CE-mærkning

Ikke-automatiske vægte - 2014/31/EU

Den der producerer, importerer eller i eget navn markedsfører ikke-automatiske vægte, bør sætte sig ind i ovennævnte direktiv.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige krav, som ikke-automatiske vægte skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets overskrift

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (omarbejdning)

Hvad er omfattet af direktivet?

Dette direktiv gælder alle ikke-automatiske vægte, der defineres som vægte, der kræver en operatørs medvirken under vejningen. Vægte med følgende formål skal leve op til de væsentlige krav i direktivets bilag 1:

  • Bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner.
  • Bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art.
  • Bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse.
  • Bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling.
  • Bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier.
  • Fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger.

Vægte, der er udstyret eller forbundet med anordninger, der ikke anvendes til et af ovennævnte formål, er undtaget fra de væsentlige krav.

Væsentlige krav

Direktivets såkaldte væsentlige sikkerhedskrav til konstruktion af ikke-automatiske vægte fremgår af bilag 1. Her listes en række metrologiske krav samt krav til konstruktion og fremstilling. Produktet formodes at leve op til de væsentlige krav, hvis det er konstrueret i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder.

Procedure for overensstemmelsesvurdering

1. Med henblik på at fastslå vægtes overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag I kan der efter fabrikantens eget valg anvendes en af følgende overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

a) Modul B i bilag II, punkt 1, efterfulgt af enten modul D i bilag II, punkt 2, eller modul F i bilag II, punkt 4.

Dog er modul B ikke obligatorisk for vægte, som ikke anvender nogen elektrisk anordning, og i hvilke lastemålingsanordningen ikke anvender nogen fjeder til afbalancering af lasten. For vægte, som ikke er omfattet af modul B, finder modul D1 i bilag II, punkt 3, eller modul F1 i bilag II, punkt 5, anvendelse

b) Modul G i bilag II, punkt 6.

Mærkning

CE-mærkning samt i givet fald identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der er ansvarlig for EF-overvågning eller EF-verifikation. Yderligere mærker og påskrifter fremgår af bilag 3.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktiv 2009/23/EF ophæves med virkning fra den 20. april 2016, og tilpasningsperioden løber således indtil denne dato.

Bemyndigede organer 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Erhvervsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder. 

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140