CE-mærkning

Personlige værnemidler - EU 2016/425

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører personlige værnemidler, bør sætte sig ind i forordningen om personlige værnemidler.

Læs mere om CE-mærkning

Forordningens overskrift

"Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF ".

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Fra den 21. april 2018 ophæves direktiv 89/686 /EØF og erstattes af en ny PPE-forordning (EU 2016/425) om personlige værnemidler.

Forordningen fastsætter en overgangsperiode på et år. Personlige værnemidler, der er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med direktiv 89/686/EØF, kan således stadig markedsføres indtil den 21. april 2019.

Hvad er omfattet af forordningen?

Personligt værnemiddel defineres som udstyr, der er konstrueret og fremstillet til at bæres eller holdes af en person til beskyttelse mod en eller flere risici for denne persons sundhed eller sikkerhed, samt udskiftelige dele af udstyr og forbindelsessystemer til udstyr.

Undtagelser

Forordningen finder ikke anvendelse på personlige værnemidler, der er:

a) specielt konstrueret til brug for væbnede styrker eller til opretholdelse af lov og orden
b) konstrueret til brug ved selvforsvar, med undtagelse af personlige værnemidler, der er beregnet til sportsaktiviteter
c) konstrueret til privat brug til beskyttelse mod: i) ikkeekstreme vejrforhold ii) fugtighed og vand under opvask
d) beregnet udelukkende til brug på søgående skibe eller luftfartøjer, som er underlagt de relevante internationale traktater, der gælder i medlemsstaterne
e) beregnet til hoved-, ansigts- eller øjenbeskyttelse, for brugere, som er omfattet af regulativ nr. 22 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter om godkendelse af styrthjelme for førere og passagerer på motorcykler og knallerter.

Væsentlige krav

For at kunne CE-mærke personlige værnemidler skal fabrikanten eller dennes repræsentant i EU sikre sig, at produkterne er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav der fremgår af forordningens bilag II.

Fabrikanten skal foretage en risikovurdering for at identificere de risici, der findes i forbindelse med vedkommendes personlige værnemiddel. Derefter konstruerer og fremstiller fabrikanten det under hensyntagen til denne vurdering.

Der er en række generelle krav, fx til konstruktionsprincipper, beskyttelsesniveauer, komfort, effektivitet og brugsanvisning, samt fælles krav for flere arter og typer personlige værnemidler. Endelig listes en række specifikke krav vedrørende særlige risici, fx mekaniske slag, fald, drukning, støj, varme, kulde, elektrisk stød, stråling mv.

Procedure for overensstemmelsesvurdering

Forpligtelserne afhænger af, hvordan det personlige værnemiddel skal klassificeres i henhold til risikokategorierne i forordningens bilag I og efter stigende risiko kategori 1, 2 og 3, som beskrevet i forordningens Artikel 19. 

Kategori 1 produkter er typisk de produkter, som skal beskytte imod minimale risici som overfladiske snit, kontakt med ikke aktive rengøringsmidler, kontakt med varme overflader eller beskytte imod eksponering af sollys. Det er typisk værnemidler til forbrugere, som er anført her.

Kategori 2 produkter omfattes af andre risici end dem, der er anført i kategori I og III. Det er typisk produkter til både forbrugere og professionel brug der er anført her.

Kategori 3 produkter omfatter risici, som kan have meget alvorlige konsekvenser, såsom død eller uoprettelige sundhedsskader, relateret til stoffer og blandinger, som er sundhedsskadelige, produkter som skal beskytte imod atmosfære med iltmangel, skadelig stråling, meget varme og kolde omgivelser, fald fra højder, drukning, snit fra kædesave, væsentlig støj. Det er typisk værnemidler til professionel brug som er anført her.

Formodning om overensstemmelse

Personlige værnemidler, som er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder eller dele deraf, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

Teknisk dokumentation

Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de midler, som fabrikanten anvender for at sikre, at det pågældende værnemiddel opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav omhandlet i artikel 5 og fastsat i bilag II.

Herunder beskrivelse af værnemidlet, risikovurdering, konstruktions- og produktionstegninger, henvisninger til de harmoniserede standarder, prøvningsrapporter, brugsanvisning mv.

Mærkning

CE-mærkningen anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på det pågældende personlige værnemiddel. Hvis det pågældende værnemiddel er af en sådan art, at dette ikke er muligt eller er uhensigtsmæssigt, anbringes CE-mærkningen på emballagen og i følgedokumenter.

For personlige værnemidler i kategori 3 følges CE-mærkningen af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der deltager i proceduren.

Bemyndiget organ 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark. Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed 

Sikkerhedsstyrelsen

Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140