Viden om cirkulær økonomi på plastområdet

Plast er et fantastisk materiale. Men dens egenskaber har også nogle udfordringer, som vi skal have løst.

Cirkulær økonomi på plastområdet – hvad handler det om

Store mængder af plast i forskellige stadier af nedbrydning ender i havet, i naturen og mennesker – og det kræver, at vi ændrer måden vi producerer og bruger plast på. Vi skal finde løsninger, hvor vi kan holde ”den gode plast” i lukkede cirkler, så vi kan mindske ressourcespildet – og ikke mindst de problemstillinger, som spildet medfører for vores miljø.

Rigtig mange danske og europæiske handlingsplaner, politikker og lovkrav handler om cirkulær økonomi. Helt kort fortalt handler cirkulær økonomi om at formindske mængden af nye ressourcer og materialer i produktionen. Vi skal have vendt affaldshierarkiet på hovedet, så vi fremover tænker på det som et ressourcehierarki. For når vi taler om cirkulær produktion, fokuserer vi primært på reparation, genbrug og genanvendelse.

Kontakt

Berit Holbech Asmussen
Berit Holbech Asmussen Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: bha@ds.dk
T: 39 96 62 36

Udnyt ressourcerne

Udfordringer og muligheder for virksomheder, der producerer eller bruger plast

Cirkulær økonomi kræver nytænkning, også i forhold til interaktion og flow af materialer på tværs af brancher. Og det er en af de centrale udfordringer.

Fx har det været svært at købe PET, fordi det er så velbeskrevet en plasttype, der samtidigt er sikkert i forbindelse med hud- og fødevarekontakt. Andre plasttyper, som fx PE er også egnet til fødevarekontakt, men det er meget svært at finde det i den rette – velbeskrevne – kvalitet.

Der er behov for et gennemsigtigt og forudsigeligt marked for specifikke polymerer og de plastprodukter, som de indgår i. Dette kræver bl.a. systemer, aftaler, bedre sortering og en infrastruktur for plast til genbrug og genanvendelse. Det kræver også viden og gennemsigtighed omkring elementer som kvalitet, indholdsstoffer, egenskaber som strækbarhed og gennemsigtighed m.v. i alle/hele materialestrømme(n). Både ift. de materialer man bruger i sin produktion og dem man i øvrigt bruger i virksomheden til fx emballage. Der er også behov for aftaler omkring design til genbrug og genanvendelse, formaterne for data, målemetoder etc.

Det er ikke let at gå over til mere cirkulær brug og produktion af plast. Men der er hjælp at finde. Og muligheder for at danske virksomheder kan sætte sig forrest i toget mod øget bæredygtighed ved at bringe danske løsninger på banen internationalt, fx via udviklingen af nye standarder.
Se, hvordan Dansk Standard og Miljømærkning Danmark kan hjælpe jer på vej.

Krav og regler inden for plast og cirkulær økonomi

Det politiske fokus på plast og cirkulær økonomi har været støt stigende de seneste år. For danske virksomheder er det derfor vigtigt løbende at orientere sig i kommende europæiske, såvel som danske, regler og krav samt strategier og handlingsplaner, da det kan have en stor indflydelse på virksomhedens drift og virke.

Vi har samlet nogle af de centrale krav og regler omkring plast og cirkulær økonomi, som I med fordel kan orientere jer i. Det gælder uanset, om

  • I er en virksomhed, der ønsker at blive en del af den cirkulære plastøkonomi
  • I allerede er godt i gang med at producere og forbruge plast på en mere bæredygtig måde eller
  • I blot er nysgerrige på lovgivning på plastområdet.

Supplerende og øvrig relevant viden kan findes på Det Nationale Plastikcenters hjemmeside her.

European Textile Strategi – marts 2022

Europa har en strategi for bæredygtige tekstiler, hvor målet er at omstille Europas tekstilbranche til en både modstandsdygtig- og bæredygtig branche baseret på cirkulære løsninger. Strategien understøtter Green Deal ambitionerne og EU’s klimamål, og er altså et led i arbejdet mod at gøre EU til en klimaneutral, cirkulær økonomi, hvor produkter er designet til at repareres, genbruges og genanvendes på en energieffektiv måde.

Læs mere her.

Udvidet producentansvar på plast- og emballage

I maj 2018 implementerede Danmark EU’s emballagedirektiv, hvilket betyder, at Danmark og alle andre EU-lande skal indføre et såkaldt udvidet producentansvar for emballage, der skal fremme genbrug og genanvendelse af plastemballage. Producenterne har derfor ansvaret for affaldshåndteringen af den emballage, de producerer. Det skal være med til at give dem incitament til at reducere deres materialeforbrug og til at designe mere genanvendeligt emballage.

Læs mere her.

