CE-mærkning

CE-mærkning af fritidsfartøjer/både - 2013/53/EU

Den, der producerer, importerer eller i eget navn markedsfører vandfartøjer, komponenter og fremdriftsmotorer, bør sætte sig ind i fritidsfartøjsdirektivet eller den tilhørende danske tekniske forskrift.

Læs mere om CE-mærkning

De overordnede krav, som de pågældende produkter skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.er kort beskrevet i nedenstående tekst.

Direktivets overskrift 

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/53/EU af 20. november 2013 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer om ophævelse af direktiv 94/25/EF”.

Hvad er omfattet af direktivet 

Direktivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med:

Fritidsfartøjer og delvis færdigbyggede fartøjer

  • Personlige fartøjer og delvis færdigbyggede personlige fartøjer
  • Komponenter (jf. bilag II)
  • Fremdriftsmotorer, der er monteret eller specielt beregnet til montering i eller på vandfartøjer
  • Fremdriftsmotorer, der er monteret i eller på vandfartøjer, og som undergår en større ændring
  • Vandfartøjer, som undergør en større ombygning

Undtagelser 

I direktivets artikel 2, 2a. nævnes de fartøjer, der ikke er omfattet af direktivet. Heraf kan nævnes: Fartøjer beregnet til kapsejlads, kanoer og kajakker, gondoler og vandcykler, surfbrætter, motordrevne vandscootere mv., originale historiske fartøjer, forsøgsfartøjer (der ikke senere markedsføres i EU), fartøjer bygget til eget brug (der ikke inden for fem år efter bygningen markedsføres i EU), undervands-, luftpude- og hydrofoilfartøjer, dampdrevne vandfartøjer med ydre forbrænding, amfibiefartøjer samt fartøjer der specielt er beregnet til at skulle have en besætning og til at benyttes til erhvervsmæssig passagerbefordring.

Væsentlige krav 

De fartøjer, der er omfattet af direktivet, skal opfylde de såkaldte væsentlige sikkerhedskrav for konstruktion og bygning af fritidsfartøjer beskrevet i bilag 1.

De generelle krav vedrører fartøjsidentifikation, fabrikantplade, beskyttelse mod risikoen for at falde over bord, bjærgningsmuligheder, udsyn fra hovedstyrepladsen samt krav til ejerens instruktionsbog. Derudover listes en lang række krav til integritet og konstruktion, manøvreegenskaber og montering.

Procedure for overenstemmelsesvurdering 

For at kunne markedsføre eller producere et af de omhandlede fartøjer, skal fabrikanten eller importøren sikre sig, at produktet er i overensstemmelse med direktivets væsentlige krav. Dette kan gøres på forskellig vis afhængigt af fartøjskategorien, jf. direktivets bilag 1, 1.

Fabrikanten anvender de procedurer, der er fastsat i de modulerne i artikler 20, 21 og 22, før produkterne omhandlet i artikel 2, stk. 1, bringes i omsætning.

Private importører anvender proceduren omhandlet i artikel 23 før ibrugtagning af et produkt omhandlet i artikel 2, stk. 1, hvis fabrikanten ikke har gennemført overensstemmelsesvurderingen for det pågældende produkt.

Enhver person, der bringer en fremdriftsmotor eller et vandfartøj i omsætning efter en større ændring eller ombygning heraf, eller enhver person, der ændrer den tilsigtede anvendelse af et vandfartøj, der ikke falder ind under dette direktiv, på en sådan måde, at det kommer til at falde ind under dets anvendelsesområde, anvender den procedure, der er omhandlet i artikel 23, før produktet bringes i omsætning eller ibrugtages.

Enhver person, der bringer et vandfartøj bygget til eget brug i omsætning før udgangen af den periode på fem år, der er omhandlet i artikler 2, stk. 2, litra), nr. vii), anvender den procedure, der er omhandlet i artikel 23, før produktet bringes i omsætning.

For alle fartøjer og komponenter skal fabrikanten eller importøren i EU udfærdige en teknisk dokumentation, jf. bilag 9. Hvis den ansvarlige i EU ikke selv har adgang til den samlede tekniske dokumentation for et produkt, der er fremstillet i et tredjeland, skal den ansvarlige sikre sig, at kontrolmyndighederne i EU på forlangende kan få adgang til den tekniske dokumentation.

Mærkning 

CE-mærkning og i givet fald det bemyndigede organs identifikationsnummer.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 18. januar 2014. Direktiv 94/25/EF ophæves med virkning fra den 18. januar 2016. Tilpasningsperioden gælder indtil den 18. januar 2017.

Bemyndigede organer 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed 

Søfartsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140