CE-mærkning

Eksplosivstoffer til civil brug - 2014/28/EU

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eksplosivstoffer, bør sætte sig ind i ovennævnte direktiv.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige krav, som produkterne skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler, definitioner m.m. 

Direktivets titel

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/28/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (omarbejdning).

Hvad er omfattet af direktivet?

De materialer og genstande, der betragtes som eksplosivstoffer i De Forenede Nationers henstillinger vedrørende transport af farligt gods (United Nations Recommandations on Transport of Dangerous Goods) og er opført i klasse 1 i disse henstillinger.

Undtagelser

Direktivet omfatter ikke:

  • Eksplosivstoffer, herunder ammunition, der er beregnet til de væbnede styrkers eller politiets brug i henhold til national lovgivning.
  • Pyrotekniske artikler.
  • Ammunition, bortset fra bestemmelserne i artikel 12, 13 og 14.

Bemærk, at dette direktiv ikke hindrer de enkelte EU-lande i at definere visse stoffer, der ikke er omfattet af dette direktiv, som eksplosivstoffer i henhold til national lovgivning.

Væsentlige krav

De væsentlige krav til sund og sikker konstruktion af eksplosivstoffer er beskrevet i direktivets bilag II. Kravene er delt op i generelle og specifikke krav og omhandler blandt andet krav til udformning, fremstilling, levering, præsentationsegenskaber, kemisk renhed, indkapslingsmetode og følsomhed overfor slag og friktion. De væsentlige krav anses for opfyldt, hvis fabrikanten har fulgt en harmoniseret standard.

Direktivet fastsætter også en række bestemmelser i forbindelse med overførsel og kontrol af eksplosivstoffer, se især art. 9-11.

Procedure for overensstemmelsesvurdering:
Når fabrikanten skal attestere, at seriefremstillede eksplosivstoffer er i overensstemmelse med de væsentlige krav, er der to valgmuligheder, se bilag III:

A) EU-typeafprøvning (modul B) og efter fabrikantens eget valg en af følgende:

  • I) typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol plus overvåget produktkontrol med vekslende mellemrum (modul C2).
  • II) typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktionsprocessen (modul D).
  • III) typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktet (modul E).
  • IV) typeoverensstemmelse på baggrund af produktverifikation (modul F).

B) Overensstemmelse på baggrund af enhedsverifikation (modul G).

Mærkning

CE-mærkning på eksplosivstofferne eller på en mærkeplade. Mærkepladen må ikke kunne genbruges.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger

Direktiv 93/15/EØF ophæves med virkning fra den 20. april 2016, og tilpasningsperioden løber således indtil denne dato.

Bemyndiget organ

Der er ikke udpeget et bemyndiget organ i Danmark. 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark. Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter på tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Justitsministeriet.

Bemærk, at det er forbudt at forhandle, markedsføre, opbevare, erhverve eller anvende eksplosivstoffer uden tilladelse fra politimesteren.


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140