forskningsprojekter

Dansk Standard deltager i en række forskningsprojekter i Europæisk og dansk regi. Læs mere om projekterne på denne side.

Dansk Standard deltager i forskningsprojekter for at støtte integrationen af standarder og standardisering i forskning.

Forskningsprojekter Dansk Standard deltager i:

PolynSPIRE 
Kan standarder være med til at løse udfordringen med stigende mængder af plastaffald? Dansk Standard deltager i det europæiske projekt, PolynSPIRE, hvor der forskes i nye metoder til at genanvende plast og derved gøre plasts forsyningskæde mere cirkulært. Projektet er finansieret af EU's rammeprogram Horizon 2020 og løber fra september 2018 til september 2022.  

BRIDGIT2
EU- projektet Bridget2 har til formål at bygge bro mellem standardisering og forsknings- og innovationsmiljøerne i Europa. Standardisering skal være en integreret del af forsknings- og innovationslivscyklusser, og projektet vil derfor styrke integrationen af forsknings- og innovationsmiljøer i standardiseringsarbejdet.  

Projektet vil bidrage til, at forskere og innovatører bliver opmærksomme på mulighederne for at anvende standarder som et værktøj – både ift. bedre markedsadgang og overførsel af viden og resultater fra forskningsprojekter under forskningsprogrammerne (Horizon 2020 eller det kommende Horizon Europe).  

Partnere i projektet er 10 forskellige europæiske standardiseringsorganisationer herunder DS, som har igangsat 5 tiltag for at styrke koblingen mellem standardisering og forskning og innovation:  
  • Øge CEN og CENELEC-medlemmernes kapacitet til at understøtte forskning og innovation. 
  • Kortlægge forsknings- og innovationsmiljøernes behov med henblik på at understøtte dem. 
  • Vurdere og fremme standardisering i EU Rammeprogrammerne. 
  • Udvikle værktøjer målrettet forsknings- og innovationsmiljøerne. 
  • Højne synligheden af standardisering gennem en række nationale og europæiske events.  
Projekt løber mellem december 2017 til februar 2020. 
Projektet er co-finansieret af EC og EFTA under aftale nummer: SA/CEN/GROW/E:EFTA/OOQ/2017-09.


Afsluttede forskningsprojekter

Dansk Standard deltog i en række forskningsprojekter i Europæisk og dansk regi. Læs mere om de afsluttede projekter på denne side.

TOP-REF - Innovative tools, methods and indicators for optimizing the resource efficiency in process industry
TOP-REF har til formål at afklare og definere indikatorer, metoder og værktøjer, som kan gøre produktionsvirksomheder mere ressourceeffektive. I projektet arbejdes der inden for tre udvalgte områder; raffinaderier, gødningsindustrien og den kemiske industri. I den indledende fase af projektet vil eksisterende standarder inden for relaterede områder (fx ISO 14015 for miljøledelse) blive taget i betragtning og skabe vigtig baggrundsviden for udviklingen af nye metoder, indikatorer og værktøjer. I de senere faser vil Dansk Standard som projektpartner bistå med at vurdere projektets resultater i forhold til standardiseringspotentiale og de(t) områder, der har standardiseringspotentiale vil blive diskuteret på en workshop med det for øje at bane vej for nye standardiserings-dokumenter. Dette vil være med til at sikre, at projektets resultater kommer ud til en bredere målgruppe og bliver gjort anvendelig for industrien.

TOP-REF er et FP7 projekt, der løber fra januar 2014 til juni 2017 (42 måneder). Læs mere på www.toprefproject.eu.

SATORI – Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and Innovation
Partnerne i SATORI vil udvikle en etisk vurderingsramme (ethical assessment framework) for forskning og innovation baseret på omhyggelig analyse, alment accepterede etiske principper, processer og involvering af stakeholdere. Projektet består af 12 arbejdspakker, der bl.a. skal undersøge gældende praksis og principper for etisk vurdering af forskning og innovation. 
Som partner i SATORI vil Dansk Standard sammen med NEN (den Nederlandske standardiseringsorganisation) lede arbejdet med at undersøge mulighederne for standardisering af kriterierne/vurderingsrammen fx gennem en CEN Workshop Agreement (CWA). Igangværende standardisering, gældende standarder og standardiseringsdokumenter skal også indgå i grundlaget for udarbejdelsen og analysen af den etiske vurderingsramme. 
Konsortiet ønsker at standardisere resultatet af projektet for at gøre det bredt tilgængeligt og for at få skabt en bred stakeholderinvolvering i udarbejdelsen af kriterierne/vurderingsrammen samt få accept/blåstempling gennem en anerkendt og formaliseret proces.

SATORI er et FP7 projekt, der løber fra januar 2014 til september 2017 (45 måneder). Læs mere på www.satoriproject.eu.

UniTTe – Unified Turbine Testing
UniTTe adresserer spørgsmålet om, hvordan man bedst kan karakterisere vinden, når man måler “power” og “loads” på moderne vindmøller. Gældende international standarder kræver, at man måler vinden fra en mast langt foran rotoren og i centrum af rotoren (hub-height). UniTTe foreslår en radikal ændring, således at man i fremtiden vil måle med en lidar (laser anemoneter) fastgjort på nacellen (”huset”), at man vil måle tæt på rotoren og i flere forskellige højder. Fordelene vil være signifikante: man vil undgå høje master (meget dyre offshore), man vil få bedre overensstemmelse mellem vinden og den ”power” og ”load”, der faktisk er på vindmøllen, samt opnå en universel procedure, der fungerer lige godt både offshore som i bjerge.

Dansk Standard vil som den formelle standardiseringsorganisation i Danmark indgå i projektets advicery board for at gennemgå de nye procedurer/målemetoder med henblik på deres fremtidige optagelse i de internationale standarder.

UniTTe er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd (senere en del af Innovationsfonden). Det løber fra januar 2014 til december 2017 (48 måneder).