CE-mærkning

Kemi i elektrisk og elektronisk udstyr – RoHS 2011/65/EU

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som elektriske og elektroniske produkteter skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler, definitioner m.m. 

Læs mere om CE-mærkning

Direktivets titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Direktivet er en revision af det tidligere RoHS direktiv 2002/95/EF og en sammenligningstabel mellem de 2 direktiver findes i Bilag VIII i det nye direktiv.

Hvad er omfattet af direktivet? 

Dette direktiv fastlægger regler for begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektroniske udstyr (EEE) for at bidrag til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, herunder miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af EEE. Jf. kategorierne (bilag I):

 1. Store husholdningsapparater
 2. Små husholdningsapparater
 3. IT- og teleudstyr
 4. Forbrugerudstyr
 5. Belysningsudstyr
 6. Elektrisk og elektronisk værktøj
 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
 8. Medicinsk udstyr
 9. Overvågning- og reguleringsinstrumenter, herunder industriel overvågnings- og reguleringsinstrumenter
 10. Salgsautomater
 11. Andet EEE, der ikke er dækket af ovenstående kategorier

Som det fremgår af de 11 kategorier, så er de fleste produkter omfattet af RoHS. Eksempler på produkter er fx computere, kaffemaskiner, boremaskiner og blodtryksmålere.

Undtagelser

 1. Våben, ammunition og krigsmateriel fremstillet specifikt til militære formål
 2. Udstyr, der er udformet til opsendelse i rummet
 3. Udstyr, som skal installeres som, en del af en anden type udstyr, som ikke er omfattet af dette direktiv, og som kun kan fungere som en del af dette udstyr, og som kun kan erstattes af udstyr, der er udformet på samme specifikke måde.
 4. Stationære industrielle værktøjer i stor skala
 5. Faste installationer i stor skala
 6. Transportmidler for personer eller varer, undtagen elektriske tohjulede køretøjer, som ikke er typegodkendt
 7. Mobile ikke-vejgående maskiner – kun til erhvervsmæssig brug.
 8. Aktiv, implantabelt medicinsk udstyr
 9. Solcellepaneler beregnet til anvendelse i et system, som udformes, samles og installeres af fagfolk til permanent anvendelse på et defineret sted til produktion af solenergi til offentlige, erhvervsmæssige, industrielle anvendelser og til boligformål
 10. Udstyr, der specifikt er udformet udelukkende med henblik på forskning og udvikling, som kun gøres tilgængelige mellem virksomheder
 11. De generelle betragtninger i afsnit 18 i direktivets preample vedrørende substituiton. Procedure findes i direktivets Bilag V.
 12. Produkter omtalt i direktivets Bilag III og IV. 

Væsentlige krav 

Ved anvendelsen af dette direktiv er følgende stoffer (homogene materialer) underlagt begrænsninger, som betyder at der ikke tolereres mere end det maksimale indhold i vægtprocent, der er anført bilag II:

 1. Bly (0,1%)
 2. Kviksølv (0,1%)
 3. Cadmium (0,01%)
 4. Hexavalent chrom (0,1%)
 5. Polybromerede biphenyler (0,1%)
 6. Polybromerede diphenylethere (0,1%)

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

For at kunne bringe de produkter der er omfattet af direktivet i omsætning, skal fabrikanten sikre sig, at produktet er i overensstemmelse med direktivets sikkerhedskrav.

Materialer, komponenter og EEE, der har bestået prøvninger eller målinger, som påviser overholdelse af de ”væsentlige krav” (bilag II) eller er blevet vurderet i overensstemmelse med harmoniserede standarder der formodes at opfylde kravene i dette direktiv.

Mærkninger

CE-mærkningen anbringes på EEE-slutproduktet eller på mærkepladen, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes. CE-mærkningen anbringes, før produktet bringes i omsætning.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 21. juli 2011. 

Bemyndigede organer  

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140. 

Ansvarlig myndighed

Miljøministeriet


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og med det pågældende direktiv, for hermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder dig til den fulde tekst af direktivet og evt. ændringer til direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140