Maskindirektivet

Maskindirektivet viser, hvilke grundlæggende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav som gælder for alle maskiner, der skal markedsføres i EU. CE-mærkede maskiner, som opfylder maskindirektivets krav, kan frit sælges på det europæiske marked

En måde at opfylde maskindirektivets krav på er at anvende de harmoniserede standarder

At en standard er harmoniseret i forhold til maskindirektivet betyder, at den tager udgangspunkt i direktivets krav.

Direktiverne anviser bestemte procedurer, som fabrikanten skal følge, når det skal dokumenteres, at produktet lever op til kravene. Fx skal fabrikanten udarbejde (eller have adgang til) en teknisk dokumentation.

Et andet væsentligt element af CE-mærkningen er udfyldelse af en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæringen er et dokument, hvor producenten erklærer, at produktet opfylder EU's sikkerhedsmæssige krav. Ved særligt farlige maskiner skal producenten benytte sig af en tredjepart, dvs. et bemyndiget organ. Disse organer har særlige kompetencer på området og er udpeget af EU's medlemsstater til at kunne udføre prøvning, certificering og kontrol.

Hvis fabrikanten benytter sig af en eller flere harmoniserede standarder, som helt dækker maskinens farekilder, kan fabrikanten selv CE-mærke sin maskine som efter reglerne for almindelige maskiner.

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29

Dansk lovgivning

Maskindirektivet er implementeret i den danske lovgivning som BEK nr 1094 af 01/06/2021 – Bekendtgørelse om maskiner

 

Onlineadgang til de grundlæggende maskinsikkerhedsstandarder

I en onlinepakke har vi samlet de mest basale maskinsikkerhedsstandarder, bl.a. den gældende og tilbagetrukne version af DS/EN 60204-1, og dermed gjort vejen lettere til risikovurdering og CE-mærkning af din maskine.

Harmoniserede standarder

Når en producent skal CE-mærke sin maskine, skal den overholde kravene i Maskindirektivet. Denne proces kan ofte være svær, da Maskindirektivet kun stiller overordnede krav. 

Her kan de harmoniserede standarder, der er knyttet til maskindirektivet, være en hjælp til at specificere og uddybe kravene i forhold til udarbejdelse af sikringsløsninger til maskinen. Brugen af harmoniserede standarder giver formodningsret om, at produktet lever op til de væsentligste krav i direktivet.

De harmoniserede standarder knyttet til maskindirektivet er opdelt i de tre kategorier A-, B- og C-standarder.

A-standarder

A-standarder er generelle standarder for maskinsikkerhed, som definerer de grundlæggende krav til sikkerhed og risici for alle typer af maskiner. I øjeblikket findes der kun en A-standard, DS/EN ISO 12100. Denne standard kan ikke stå alene som grundlag for CE-mærkning af en maskine. Den angiver kun grundlæggende begreber, termer og konstruktionsprincipper, som skal specificeres nærmere.

B-standarder

B-standarder er standarder, som mere specifikt behandler enten et sikkerhedsaspekt, fx sikkerhedsafstande og ergonomi (B1) eller en beskyttelsesanordning, fx afskærmninger eller tohåndsbetjeninger (B2). Brugen af B-standarder kan danne grundlag for en CE-mærkning, hvis der fx henvises fra en specifik C- standard til en metode.

C-standarder

C-standarder henvender sig til specifikke maskiner eller specifikke grupper af maskiner. C-standarder angiver specifikke krav i forhold til den pågældende maskine i henhold til maskindirektivets væsentlige krav. C-standarder giver formodningsret i forhold til overensstemmelse med kravene fra maskindirektivet. Hvis en C-standard angiver et krav, der afviger fra et givent krav i eksempelvis en A- eller B-standard, er det C-standarden der skal følges, idet denne har forrang for A -og B-standarder.

  

Få hjælp til CE-mærkning af maskiner

Vi har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore virksomheder omkring CE-mærkningsprocessens forskellige faser.