Intelligent affaldshåndtering

07. december 2015

Intelligent affaldshåndtering

Nu skal der sættes standarder for ressourceeffektivitet og genanvendelse af affald - et område, hvor Danmark allerede står stærkt.

EU-Kommissionen har netop præsenteret en ny ambitiøs pakke om cirkulær økonomi, der skal være med til at fremme bæredygtig økonomisk vækst. De Europæiske standardiseringsorganisationer har fået mandat til standardiseringsarbejdet på området. Det betyder, at en lang række danske udvalg skal være med til at udforme fremtidens standarder for eksempelvis genanvendelse af affald og miljøvenligt design.

- For at sikre en bæredygtig vækst i EU, må vi finde miljømæssige og økonomisk bæredygtige måder at udnytte vores råvarer og ressourcer på. Der er allerede i dag knaphed på ressourcer og svingende råvarepriser. Hvis vi skal sikre adgangen til ressourcer i fremtiden, kræver det at vi bruger vores ressourcer på en intelligent og bæredygtig måde, siger René Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard, og understreger, at det samtidigt kan være med til at give forbrugerne mere holdbare, innovative og billigere produkter.

Formålet med planen er at fokusere på områder, hvor EU-tiltag giver en reel merværdi og er i stand til at gøre en forskel i praksis. Et af de steder, som kommissionen fokuserer på, er udviklingen af kvalitetsstandarder for sekundære råstoffer - navnlig for plast.

Vi forventer, at der i forbindelse med den nye pakke om cirkulær økonomi, der medfører forslag om nye direktiver samt opdateringer af eksisterende, vil blive en lang række standardiseringsopgaver, der skal løses. Og det vil inddrage mange af de udvalg, vi har i Dansk Standard, hvor danske virksomheder og andre eksperter på området sidder med.

René Nielsen
Seniorkonsulent
Dansk Standard

Der skal eksempelvis sættes standarder for miljøvenligt produktdesign, holdbarhed, levetidsforøgelse, genvinding af materiale, krav til affaldsbehandlingsanlæg og –teknologier og for hvordan genbrugsmateriales effektivitets- og kvalitetsniveauet kan beskrives.

- Tidligere fokuserede man meget på kvantiteten af affald til genanvendelse. Nu skal man i langt højere grad også til at fokusere på kvaliteten og opstille kriterier til at beskrive dette. Det kunne fx være beskrivelser af, hvordan man kan sortere brugt tøj afhængigt af materiale – dvs. standarder for designfasen og affaldshåndteringsfasen, siger René Nielsen.

Standarderne skal udvikles i en række europæiske standardiseringsudvalg – herunder danske udvalg under Dansk Standard. Der er derfor gode muligheder for, at danske virksomheder kan bidrage med deres ekspertviden og få indflydelse på standarderne.

Fakta om cirkulær økonomi:

I en cirkulær økonomi bevares værdien af produkter og materialer længst muligt. Affald og ressourceanvendelse minimeres, og ressourcer bevares i økonomien, når produkter når udløbet af deres livscyklus, således at de anvendes igen og igen og skaber yderligere værdi.

Europa mister i øjeblikket hvert år ca. 600 mio. ton materiale i affald, som potentielt kunne genanvendes eller genbruges. Vi genanvender kun ca. 40 % af husholdningsaffaldet i EU, men genanvendelsesprocenten udgør op til 80 % i visse områder og mindre end 5 % i andre. Omdannelse af affald til en ressource er en afgørende faktor for at øge ressourceeffektiviteten og lægge kursen mod en mere cirkulær økonomi.

Med affaldsforebyggelse, miljøvenligt design, genbrug og lignende foranstaltninger kan der ifølge EU-Kommissionen opnås samlede besparelser på 600 mia. EUR eller 8 % af EU-virksomhedernes årlige omsætning, og samtidig kan de samlede årlige drivhusgasemissioner reduceres med 2-4 %.