CE-mærkning

Tovbaneanlæg til personbefordring - (EU) 2016/424

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører tovbaneanlæg til personbefordring, bør sætte sig ind i forordning 2016/424/EF.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav til disse produkter, krav om teknisk dokumentation og mærkningsregler. Der er primært tale om anlæg til skisportssteder med videre, vigtige undtagelser er eksempelvis kædetrukne anlæg og anlæg til både landbrugs- og industriformål generelt.

Forordningens overskrift

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF

Hvad er omfattet af forordningen?

"Tovbaneanlæg til personbefordring" er i denne forordning anlæg, der består af flere komponenter, og som konstrueres, opføres, monteres og tages i brug med henblik på personbefordring. Personer befordres enten i vogne eller ved hjælp af trækanordninger, der er ophængt i og/eller trækkes af tove langs befordringsstrækningen. Der er tale om:

  • Skinnebundne tovbaner og andre anlæg, hvis vogne kører på hjul eller understøttes af andre anordninger og trækkes af et eller flere tove.
  • Svævebaner, hvis vogne bæres og/eller trækkes af et eller flere tove; dette inkluderer også kabinelifter og stolelifter.
  • Slæbelifter, der trækker brugerne, der anvender dertil egnet udstyr, ved hjælp af et tov.

Undtagelser

Forordningen omfatter ikke:

  • Elevatorer som omhandlet i direktiv 2014/33/EU
  • Tovbaneanlæg, af historisk, kulturel eller kulturarvsmæssig værdi, som blev taget i brug inden den 1. januar 1986
  • Anlæg, der anvendes i landbruget
  • Tovbaneanlæg til betjening af bjergly- og hytter, som kun er beregnet til transport af varer og specifikt udpegede personer
  • Faste eller mobile indretninger, som udelukkende er beregnet til fritids- og forlystelsesformål og ikke til personer
  • Anlæg, der er opført og anvendes til mine- og industriformål
  • Anlæg, hvor brugerne eller transportanordningerne er vandbårne.

Væsentlige krav

Tovbaneanlæg og deres infrastruktur, delsystemer og sikkerhedskomponenter skal opfylde de væsentlige krav, som er anført i bilag II, og som finder anvendelse på dem.

Procedure for overensstemmelsesvurdering 

Anlæg skal gennemgå EU-typeafprøvning, udført af et bemyndiget organ, som beskrevet i bilag III.

Mærkning

Sikkerhedskomponenter påføres CE-mærke og det bemyndigede organs identifikationsnummer.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Forordningen trådte i kraft 21. april 2018

Bemyndiget organ 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Der er ikke udpeget et bemyndiget organ i Danmark på området. Se listen over bemyndigede organer i EU her.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen

Bemærk, at tovbaneanlæg skal anmeldes til og godkendes af Arbejdstilsynet, inden det opføres og ibrugtages.


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140