CE-mærkning

UAS Droner - (EU) 2019/945

Den, der producerer, importerer eller i eget navn markedsfører droner, bør sætte sig ind i EU-forordningen om droner 2019/945 – også kaldet Droneforordningen.

Læs mere om CE-mærkning

Forordningens overskrift

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/945

af 12. marts 2019

om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer

Hvad omfatter Droneforordningen?

 1. I denne forordning fastsættes kravene til konstruktion og fremstilling af ubemandede luftfartøjssystemer (»UAS'er«), der er bestemt til operation efter reglerne og betingelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/947, og af fjernidentifikationsudstyr. Heri fastsættes også hvilke typer af UAS'er, hvis konstruktion, produktion og vedligeholdelse skal certificeres.
 2. Der fastsættes ligeledes regler vedrørende markedsføring af UAS'er, der er bestemt til operation i den åbne kategori, og fjernidentifikationsudstyr og om deres frie bevægelighed i Unionen.
 3. I denne forordning fastsættes ligeledes regler vedrørende UAS-tredjelandsoperatører, der udfører en UAS-operation i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 inden for det fælles europæiske luftrum.

Undtagelser

 • Denne forordning finder ikke anvendelse på UAS'er, der udelukkende er bestemt til brug indendørs.
 • Denne forordning finder ikke anvendelse på UAS’er som er legetøj i henhold til 2009/48/EF

Væsentlige krav

Fabrikanten sikrer, når denne bringer sit produkt i omsætning på EU-markedet, at det er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med kravene i del 1-6 i bilaget.

I korte træk bliver UAS’er del op i fem klasser, C0 – C4 hovedsageligt inddelt efter:

 • ”MTOM,” eller ”maksimal startmasse” dvs. maksimal UA-masse, inklusive nyttelast og brændstof, som defineret af fabrikanten eller byggeren, hvorved UA'et kan opereres
 • Maksimal hastighed ved horisontalflyvning
 • Maksimal højde over startpunktet

Se i øvrigt:

https://www.droneregler.dk/

Procedure for overensstemmelsesvurdering 

 1. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at produktet opfylder kravene i del 1-6, og for UAS'er identificeres klassen.
 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilaget i forordningen. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.
 3. Den forenklede EU-overensstemmelseserklæring, som er omhandlet i artikel 6, stk. 8, skal indeholde de elementer, der er anført i del 12 i bilaget, og ajourføres løbende. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen skal være tilgængelig via den internetadresse, der henvises til i den forenklede EU-overensstemmelseserklæring, på det eller de sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.
 4. Hvis et produkt er omfattet af mere end én EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Det skal af erklæringen fremgå, hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort.
 5. Ved at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at produktet opfylder de krav, der er fastsat i dette kapitel.

Mærkning

CE-mærkning.

Ansvarlig myndighed

Trafikstyrelsen:

https://www.trafikstyrelsen.dk/

Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140