Kurser

Diplomkurser og eksamensordning

Formålet er at sprede specialviden fra Dansk Standards standardiseringsudvalg. Kurset skal give værdi for den enkelte bruger ved at øge forståelsen af specifikke standarder samtidig med, at man fjerner den tvivl og de misforståelser, som selvstudier måtte kunne afstedkomme. Derved opnås en kompetenceforøgelse hos den enkelte bruger, der også kommer dennes virksomhed til gode.

Diplomkurserne adskiller sig fra øvrige DS-kurser, seminarer og temadage ved at være eksamensforberedende. Kursisten modtager efter endt bestået kursus således et eksamensbevis.

1. Område

Ordningen omfatter alle eksamener ved DS Diplomkurser, der giver grundlag for udstedelse af eksamensdiplomer.

2. Censorer

Ved bedømmelsen af kursistens præstationer medvirker censor(er), som udpeges af  Dansk Standard. Dansk Standard er ansvarlig for, at de censorer, der udpeges, er i besiddelse af tilstrækkelige faglige kvalifikationer, ligesom det tilstræbes, at censorerne har tilknytning til erhvervslivet. Censorerne skal medvirke til og påse, at kursisterne får en ensartet og retfærdig bedømmelse og deres præstationer får en pålidelig bedømmelse.

3. Eksamen ved DS Diplomkurser

Dansk Standards Diplomkurser afsluttes med en mundtlig eller skriftlig eksamination direkte i forlængelse af det pågældende kursus. Bedømmelsesgrundlaget er kursistens faglige præstation ved eksamenen. En kursists eksamensbesvarelse vil blive bedømt som enten »Ikke bestået« eller »Bestået«, og vil i sidstnævnte tilfælde udløse et diplom. 

Anmodning om fritagelse for eksamen skal afgives ved tilmeldelse og senest 2 uger før kursets afholdelse. Kursisten skal i givet fald forlade kurset senest ved pausen før eksamensstart. En kursist, der har fravalgt eksamen, tilsendes et underskrevet bevis på kursustilstedeværelse senest 20 hverdage efter kurset.

Ved afviklingen af eksamenen tilrettelægger Dansk Standard forløbet og vilkårene således, at kursisten under hele eksamen har hensigtsmæssige arbejdsforhold og er afskåret fra at modtage anden hjælp eller benytte andre hjælpemidler end de tilladte. Ved skriftlige og mundtlige eksamener gøres kursisten først bekendt med eksamenstekster og spørgsmål ved eksamenens begyndelse. Eksamenstekster, spørgsmål og andet materiale offentliggøres først for udenforstående efter eksamenens afslutning.

3.1. Skriftlig eksamen

En skriftlig eksamen gennemføres som individuel skriftlig besvarelse af skriftligt formulerede opgaver.

Dansk Standard

 • stiller opgaver til skriftlige eksamener efter samråd med underviser samt fastsætter regler om, hvilke hjælpemidler kursisterne forudsættes at medbringe eller skal have stillet til rådighed
 • sikrer, at eksamensopgavesæt opbevares på et sikkert sted
 • gør censor bekendt med opgaven i så god tid inden eksamenen, at denne kan drøftes med underviser.
 • sikrer, at besvarelsen kan identificeres, herunder ved oplysninger om kursistens navn, kursets navn og den tilsynsførendes underskrift
 • udpeger de tilsynsførende, da ingen underviser må føre tilsyn med egne kursister
 • udleverer originale eksamensbesvarelser til kursister, der ønsker det, når bedømmelse er givet og klagefristen udløbet
 • tilintetgør efter 1 år originale eksamensbesvarelser, der ikke er udleveret
 • fremsender senest 30 hverdage efter eksamen:
 • diplom, såfremt eksamen er »Bestået«
 • bevis på kursustilstedeværelse, såfremt eksamen er »Ikke bestået« .

Efter eksamensafslutning registrerer og sikkerhedskopierer Dansk Standard de afleverede skriftlige eksamensbesvarelser, hvorefter disse sammen med karakterlisten afleveres fysisk til underviser. Underviser har herefter 5 hverdage til at bedømme eksamensbesvarelser og udfylde sin del af karakterlisten. Derpå fremsendes materialet via Dansk Standard til censorerne.

