CE-mærkning

Ordbog - CE-mærkning

Her kan du finde forklaringer på en række ord og begreber om CE-mærkning.

A

Akkreditering
Procedure, hvor en myndighed giver formel godkendelse af, at et organ eller en person er kompetent til at udføre specifikke funktioner.

Anneks ZA
Anneks ZA er et informativt anneks, som angiver, hvor stor en del af standarden der er harmoniseret, eller med andre ord hvilke krav der gælder for CE-mærkningen.

Anneks ZA indeholder forskellige afsnit, som bl.a. giver det tekniske grundlag for CE-mærkning og angiver bestemmelserne for mærkningen.

Ansvar
Ansvaret for, at CE-mærkningen er korrekt, hviler på flere parter. Ansvarsforhold beskrives i direktiverne.

B

Bemyndiget organ
Tredjepartsorgan, som er involveret i procedurer for overensstemmelsesvurdering, fx i forbindelse med direktiver. Organet er udpeget af et medlemsland, der har meddelt organets eksistens til Kommissionen og de øvrige medlemslande. Se listen over bemyndigede organer.

C
CE
Forkortelse for Conformité Européenne.

CE-mærkning
Med CE-mærkning angiver producenterne, at de opfylder alle forpligtelser i henhold til direktiverne.

CEN
Forkortelse for Comité Européen de Normalisation, den europæiske standardiseringsorganisation, der består af 28 landes standardiseringsorganisationer. Alle EU-lande er med.

CENELEC
Forkortelse for Comité Européen de Normalisation Electronique. Den europæiske standardiseringsorganisation for elektronik.

Certificering
Procedure, hvor en tredjepart udsteder attest på, at et produkt, en proces eller en tjenesteydelse er i overensstemmelse med nogle specifikke krav.

Certificeringsorgan
(Tredjeparts)organ, der udfører overensstemmelsescertificering.

D

DANAK
Det danske akkrediteringsorgan, der også notificerer certificeringsorganer over for Europa-Kommissionen.

Declaration of conformity
Overensstemmelseserklæring.

Den nye metode
I 1985 blev der indført en ny metode til udstedelse af retsforskrifter. Den nye metode har i forbindelse med teknisk harmonisering og standardisering følgende betydning:
Lovgivningen omfatter kun væsentlige krav til produkterne
De tekniske specifikationer, som produkterne skal overholde, fremgår af de harmoniserede standarder
Anvendelse af harmoniserede eller andre standarder er frivillig, og fabrikanten vil altid kunne anvende andre tekniske specifikationer til opfyldelse af kravene
Produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, må formodes at overholde de væsentlige krav.

Direktiv
EU-direktiver fastlægger som udgangspunkt et mål, der skal nås, men det er overladt til medlemslandene i EU selv at bestemme form og midler til at implementere direktivet. I Danmark kan et direktiv for eksempel implementeres ved en lov eller en bekendtgørelse. Direktiverne gælder altså ikke direkte som national ret i medlemslandene, men medlemslandene skal implementere direktivet i national ret inden en tidsfrist, som er fastsat i direktivet.

DS
Forkortelse for den danske standardiseringsorganisation Fonden Dansk Standard.

DS/EN
En dansk standard identisk med en europæisk standard.

DS/ISO
En dansk standard identisk med en international standard.

E

EEC
Forkortelse for European Economic Community. Se EØF.

EFTA
Forkortelse for European Free Trade Association. EFTA er en international frihandelsorganisation. I dag består EFTA af Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.

EN
Europæisk standard udgivet af CEN eller CENELEC.

ETA
Forkortelse for European Technical Assessment - på dansk europæisk teknisk godkendelse. ETA’er udstedes på baggrund af byggevareforordningen, og de giver mulighed for at CE-mærke produkter og byggesystemer, som ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Det er frivilligt, om man vil søge om en ETA-godkendelse for sit produkt eller byggesystem, men det er den eneste måde, man kan etablere et grundlag for CE-mærkning af produkter og byggesystemer, der ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Se www.etadanmark.dk og www eota.eu for yderligere information. Med en ETA-godkendelse kan producenten sætte CE-mærket på byggevaren.

