Afløbsteknik (S-315)

Udvalget arbejder med udvikling af system- og produktstandarder til afløbsanlæg i bygninger og om service til brugerne fra forsyningsselskaber.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge udviklingen af standarder inden for afløbsområdet med DS 432 Norm for afløbsinstallationer, som styrende for danske krav i Bygningsreglement BR 18 og for europæiske system- og produktstandarder.

Udvalgsarbejdet fokuserer på system- og produktstander for afløbssystemer i bygning og grund med klimasikring, samt anlæg i vej frem til behandling i spildevandsanlæg.

Udvalget følger ISO med standarder om ledelse/kvalitetsservice for brugerne til brug i danske forsyningsselskaber.

Samarbejdende myndigheder er Trafik- og Bygningsstyrelsen, Vejdirektoratet, og Naturstyrelsen.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Nyheder:

Norm for afløbsinstallationer bliver revideret

Sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er Dansk Standard gået i gang med at revidere DS 432 Norm for afløbsinstallationer.

DS 432 blev sidst revideret i 2009. Siden da er der sket en løbende produktudvikling på afløbsområdet, bl.a. indenfor bypass-løsninger, pumpeanlæg med lille pumpesump, godkendelser af materialer (EN-produktstandarder med CE-mærkning) og godkendelser af produkter, som ikke kan CE-mærkes.

Desuden er der sket en markant udvikling i forbindelse med klimaet og klimatilpasning, som får stadig større betydning for infrastrukturen: højere grundvandsstand i jorden, lokal afledning af regnvand, højere opstemningsniveauer i kloaksystemer mm. Dette har medført et behov for regulering og forsinkelse af afløbsstrømme til offentlige kloaksystemer..

Dansk projekt er fundament i ISOTC/ 224 /WG 14 arbejde 

KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE I KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER er resultat af samarbejde mellem DANVA, Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker og Dansk Affaldsforening.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for. 

Sokkelrender

Afløbsinstallationer skal jf bygningsreglementet (BR18) projekteres og udføres, så det tilførte afløbsvand bortledes fra bygningen og de tilhørende udenomsarealer. Afløbsinstallationer for regnvand skal udføres, så bortledning, nedsivning eller vandansamling ikke medfører risiko for skader på bygninger eller bygningsdele eller andre ulemper.

Sokkelrender som tilføres regnvand fra omgivende arealer som fx tagarealer eller overfladearealer er en afløbsinstallation, og skal dermed opfylde bygningsreglementets funktionskrav.

Sokkelrender der placeres langs en bygnings fundament og som er udformet på en måde, så det tilførte afløbsvand fra omgivende arealer kan sive ud af perforeringer eller utætheder og ned langs bygningens fundament, er ikke i overensstemmelse med funktionskravene for afløbsinstallationer i Bygningsreglementet.

 


.

Målgruppe

Producenter, rådgivende ingeniører, forsyningsselskaber, virksomheder på VA-området, organisationer og myndigheder.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • ACO Nordic A/S
 • Blücher Metal A/S
 • Byggeriets Kvalitetskontrol A/S
 • Danske Maskinstationer og Entreprenører
 • Danva Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • ETA Danmark A/S
 • Henning Espersen Consulting
 • Lauridsen Handel-Import A/S
 • Lolland Forsyning A/S
 • Milford P/S
 • Per Aarsleff A/S
 • SBR Cleantech ApS
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation
 • Teknologisk Institut
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Unidrain A/S