Byggevarer - Forordning (EU) nr. 305/2011

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører byggevarer, bør sætte sig ind i byggevareforordningen.

Forordningens overskrift

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF.

Hvad er omfattet af forordningen?

Alle varer, der fremstilles med henblik på at indgå varigt i bygværker, herunder bygge- og anlægsarbejder. Produktområderne er beskrevet i forordningens bilag IV.

Væsentlige krav

De såkaldt væsentlige krav til bygværker er beskrevet i  forordningens  bilag 1 og omfatter:

 1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet
 2. Brandsikring
 3. Hygiejne, sundhed og miljø
 4. Sikkerhed ved anvendelse
 5. Beskyttelse mod støjgener
 6. Energibesparelser og varmeisolering
 7. Bæredygtighed

De væsentlige egenskaber for bygværker vil blive udmøntet i egenskaber der skal deklareres for den enkelte byggevare.

Lovgivningen giver mulighed for, i et vist omfang, at tage hensyn til geografisk beliggenhed, klima, levevis og forskellige beskyttelsesniveauer i de lande, hvor byggevaren skal anvendes.

Procedure for overensstemmelsesvurdering

Det er obligatorisk at CE-mærke byggevarer, og for at kunne CE-mærke produktet skal fabrikanten fremstille og deklarere produktet i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller  en Europæisk teknisk vurdering (EAD). Det kan derfor ikke lade sig gøre at CE-mærke en byggevare, før den pågældende standard eller retningslinje for en EAD er færdig.

Uanset byggevarens art skal fabrikanten altid have en intern produktionskontrol, der lever op til kravene i den relevante harmoniserede standard eller EAD. For visse varer kræves, at et prøvnings- eller certificeringsorgan (eller begge dele) deltager i processen som supplement til fabrikantens egen produktionskontrol; fx ved at overvåge fabrikkens produktionskontrol eller foretage typeafprøvning af byggevaren.

Valget af procedure for en given vare eller varetype fremgår af den tekniske specifikation, dvs. den harmoniserede standard eller EAD’en. De fem  systemer for attestering af overensstemmelse består af de følgende elementer, jf. direktivets bilag V:

 • System 4: Førstegangsprøvning på fabrikken og fabrikkens egen produktionskontrol.
 • System 3: Førstegangsprøvning foretaget af et notificeret organ.
 • System 2+: Certificering af produktionskontrolsystemet.
 • System 1: Certificering af selve varen
 • System 1+: Certificering af selve varen og auditprøvning på fabrikken.

Uanset hvilket system der bruges, skal fabrikanten altid udfylde en ydeevnedeklaration (DOP). Herefter kan byggevaren CE-mærkes.

Hvis et certificeringsorgan har deltaget i proceduren, udsteder det en EF-typeattest for en produktionskontrol- og  overvågningsordning eller for selve varen. (System 1, 1+ og 2+).

Hvis det kun er fabrikanten selv, der er involveret i proceduren, skal der kun udfyldes en ydeevnedeklaration, jf. bilag 3.  (System 4).

Mærkning

CE-mærke og i givet fald identifikationsnummeret for det autoriserede organ, der deltager i produktionskontrolfasen, jf. bilag 3. Supplerende påskrifter inkluderer fabrikantens navn eller identifikationsmærke, de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærket blev anbragt, og i givet fald nummeret på EF-typeattest og deklaration af byggevarens ydeevne(egenskaber)

CE-mærket anbringes på selve varen, på en fastgjort etiket, på emballagen eller på de ledsagende handelsdokumenter.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Forordningen trådte i kraft 1. juli 2013.

Ansvarlig myndighed er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: www.trafikstyrelsen.dk.

Autoriserede tredjepartsorganer

Se listen over bemyndigede organer i Danmark.

Det danske organ for udstedelse af europæiske tekniske vurderinger, EAD’er er ETA Danmark A/S, www.etadanmark.dk.

Harmoniserede standarder

Byggevareforordningen har overtaget de standarder , der blev udviklet under direktiv 89/106/EØF.

Europæisk teknisk vurdering, EAD

En EAD er en teknisk vurdering, der anerkender et innovativt produkt eller kits, hvor der ikke er udarbejdet  harmoniserede standarder, så man sikrer, at den pågældende byggevare lever op til direktivets krav. I Danmark udstedes de af ETA-Danmark og gælder normalt i 5 år med mulighed for forlængelse. På basis af en EAD udarbejdes en ETA, som grundlag for en CE-mærkning.

Artikler og yderligere information

CE-mærkning af byggevarer stiller krav til rådgiver og bygherrer - se hvilke fælder der er i byggevareforordningen.


OBS: Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om den pågældende forordning, for dermed at give en kort introduktion til forordningen hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af forordningen og evt. ændringer til forordningen, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.