CE-mærkning

CE-mærkning af byggevarer - Forordning (EU) nr. 305/2011

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører byggevarer, bør sætte sig ind i byggevareforordningen.

Læs mere om CE-mærkning

Forordningens overskrift

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF.

Hvad er omfattet af direktivet?

Det er obligatorisk at CE-mærke byggevarer, som er omfattet af harmoniserede standarder, eller som har fået udstedt en frivillig ETA (Europæisk Teknisk Vurdering). For at kunne CE-mærke produktet skal fabrikanten fremstille og deklarere produktet i overensstemmelse med en harmoniseret standard eller den Europæiske Tekniske Vurdering (ETA). Det kan derfor ikke lade sig gøre at CE-mærke en byggevare, før den pågældende standard er færdig, eller før ETA’en er udstedt.

Uanset byggevarens art skal fabrikanten altid have en intern produktionskontrol, der lever op til kravene i den relevante harmoniserede standard eller ETA. For visse varer kræves, at et prøvnings- eller certificeringsorgan (eller begge dele) deltager i processen som supplement til fabrikantens egen produktionskontrol, fx ved at overvåge fabrikkens produktionskontrol eller foretage typeafprøvning af byggevaren.

Hvilken procedure der gælder for den specifikke vare eller varetype, fremgår af den tekniske specifikation, dvs. den harmoniserede standard eller det europæiske vurderingsdokument (EAD), som ligger til grund for ETA’en. De fem systemer, der kan benyttes til attestering af overensstemmelse, består af følgende elementer, jf. direktivets bilag V:

  • System 4: Førstegangsprøvning på fabrikken og fabrikkens egen produktionskontrol.
  • System 3: Førstegangsprøvning foretaget af et notificeret organ.
  • System 2+: Certificering af produktionskontrolsystemet.
  • System 1: Certificering af selve varen.
  • System 1+: Certificering af selve varen og auditprøvning på fabrikken.

Uanset hvilket system der bruges, skal fabrikanten altid udarbejde en ydeevnedeklaration (DoP). Herefter kan byggevaren CE-mærkes.

Hvis et certificeringsorgan har deltaget i proceduren, får fabrikanten udstedt en attest for en produktionskontrol- og overvågningsordning eller for selve varen. (System 1, 1+ og 2+).

Hvis det kun er fabrikanten selv, der er involveret i proceduren, skal der kun udfyldes en ydeevnedeklaration, jf. bilag 3 (System 4).

Mærkning

CE-mærke og i givet fald identifikationsnummeret for det autoriserede organ, der deltager i produktionskontrolfasen, jf. bilag 3. Supplerende påskrifter inkluderer fabrikantens navn eller identifikationsmærke, de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærket blev anbragt, og i givet fald nummeret på attesten og deklaration af byggevarens ydeevne (egenskaber).

CE-mærket anbringes på selve varen, på en fastgjort etiket, på emballagen eller på de ledsagende handelsdokumenter.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger

Forordningen trådte i kraft 1. juli 2013.

Ansvarlig myndighed er Social- og Boligstyrelsen: https://sbst.dk/byggeri/byggevarer/ 

Autoriserede tredjepartsorganer

Se listen over bemyndigede organer i Danmark.

Det danske organ for udstedelse af Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA’er) og udarbejdelse af Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD’er) er ETA Danmark A/S, www.etadanmark.dk.

Harmoniserede standarder

Byggevareforordningen har overtaget de standarder, der blev udviklet under direktiv 89/106/EØF.

Europæisk Teknisk Vurdering, ETA

En ETA er en teknisk vurdering, der kan udstedes for produkter, som (endnu) ikke er omfattet af harmoniserede standarder, f.eks. innovative produkter, byggesystemer eller produkter som undergår en hurtigt teknologisk udvikling. Det er frivilligt, om man vil CE-mærke produkter, som ikke er omfattet af de harmoniserede standarder, men hvis man vil, skal det ske på baggrund af en ETA. ETA’er udstedes på baggrund af Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD). Hvis der ikke findes en EAD allerede, kan disse udarbejdes for de enkelte produkter. I Danmark udstedes de af ETA-Danmark A/S.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140