CE-mærkning

CE-mærkning af elevatorer - 2014/33/EU

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører elevatorer, bør sætte sig ind i Elevatordirektivet.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som produktet skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler, definitioner m.m.

Direktivets titel

Europa-parlamentets og rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning).

Hvad er omfattet af direktivet?

Elevatorer, der betjener bygninger og anlæg. Ved elevatorer forstås et apparat, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, der bevæger sig langs faste styreskinner i en bevægelsesbane med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, og som er beregnet til at transportere personer og/eller gods. Sikkerhedskomponenter, der er opført på listen i bilag 4 og anvendes i de pågældende elevatorer, er også omfattet af direktivet.

Undtagelser

Følgende er ikke omfattet af direktivet:

 • Tovinstallationer, herunder svævebaner, til personbefordring
 • Elevatorer konstrueret til politi eller militær
 • Elevatorer i mineskakter
 • Hejse- og løftemateriel på teatre
 • Elevatorer i transportmidler
 • Tandhjulsbaner
 • Person og person/godsførende byggepladselevatorer
 • Elevatorer, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet.

Væsentlige krav

Elevatorer og deres tilbehør skal være således konstrueret, udført, udstyret, opstillet og sikret, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. De såkaldt væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fremgår af direktivets bilag 1.

De omfatter fx generelle krav til elevatorstol, ophængning og bæremidler, kontrol af bevægelser, elevatorspil og betjeningsanordninger. Desuden listes en række krav til fx forebyggelse af risici for personer i og uden for elevatoren, forebyggelse af klemningsfare, krav om brandsikring, kommunikationsmiddel, tilstrækkelig udluftning, mærkning og brugsanvisning.

Hvis konstruktionen af elevatoren og/eller sikkerhedskomponenterne er i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder, formodes produkterne at opfylde direktivets væsentlige krav.

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

En elevator skal gennemgå en af følgende overensstemmelsesvurderingsprocedurer:
A) hvis den er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med en elevatormodel, som har gennemgået den i bilag IV, del B, fastsatte EU-typeafprøvning:

 • I) afsluttende kontrol for elevatorer som fastsat i bilag V.
 • II) typeoverensstemmelse på baggrund af produktkvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag X.
 • III) typeoverensstemmelse på baggrund af produktkvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag XIIDA L 96/260 Den Europæiske Unions Tidende 29.3.2014.

B) hvis den er konstrueret og fremstillet i henhold til et kvalitetssystem, der er godkendt i overensstemmelse med bilag XI:

 • I) afsluttende kontrol for elevatorer som fastsat i bilag V.
 • II) typeoverensstemmelse på baggrund af produktkvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag X.
 • III) typeoverensstemmelse på baggrund af produktionskvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag XII.

C) overensstemmelse på baggrund af enhedsverifikation for elevatorer som fastsat i bilag VIII.

D) overensstemmelse på baggrund af fuld kvalitetssikring samt konstruktionsundersøgelse for elevatorer som fastsat i bilag XI.

Sikkerhedskomponenter til elevatorer skal underkastes en af de i det følgende nævnte overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

A) modellen af sikkerhedskomponenten til elevatorer underkastes den i bilag IV, del A, fastsatte EU-typeafprøvning, og typeoverensstemmelsen sikres ved stikprøvekontrol af de i bilag IX anførte sikkerhedskomponenter til elevatorer.

B) modellen af sikkerhedskomponenten til elevatorer underkastes den i bilag IV, del A, fastsatte EU-typeafprøvning og omfattes af en typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktet i overensstemmelse med bilag VI.

C) overensstemmelse på baggrund af hele kvalitetssikringen som fastsat i bilag VII.

Mærkning

CE-mærket anbringes i den enkelte elevatorstol på en tydelig og synlig måde. Hvis det er muligt, anbringes CE-mærket også på sikkerhedskomponenter, og hvor det ikke er muligt på et skilt, der er fastgjort på sikkerhedskomponenten.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger

Direktiv 95/16/EF ophæves med virkning fra den 20. april 2016, tilpasningsperioden løber således indtil den dato.

Bemyndige organer 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark. Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter på tlf. 39966140.

Myndighed 

Sikkerhedsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, evt. ændringer til direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140