CE-mærkning

Gødningsprodukter - (EU) 2019/1009

Den der producerer, importerer eller – i eget navn – markedsfører gødningsprodukter bør sætte sig ind i EU-forordningen om gødningsprodukter 2019/1009 – også kendt som Gødningsforordningen.

Læs mere om CE-mærkning

I forordningen kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav, som gødningsprodukter skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Forordningens overskrift 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 af 5. juni 2019 om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter

Hvad er omfattet af EU-gødningsforordningen? 

I EU-gødningsforordningen kategoriseres gødningsprodukterne efter hvilken funktion de har, også kaldet produktfunktionskategori (PFC), samt de materialer gødningsproduktet består af, også kaldet komponentmaterialekategori (CMC). Der er syv produktfunktionskategorier og femten komponentmaterialekategorier. Med de mange nye typer af komponentmaterialer, understøtter EU-gødningsforordningen den cirkulær økonomi, hvor f.eks. restprodukter og affald under visse betingelser kan opgraderes til et CE-mærket gødningsprodukt.

De syv produktfunktionskategorier er:

PFC 1    Gødning
PFC 2    Kalkningsmiddel
PFC 3    Jordforbedringsmiddel
PFC 4    Vækstmedium
PFC 5    Hæmmer
PFC 6    Biostimulant til planter
PFC 7    Mekanisk gødningsproduktblanding (en blanding af to eller flere funktionskategorier)

De femten komponentmaterialer er:

CMC 1    Stoffer og blandinger af jomfruelige materialer
CMC 2    Planter, plantedele eller planteekstrakter
CMC 3    Kompost
CMC 4    Afgasset biomasse fra friske afgrøder
CMC 5    Afgasset biomasse bortset fra afgasset biomasse fra friske afgrøder
CMC 6    Biprodukter fra fødevareindustrien
CMC 7    Mikroorganismer
CMC 8    Næringsstofpolymerer
CMC 9    Polymerer bortset fra næringsstofpolymerer
CMC 10  Afledte produkter i den i forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte betydning
(Animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum)
CMC 11   Biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning
CMC 12   Udfældede fosfatsalte og derivater
CMC 13  Termiske oxidationsmaterialer og derivater
CMC 14  Pyrolyse- og forgasningsmaterialer
CMC 15  Genvundne materialer af høj renhed f.eks. elementært svovl

Du kan læse mere om kategorierne og hvilke produkter der er omfattet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Væsentlige krav og mærkning

EU-gødningsprodukter skal fra 16. juli 2022 mærkes med et CE-mærke. Hvis du vil CE-mærke dit gødningsprodukt, skal produktet leve op til alle regler og krav i EU-gødningsforordningen. Dette betyder bl.a. at produktet skal overholde en overensstemmelsesvurderingsproces. Du kan læse mere om overensstemmelsesvurderingsprocessen længere nede på denne side.

Der er også specifikke krav til deklaration af indholdsstoffer mv. på etiketten af EU-gødningsprodukter og kravene varierer mellem de forskellige gødningsprodukttyper. EU-Kommissionen har lavet en vejledning til de nye mærkningskrav.

Se EU-Kommissionens vejledning til mærkningskrav i den nye EU-gødningsforordning her

Procedure for overensstemmelsesvurdering 

Når dit gødningsprodukt skal markedsføres som et CE-mærket gødningsprodukt, skal det først gennem en overensstemmelsesvurderingsprocedure for at dokumentere, at gødningsproduktet lever op til alle kravene i den nye EU-gødningsforordning og at produktet er blevet testet i overensstemmelse med de lovbestemte standarder.

Der er fire typer af overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Gødningsproduktets funktion og komponentmateriale afgør hvilken procedure, du kan anvende til produktet.

De fire overensstemmelsesvurderingsprocedurer er:

  • Modul A: Intern produktionskontrol
  • Modul A1: Intern produktionskontrol plus overvåget produktprøvning
  • Modul B + C: EU-typeafprøvning plus typeoverensstemmelse på grundlag af Intern produktionskontrol
  • Modul D1: Kvalitetssikring af produktionsprocessen

Flere af procedurerne kræver, at du anvender et overensstemmelsesvurderingsorgan. Du kan læse mere om processen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning 

Du kan fortsat markedsføre gødningsprodukter i Danmark uden et CE-mærke efter de nationale regler i gødningsbekendtgørelsen. Du kan også fortsat markedsføre gødningsprodukter med betegnelsen »EF-gødning«, hvis disse er blevet bragt i omsætning inden 16. juli 2022 i overensstemmelse med den daværende gødningsforordning (2003/2003).

Læs mere om betingelserne for fortsat markedsføring af EF-gødninger under punkt 6.2 i EU-Kommissionens dokument med svar på ofte stillede spørgsmål

Klik her for at se EU-Kommissionens svar på ofte stillede spørgsmål til den nye EU-gødningsforordning

Bemyndigede organer

Overensstemmelsesvurderingsorganerne kan foretage EU-typeafprøvning, typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol samt kvalitetssikring af produktionsprocessen for alle produktfunktionskategorier og komponentmaterialer, der er omfattet af forordningen. Hermed bliver det muligt at CE-mærke alle typer af gødningsprodukter i overensstemmelse med EU-gødningsforordningen.

Gå til EU-registret for notificerede overensstemmelsesvurderingsorganer for CE-mærkede gødningsprodukter

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Myndighed 

Landbrugsstyrelsen

Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140