CE-mærkning

Lavspænding 2014/35/EU

Den der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eller ibrugtager elektrisk materiel inden for visse spændingsgrænser bør sætte sig ind i lavspændingsdirektivet eller den tilhørende danske bekendtgørelse.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav, som de pågældende produkter skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets overskrift

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (omarbejdning).

Hvad er omfattet af direktivet?

Direktivet fastsætter sikkerhedskrav ved benyttelse af elektrisk materiel bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1000 Volt for vekselstrøm og på mellem 75 og 1500 Volt for jævnstrøm. Produkter som er omfattet af lavspændingsdirektivet er fx diverse husholdningsapparater, mobiltelefon-opladere, lyskæder, lamper, lavspændingstavler, audio, video og lign. elektroniske apparater.

Undtagelser

Direktivets bilag 2 lister følgende materiel og påvirkninger, der ikke omfattes:

 • Elektrisk materiel bestemt til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.
 • Elektroradiologisk og elektromedicinsk materiel.
 • Elektriske dele i elevatorer og vareelevatorer.
 • Elektricitetsmålere.
 • Stikkontakter og stikpropper i boliger.
 • Spændingsgivere af elektriske hegn.
 • Radiofoni- og fjernsynsforstyrrelser.
 • Særligt elektrisk materiel, bestemt til anvendelse om bord på skibe, i flyvemaskiner og ved jernbanerne, som svarer til de sikkerhedsbestemmelser, der er udfærdiget af de internationale organer, som medlemsstaterne er tilknyttet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ovennævnte undtagelser kan være omfattet af anden national lovgivning og/eller fælleseuropæiske direktiver, og at der i flere tilfælde stilles krav om CE-mærkning. Endvidere skal det nævnes, at elektrisk materiel bestemt til udførsel til tredjelande ikke er omfattet af direktivet.

Væsentlige krav

"Vigtigste sikkerhedskrav for elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser" er beskrevet i direktivets bilag 1.

Af de vigtigste krav til det elektriske materiels sikkerhed kan fx nævnes:

 • angivelse af de væsentligste data for sikker anvendelse af materiellet
 • fabriks- og/eller varemærke på materiellet eller emballagen
 • sikker og forsvarlig tilslutning af materiellet
 • tekniske forholdsregler til beskyttelse mod farer (dels fra selve produktet og dels som følge af ydre påvirkning af produktet).
 • procedure for overensstemmelsesvurdering

For at kunne markedsføre og/eller ibrugtage et produkt skal fabrikanten sikre sig, at produkter i overensstemmelse med direktivets væsentlige krav. Denne procedure foregår for lavspændingsdirektivets vedkommende ved intern fabrikationskontrol; dvs. at fabrikanten selv - efter udarbejdelse af teknisk dokumentation - erklærer overensstemmelse ved at udfærdige og underskrive en overensstemmelseserklæring. Herefter påsættes CE-mærket.

Den tekniske dokumentation skal kunne stilles til rådighed for de nationale myndigheder i mindst ti år fra ophøret med fremstillingen af produktet, og kravene til denne dokumentation samt til overensstemmelseserklæringen kan læses i lovgivningen.

Mærkning

CE-mærkning.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktiv 2006/95/EF ophæves med virkning fra den 20. april 2016, tilpasningsperioden løber således indtil denne dato.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140