- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Tovbaneanlæg til personbefordring - 2000/9/EF

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører tovbaneanlæg til personbefordring, bør sætte sig ind i direktiv 2000/9/EF.

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav til disse produkter, krav om teknisk dokumentation og mærkningsregler. Der er primært tale om anlæg til skisportssteder med videre, vigtige undtagelser er eksempelvis kædetrukne anlæg og anlæg til både landbrugs- og industriformål generelt.

Direktivets overskrift

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF af 20. marts 2000 om tovbaneanlæg til personbefordring".

Hvad er omfattet af direktivet?

"Tovbaneanlæg til personbefordring" er i dette direktiv anlæg, der består af flere komponenter, og som konstrueres, opføres, monteres og tages i brug med henblik på personbefordring. Personer befordres enten i vogne eller ved hjælp af trækanordninger, der er ophængt i og/eller trækkes af tove langs befordringsstrækningen. Der er tale om:

 • Skinnebundne tovbaner og andre anlæg, hvis vogne kører på hjul eller understøttes af andre anordninger og trækkes af et eller flere tove.
 • Svævebaner, hvis vogne bæres og/eller trækkes af et eller flere tove; dette inkluderer også kabinelifter og stolelifter.
 • Slæbelifter, der trækker brugerne, der anvender dertil egnet udstyr, ved hjælp af et tov.

Undtagelser

Direktivet omfatter ikke:

 • Elevatorer som omhandlet i direktiv 95/16/EF
 • Traditionelt konstruerede tovtrukne sporvogne
 • Anlæg, der anvendes i landbruget
 • Faste eller mobile indretninger til markedsfester og anlæg i forlystelsesparker, hvis formål er forlystelse og ikke personbefordring
 • Anlæg, der er opført og anvendes til industriformål
 • Færger, der trækkes af tove
 • Tandhjulsbaner
 • Kædetrukne anlæg.

Væsentlige krav

For at kunne CE-mærke et tovbaneanlæg til personbefordring skal fabrikanten sikre sig, at det lever op til de væsentlige krav, der fremgår af direktivets bilag 2.

Procedure for overensstemmelsesvurdering 

Ethvert projekteret anlæg skal på anmodning af bygherren eller dennes repræsentant underkastes en sikkerhedsanalyse i henhold til bilag 3. På grundlag af denne analyse udarbejdes en sikkerhedsrapport, der bl.a. skal indeholde en liste over anlæggets sikkerhedskomponenter og delsystemer. I bilag 1 kan man se, hvordan et anlæg kan opdeles i delsystemer.

Sikkerhedskomponenter skal underkastes en overensstemmelsesprocedure som beskrevet i bilag 5, og der skal udstedes en overensstemmelseserklæring, se bilag 4.

Delsystemer skal EU-afprøves, se bilag 7, og der skal udstedes overensstemmelseserklæring i henhold til bilag 6.

Mærkning

Sikkerhedskomponenter påføres CE-mærke efterfulgt af de to sidste tal i det år, hvor det er blevet anbragt, samt af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har deltaget i procedurerne.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 3. maj 2000.

Bemyndiget organ 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Der er ikke udpeget et bemyndiget organ i Danmark på området. Se listen over bemyndigede organer i EU her.

Ansvarlig myndighed

Arbejdstilsynet 

Bemærk, at tovbaneanlæg skal anmeldes til og godkendes af Arbejdstilsynet, inden det opføres og ibrugtages.


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.