Censorerne har 10 hverdage til bedømmelse af eksamensbesvarelser og karaktergivning, hvorpå materialet via Dansk Standard fremsendes til underviser for endelig bedømmelse som »Ikke bestået« eller »Bestået«. Den færdigt udfyldte karakterliste og de originale eksamensbesvarelser returneres til Dansk Standard, hvorefter Dansk Standard skriftligt informerer kursisten om eksamenen er bedømt som enten »Bestået« eller »Ikke bestået«. Under hele forløbet må der ikke anføres notater på de originale opgavebesvarelser.

3.2. Mundtlig eksamen

En mundtlig eksamen gennemføres som en dialog mellem kursisten og eksaminator og tager udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning. Mundtlige eksamener er ikke offentligt tilgængelige, og lyd- eller billedoptagelse under eksamen er ikke tilladt. Kursistens underviser er eksaminator. Ved særlige omstændigheder, fx forfald på grund af sygdom, afgør Dansk Standard, hvem der fungerer som eksaminator i undervisers sted.

Dansk Standard

 • udarbejder eksamensspørgsmål sammen med under-viser og fastsætter evt. forberedelsestid og tilladte hjælpemidler
 • fremsender eksamensspørgsmål til censor
 • har ansvaret for, at der i tilfælde af forberedelsestid kun forefindes tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet
 • fremsender senest 30 hverdage efter eksamen:
 • diplom, såfremt eksamen er »Bestået«
 • bevis på kursustilstedeværelse, såfremt eksamen er »Ikke bestået«.

Underviser leder eksaminationen. Censor kan med undervisers tilladelse stille enkelte spørgsmål til kursisten. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Der censureres efter hver eksamination. Censor giver sin be-dømmelse først. Ved afslutningen af censuren anføres bedømmelsen straks på karakterlisten, som underskrives af eksaminator og censor efter afslutningen af hvert kur-sus. Kursisten meddeles bedømmelsen umiddelbart efter censuren.

4. Sygeeksamen og ny eksamen

Bliver en kursist syg eller på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en eksamen, tilbyder Dansk Standard kursisten en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen.

Hvis en eksamen er bedømt »Ikke bestået«, tilbyder Dansk Standard kursisten at deltage i en eksamen på ny. Kursisten kan deltage indtil 2 gange i samme eksamen. Hvis særlige forhold taler for det, kan Dansk Standard tillade, at en kursist deltager i yderligere én eksamen.

Eksamen skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende eksamen igen holdes, eventuelt som sygeeksamen. Ved ny eksamen skal Dansk Standard udpege en censor, der ikke har medvirket ved den tidligere eksamen for den pågældende kursist.

5. Klager over og mangler ved eksamen

En kursist kan indgive klage til Dansk Standard vedrørende forhold ved eksamen inden 2 uger efter, at bedømmelsen er meddelt den pågældende. En kursist har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig eksamen tildelte eksamensspørgsmål. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Dansk Standard forelægger straks klagen for eksaminator og censor(er) med anmodning om en udtalelse.

Dansk Standard forelægger udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. Dansk Standards afgørelse, der er skriftlig og begrundet, kan gå ud på

 1. ny bedømmelse (ombedømmelse),
 2. tilbud om ny eksamen (reeksamen),
 3. at klagen ikke tages til følge.

Afgørelsen meddeles hurtigst muligt klageren. Dansk Standard orienterer underviser og censor om afgørelsen. Ved ombedømmelse udpeger Dansk Standard nye censorer. Dansk Standard kan udpege en censor til at deltage i eksaminators sted. Ved reeksamen tilrettelægger Dansk Standard denne således, at den gennemføres snarest muligt efter den ordinære eksamen. Dansk Standard meddeler snarest muligt de berørte parter tidspunktet for reeksamen.

6. Klager over Dansk Standards afgørelser

Klager over Dansk Standards afgørelser skal indbringes for standardiseringsdirektøren, som dog ikke kan ændre bedømmelsen. Ved klage over Dansk Standards afgørelse vedrørende eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning samt de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til kursets mål, eller over eksamensforløbet kan Dansk Standard foretage en ny bedømmelse eller give tilbud om en ny eksamen.

Klagen indgives til Dansk Standard senest 20 hverdage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af Dansk Standard, og klageren fastholder klagen, videresendes klagen til den administrerende direktør, ledsaget af udtalelser fra Dansk Standards Kursus- & konferencecenter samt kursusleder. Dansk Standards Kursus- & konferencecenter samt kursusleder, eksaminator og censorer skal give Dansk Standards administrerende direktør de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Klager og klagers afgørelse kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet

Kontakt

Anita Raben
Anita Raben Kursuskoordinator | Coursecoordinator
Kursus
E: ar@ds.dk
T: 39 96 63 80