EOTC
Forkortelse for European Organization for Testing and Certification – på dansk Den europæiske organisation for prøvning og certificering.

Eurocodes
Europæiske konstruktionsstandarder, der har afløst de tidligere danske konstruktionsnormer. Eurocodes er udarbejdet i CEN efter mandat fra Europa-Kommissionen.

EØF
Forkortelse for Det Europæiske Økonomiske fællesskab (EØF). Se EEC. Grundlaget for fællesskabet blev nedfældet i EØF-traktaten, der blev indgået i Rom i 1957, hvorved Frankrig, Tyskland, Italien og Benelux indgik i et fællesskab. Målet er integration gennem samhandel med henblik på at fremme den økonomiske ekspansion.

EØS
Forkortelse for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den betegnelse, som bruges om det fælles økonomiske område, der er dannet ved EØS-aftalen. Samarbejdsområdet blev etableret 1. januar 1994. De tre EFTA-stater Norge, Island og Liechtenstein har indgået en samarbejdsaftale med EU, den såkaldte EØS-aftale. EØS-aftalen betyder, at EU’s bestemmelser om det indre marked også gælder i disse lande.

F

Formodningsret
Harmoniserede standarder giver ret til formodning om overensstemmelse med de væsentlige krav i EU-direktivet. Se Væsentlige krav.

Forordning
EU-forordninger er umiddelbart gældende i medlemslandene i EU, hvilket betyder, at deres retsvirkning indtræder uden indarbejdelse i den nationale lovgivning. Forordninger er bindende, hvilket betyder, at de skaber rettigheder og pligter på lige fod med national lovgivning.

G

Guidance Paper
Vejledning fra Europa-Kommissionen med hensyn til udarbejdelse, brug og implementering af harmoniserede produktstandarder udarbejdet af Europa-Kommissionen.

H

Harmoniserede standarder
En harmoniseret standard er en detaljeret beskrivelse af, hvordan et produkt opfylder de overordnede krav til sikkerhed, sundhed og miljø, som er angivet i et direktiv eller en forordning. Udarbejdelsen af standarden er bestilt af EU-Kommissionen gennem et mandat hos de europæiske standardiseringsorganisationer. En harmoniseret standard er et hjælpemiddel for producenten til at gennemføre CE-mærkningen. Se også formodningsret. Bemærk, at standarderne først er harmoniserede, når de har været offentliggjort i EU-Tidende. Se listen over harmoniserede standarder.

Harmonisering
Indføring af fælles regler på et bestemt område.

I

ISO
Forkortelse for The International Organization for Standardization. Den internationale standardiseringsorganisation.

IEC
Forkortelse for International Electrotechnical Commission. Den internationale elektrotekniske kommission.

K

Komponenterklæring
Komponenter og ikke-færdige maskiner (efter maskindirektivet) må ikke CE-mærkes, men skal ledsages af en komponenterklæring, som beskrevet i maskindirektivets bilag II.B om inkorporeringserklæring for delmaskine. Komponenterklæringen er næsten identisk med overensstemmelseserklæringen.

M

Markedsføring
Markedsføring defineres som den første gang, et produkt stilles til rådighed på fællesskabsmarkedet med henblik på distribution eller anvendelse i EU, uanset om det sker mod betaling eller er gratis. Markedsføring defineres forskelligt i direktiverne, hvis det overhovedet er omtalt.

Markedsovervågning
Markedsovervågning skal medvirke til, at forbrugere ikke udsættes for farlige eller ulovlige produkter, og at virksomhederne handler på ensartede vilkår på markedet. Derfor føres der tilsyn med, at producenter og leverandører overholder de gældende krav for produkter. Den nationale myndighed har ansvar for at tilrettelægge og gennemføre markedsovervågning og kontrol.
De danske myndigheder har sanktionsmuligheder til at kunne stoppe salget af ulovlige varer og eventuelt pålægge bøder.

Sanktionsmulighederne fastlægges i dansk lovgivning og danske bekendtgørelser.

N

Notificeret organ
Et notificeret organ er en organisation, som er udpeget til primært at yde service i forbindelse med overensstemmelseserklæringen, hvilket betyder, at det skal sikre, at produktet lever op til kravene i det direktiv, der anvendes. Det notificerede organ omtales ofte som tredjepart.