Opfølgende aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi – august 2022

Planen er en opfølgning på Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020. I denne opfølgende plan er der blevet fastsat aftaler om implementeringen de aftalte elementer i klimaplanen - herunder en frist for indsamling af tekstilaffald; etablering af en styrket affaldstilsyn og strømlinet praksis; regulering af affaldsgebyret og fastsættelse af fristen for indsamling af tekstilaffald (I 2025 skal alle EU-lande sørge for, at tøj og tekstilaffald sorteres og indsamles. Og i Danmark er det politisk besluttet, at kommuner skal indsamle tekstilaffald fra husstande senest d. 1. juli 2023).

Læs mere her.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi – juni 2020

Planen skal sikre, at Folketinget når sit mål om at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Aftalen indeholder tre overordnede visioner for en grøn affaldssektor: 1) Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2023; 2) Vi skal reducere forbrændingen af dansk plast med 80 % i 2030; 3) Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Aftalen indebærer implementering af en række initiativer, som skal øge genanvendelsen og dermed reducere CO2-udledningen fra affaldshåndtering.

Læs mere her.

Handlingsplan for den cirkulære økonomi - marts 2020

Handlingsplanen for cirkulær økonomi skal bidrage til at opnå et renere og mere konkurrencedygtigt Europa gennem cirkulær økonomi. Målet er at fremskynde den omstilling, som er nødvendig for at leve op til europæiske grønne pagt og samtidig bygge videre på de tiltag inden for cirkulær økonomi, der er blevet gennemført i Europa siden 2015. Planen indeholder en række initiativer, som skal etablere en stærk og sammenhængende politisk ramme, der vil gøre bæredygtige produkter, tjenester og forretningsmodeller til normen og transformere vores forbrugsmønstre, så vi helt undgår at generere affald.

Læs mere her.

EU Climate Law - marts 2020

Europa parlamentet vedtog i april 2021 en klimalov, der gør den europæiske grønne pagts politiske målsætning om at opnå klimaneutralitet i EU inden 2050 til en juridisk bindende forpligtelse.

Læs mere her.

Klimalov – december 2019

I december 2019 vedtog Danmark Klimaloven. Loven betyder, at Danmark forpligter sig til et bindende mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 ift. 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050.

Læs mere her.

Den europæiske grønne pagt – december 2019

I december 2019 vedtog EU-Kommissionen den europæiske grønne pagt, som skal sikre, at der senest i 2050 ikke længere skal være nettoudledning af drivhusgasemissioner fra europæisk side. Med pagten fulgte en række forslag, der bl.a. skal sikre at EU’s klima-, energi, transport- og beskatningspolitikker understøtter målet om at reducere nettoudledningen af drivhusgasser med mindst 55 % inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. 

Læs mere her.

Engangsplastikdirektivet – juni 2019

EU’s engangsplastdirektiv gjorde en række engangsprodukter af plast, såsom bestik, tallerkener, sugerør og vatpinde, forbudt i hele EU fra 2021. Direktivets fokus er at forbedre tilstanden i verdens have, hvor - ifølge Kommissionen - mere end 80 % af al havaffald er plast. De produkter, der er omfattet af engangsplastdirektivet er blevet opgjort til at udgøre 70 % af alt plastforurening i havet. Samtidig indeholder direktivet et krav om, at alle medlemsstaterne skal indsamle 90 % af alle plastflasker senest i 2029, og derudover nå et mål om at plastflasker skal indeholde minimum 25 % genbrugt plastik senest i 2025 og 30 % i 2030.

Læs mere her.

EU’s emballage- og affaldsdirektiv – maj 2018

EU’s emballage og affaldsdirektiv fra maj 2018 skal være med til at forbedre og omlægge Unionens affaldshåndtering ved at fremme den cirkulære økonomis principper. Direktivet blev vedtaget for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, menneskers sundhed og sørge for en mere bæredygtig, cirkulær og effektiv udnyttelse af naturressourcerne. Målene er at mindske Unionens afhængighed af importerede ressourcer, at skabe nye økonomiske muligheder og at bidrage til at sikre konkurrenceevnen på langt sigt.

Læs mere her.

A European Strategy for Plastics in a Circular Economy – januar 2018

Formålet med EU's strategi for plast i en cirkulær økonomi er at gøre Unionen til global markedsleder af omstillingen til fremtidens plast. Strategien danner grundlag for en ny plastøkonomi, hvor udformningen og produktionen af plast og plastvarer efterlever behovet for at kunne reparere, genbruge og genanvende plast, og hvor der samtidig bliver udviklet flere bæredygtige materialer, som man kan anvende. Strategien skal nedbringe plastforurening og mindske dens skadelige indvirkning på mennesker og miljøet.

Læs mere her.