CE-mærkning

Radioudstyr 2014/53/EU

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører radio- og teleterminaludstyr bør sætte sig ind i ovennævnte direktiv.

Læs mere om CE-mærkning

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige krav, som produktet skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler, definitioner m.m.

Direktivets titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF EØS-relevant tekst.

Hvad er omfattet af direktivet?

Direktivet omfatter radioudstyr.

Radioudstyr er produkter, eller relevante komponenter heri, til kommunikation ved hjælp af udsendelse og/eller modtagelse af radiobølger inden for frekvensbånd, der er allokeret til jord- eller rumbaseret radiokommunikation.

Undtagelser

Følgende produkter er helt undtaget fra reglerne:

  • Visse typer radioudstyr, der anvendes af radioamatører
  • Byggesæt til radioamatørbrug
  • Udstyr omfattet af direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe
  • Luftbåren materiel, dele og apparatur, der falder inden for anvendelsesområdet for artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008
  • Specialkonstruerede evalueringssæt beregnet til professionelle, som udelukkende skal anvendes til forskning og udviklingsfaciliteter med henblik herpå

Derudover er en række produkter undtaget fra visse dele af lovgivningens bestemmelser, se bilag 1.

Væsentlige krav 

Direktivets såkaldt væsentlige krav til sund og sikker konstruktion fremgår af artikel 3. De helt generelle krav til konstruktion dækker alle former for radioudstyr:

  • a) beskyttelsen af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr samt beskyttelsen af ejendom, herunder de i direktiv 2014/35/EU fastsatte mål med hensyn til sikkerhedskrav, idet der dog ikke gælder nogen nedre grænse for spænding.
  • b) et tilstrækkeligt niveau af elektromagnetisk kompatibilitet som fastsat i direktiv 2014/30/EU.

Radioudstyr skal desuden konstrueres således, at det både anvender frekvensbåndet på en effektiv måde og understøtter en effektiv anvendelse af radiofrekvenser, således at skadelig interferens undgås. I artikel 3 er listet de krav der er til radioudstyr i særlige kategorier eller klasser.

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

Fælles for alle typer udstyr er, at den ansvarlige skal udarbejde en teknisk dokumentation, der viser, om produktet lever op til lovgivningens krav. Desuden skal han eller hun altid udfylde en såkaldt overensstemmelseserklæring. De ansvarlige myndigheder har krav på at kunne se dokumentationen i mindst ti år fra produktionens ophør.

Når fabrikanten skal dokumentere, at udstyret lever op til lovgivningens krav, kan han eller hun vælge at benytte de fælleseuropæiske harmoniserede standarder, men det er ikke et krav. Der gælder forskellige procedurer for radioudstyr. 

Fabrikanter af radioudstyr, der konstrueres i henhold til en harmoniseret standard udsteder en overensstemmelseserklæring og sikrer, at alle væsentlige radioprøvningssæt gennemføres for hver type. Hvis de nødvendige radioprøvningssæt ikke er fastlagt i en harmoniseret standard, skal fabrikanten henvende sig til et bemyndiget organ, der fastlægger disse prøvningssæt.

Fabrikanter af radioudstyr, der ikke eller kun delvist er konstrueret i overensstemmelse med harmoniserede standarder udarbejder teknisk dokumentation, der bl.a. skal indeholde oplysninger om de udførte radioprøvningssæt. Et bemyndiget organ vurder den tekniske dokumentation og afgiver en udtalelse inden fire uger efter modtagelsen. Radioudstyret kan markedsføres, når udtalelsen er modtaget, eller efter udløbet af de fire uger.

Fabrikanter af radioudstyr, der benytter frekvensbånd, hvis brug ikke er harmoniseret i hele fællesskabet, skal underrette den nationale myndighed mindst fire uger inden markedsføringen indledes på det pågældende marked. Oplysninger om udstyrets tekniske specifikationer skal fremsendes til myndigheden.

Mærkning

CE-mærkning. Hvis et bemyndiget organ har deltaget i CE-mærkningen, anbringes det bemyndigede organs identifikationsnummer i forlængelse af CE-mærket.

Hvis radioudstyr benytter frekvensbånd, der ikke er harmoniserede i hele EU, forsynes det med en speciel advarselsmærkning.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger

Direktiv 1999/5/EF ophæves med virkning fra 13. juni 2016.

Bemyndigede organer

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Energistyrelsen 


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140