Udvalg

Miljøundersøgelser (S-471)

Udvalget arbejder med udvikling af standarder inden for miljøundersøgelser med fokus på biologiske og kemiske analysestandarder for vand og jord, samt miljøkemiske undersøgelser i vand, sediment, slam, jord og affald.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Fallback Udvalg

Kontakt

Signe Annette Bøgh
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: sab@ds.dk
T: 39966228

Arbejdsområde

Som udvalgsmedlem får du mulighed for at præge udviklingen af nationale, europæiske og internationale standarder på området for miljøundersøgelser. Området omfatter biologiske og kemiske analysestandarder for vand og jord, samt miljøkemiske undersøgelser i vand, sediment, slam, jord og affald. 

Udvalgsarbejdet understøtter lovgivningen på de pågældende områder, herunder direktiver som drikkevandsdirektivet og vandrammedirektivet samt nationale bekendtgørelser og vejledninger. 

På det nationale niveau udarbejdes der nogle få danske vandstandarder, men langt de fleste danske standarder implementeres som ISO- eller CEN-standarder. 

På det europæiske og internationale niveau følger udvalget de europæiske og internationale komitéer og arbejdsgrupper og deltager aktivt i udarbejdelsen af standarder på områderne. På jordområdet følger udvalget de tekniske komitéer ISO TC 190 Soil Quality samt CEN TC 345 Characterization of Soils, og på vandområdet følger udvalget arbejdet i CEN/TC 230 Water analysis og ISO/TC 147 Water quality. For slamområdet følger udvalget CEN TC 308 Characterization of sludges samt ISO TC 275 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal. Derudover er udvalget ansvarligt for at følge det horisontale arbejde i CEN TC 400 inden for slam, bioaffald og jord. 

Desuden koordinerer udvalget tværgående opgaver og videreformidler dem til de øvrige standardiseringsudvalg på miljøområdet.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Myndigheder og virksomheder inden for prøvetagning og analyse af jord, vand og slam. 

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Danish Waste Solutions ApS
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Eurofins Miljø A/S
  • Force Technology
  • Fødevarestyrelsen
  • Miljøstyrelsen