Notified Body
Se Notificeret organ.

O

Overensstemmelseserklæring
Også kaldet fabrikant- eller leverandørerklæring. Erklæring fra en leverandør, som påtager sig det fulde ansvar for, at et produkt, en proces eller en tjenesteydelse er i overensstemmelse med en specifik standard eller et andet normativt dokument. Se også Declaration of Conformity. Er der tale om en byggevare, kaldes en sådan erklæring en ydeevnedeklaration.

Overgangsperiode
Overgangsperioden er den periode, hvor to bestemmelser må anvendes samtidigt. Det er fx overgangen fra national lovgivning til EU-direktiver eller overgangen fra en standard til en anden. I perioden kan produkter markedsføres og tages i brug i alle medlemslandene, ligesom produkter, som følger de nationale bestemmelser kan omsættes frit. Man kan således vælge at anvende de nationale bestemmelser eller direktivet. Når overgangsperioden er udløbet, er det kun direktiverne, der er gældende.

P

prEN
Forslag til en (foreløbig) europæisk standard (CEN eller CENELEC).

Produktdirektiver
Direktiver udarbejdet efter ”den nye metode” bliver populært kaldt produktdirektiver. Det fremgår af hvert enkelt EU-direktiv, hvilke produkter der er omfattet, hvilket ofte udgør en bred produktgruppe, fx maskiner (maskindirektivet).

Prøvning
Teknisk procedure, der indebærer bestemmelse af en eller flere egenskaber ved et produkt, en proces eller en tjenesteydelse i forhold til en specificeret procedure (teknisk specifikation).

R

Risikovurdering
Det primære formål med og udbytte af en risikovurdering er at identificere og prioritere risici. Risikovurdering er et væsentligt led i CE-mærkningen og skal finde sted, før et produkt må CE-mærkes og tages i brug.

S

Standard
Dokument til fælles og gentagen anvendelse, der giver regler, vejledning eller karakteristiske træk ved aktiviteter eller ved resultaterne af dem. Dokumentet er fastlagt ved konsensus og vedtaget af et anerkendt organ.

T

Teknisk dokumentation
Den tekniske dokumentation - også kaldet teknisk dossier - skal indeholde oplysninger om produktets konstruktion, fremstilling og drift. Indholdet fastlægges fra direktiv til direktiv i forhold til produkterne. Oplysningerne skal være med til at godtgøre, at produktet lever op til de relevante krav. Skal opbevares i mindst 10 år.

Teknisk dossier
Se teknisk dokumentation.

Teknisk handelshindring
Opstår, når et land forsøger at beskytte egne varer gennem regler, der hindrer den frie konkurrence. Tekniske handelshindringer er afskaffet for produkter, der er lovligt fremstillet og markedsført i EU.

Teknisk specifikation
Specifikation i form af et dokument, der fastlægger, hvilke egenskaber et produkt skal have, såsom kvalitetsniveau, ydeevne, sikkerhed og dimensioner, samt hvilke krav der skal kunne stilles til produktet med hensyn til terminologi, symboler, prøvning og prøvningsmetoder, emballering, mærkning og etikettering.

Tredjepart
Person, virksomhed, organ eller andet, der er udenforstående part i en sag, et forhold e.l.

V

Væsentlige krav
De væsentlige krav indeholder de nødvendige elementer til opfyldelse af direktivets bestemmelser og er typisk beskrevet i direktivets bilag 1. Formålet med de væsentlige krav er at sikre et højt beskyttelsesniveau. Kravene er obligatoriske, og kun produkter, som opfylder de væsentlige krav, må markedsføres og tages i brug.

Y

Ydeevnedeklaration
Ydeevnedeklarationen skal udtrykke byggevarers ydeevne med hensyn til disse varers væsentlige egenskaber i overensstemmelse med de relevante harmoniserede tekniske specifikationer. Ydeevnedeklarationens indhold er klart beskrevet i artikel 6 og bilag III i Byggevareforordningen (CPR).

Z

ZA
Se Anneks ZA.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140