Kundeservice og salg

Ophavsret / copyright

Er standarder omfattet af Ophavsretsloven? Det er en udbredt misforståelse at standarder er offentlige aktstykker på linje med love og administrative forskrifter, som ikke er genstand for ophavsret og derfor frit kan gengives. Dette er ikke tilfældet.

En standard er med Ophavsretslovens terminologi et litterært værk. I visse tilfælde er standarden udtrykt ved tekniske tegninger, symboler eller lignende. Disse standarder er i modsætning til de egentlige litterære værker ikke udtrykt gennem ord, men henregnes ikke desto mindre til de litterære værker, idet der med fx. en teknisk tegning videregives et meningsindhold.

Efter gældende dansk ret tilhører ophavsretten den, der frembringer standarden eller den, der har fået overdraget ophavsretten. Når standarder udarbejdes regionalt, europæisk eller internationalt niveau, forbeholder den relevante standardiseringsorganisation sig imidlertid samtlige rettigheder, herunder ophavsretten, til den videre udnyttelse af arbejdsdokumenter eller standarder. Det betyder i praksis, at de eksperter, der skriver standarderne, i forbindelse deres deltagelse i standardiseringsarbejdet, fraskriver sig ophavsrettighederne, som i sidste ende overdrages til de nationale standardiseringsorganisationer som fx. Dansk Standard.

Den praktiske betydning af ophavsretten

Det forhold, at ophavsretten overdrages til standardiseringsorganisationerne, betyder, at selvom en virksomhed betaler sine medarbejdere for at deltage i standardiseringsarbejdet, kan virksomheden ikke kvit og frit udnytte arbejdsdokumenterne eller den færdige standard i virksomhed.

Ophavsretten til standarder og arbejdsdokumenter giver Dansk Standard eneret i Danmark til at råde over samt fremstille eksemplarer af standarder og arbejdsdokumenter. Endvidere kan Dansk Standard gøre dokumenterne tilgængelige for almenheden i såvel oprindelig som ændret skikkelse, herunder i form af oversættelse eller omarbejdelse.

Ønskes en standard gengivet kræver det Dansk Standards samtykke. Ved gengivelse ligestilles bearbejdelser, således at den, der måtte oversætte, omarbejde eller på anden måde bearbejde standarden, er forpligtet til at indhente Dansk Standards samtykke forud for en sådan oversættelse, omarbejdelse eller anden bearbejdelse af standarden.

Ved køb af en standard opnås alene ret til det enkelte eksemplar. Dette betyder fx, at når en virksomhed skal anvende flere eksemplarer/kopier til forskellige medarbejdere, skal der søges om tilladelse hos Dansk Standard, før der foretages hel eller delvis reproduktion.

På tilsvarende vis skal der søges om tilladelse, såfremt der gives flere brugere adgang til standarder på elektronisk form, eller såfremt afsnit af den elektroniske udgave af standarden kopieres eller udskrives i flere eksemplarer end indkøbte licenser.

Hvad er konsekvensen af manglende tilladelse?

Såfremt en standard eller arbejdsdokumenter gengives i strid med Dansk Standards ophavsrettighed, skal der betales vederlag og erstatning til Dansk Standard. Der kan endvidere blive tale om idømmelse af bøde for krænkelsen.

Hvis du ønsker at gengive fra danske standarder i bøger, publikationer, brochuremateriale eller indgå aftaler om elektronisk gengivelse på virksomhedens intranet, bedes du rette henvendelse til:

Forlaget
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Telefon: 39 96 61 01

Ved generelle spørgsmål vedrørende Dansk Standards ophavsret til standarder og arbejdsdokumenter, bedes du rette henvendelse til Kundechef Mogens Andersen.

Hvad er en standard og hvad er Dansk Standard?

Begrebet standard bruges i mange sammenhænge, men i forbindelse med udgivelse af standarder (normer) er der en klar definition. Her forstås en en standard som en detaljeret teknisk beskrivelse af en fremgangsmetode, et produkt, en prøvningsmetode eller en ydelse.

Dansk Standard er dansk centralorgan for standardisering og forestår udarbejdelsen af danske standarder og implementeringen af europæiske og internationale standarder som danske standarder. Dansk Standard administrerer desuden den danske deltagelse i europæisk og internationalt standardiseringsarbejde og er dansk repræsentant i en række europæiske og internationale standardiseringsorganisationer.

På internationalt plan er Dansk Standard medlem af Organization for Standardization (ISO) og International Electrotechnical Commission (IEC) mens det på europæisk niveau drejer sig om Comité European de Normalisation (CEN) og Comité European de Normalisation Electrotechnique (CENELEC). Endelig deltager Dansk Standard i det Internordiske standardiseringsarbejde (INSTA).

Hvem udarbejder standarder?

Standarder udarbejdes enten i Dansk Standards regi eller inden for rammerne af en eller flere af de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer, som Dansk Standard er medlem af.

Udarbejdelsen af standarder foregår normalt i en teknisk komité eller i de underliggende arbejdsgrupper, som er sammensat af medlemmer med en særlig ekspertise inden for det pågældende fagområde. Medlemmerne af komiteerne kommer typisk fra virksomheder, myndigheder eller organisationer, der har en særlig interesse i den standard, der skal udarbejdes.

Når danske eksperter deltager i standardiseringsarbejde lægges tilhørsforholdet til arbejdsgiveren imidlertid på hylden. I standardiseringsarbejdet optræder eksperterne enten som nationale repræsentanter eller personligt udpegede eksperter. 

Kontakt

SALG
SALG Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 16.00. Fredag 8.30 15.00
Salg og Kundeservice
E: dssalg@ds.dk
T: 39 96 61 31