CE-mærkning

Simple trykbeholdere - 2014/29/EU

Her kan du bl.a. læse om de overordnede krav, som de pågældende produkter skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Læs mere om CE-mærkning

Direktivets overskrift

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet (omarbejdning).

Hvad er omfattet af direktivet?

Direktivet fastsætter væsentlige sikkerhedskrav, bestemmelser om afprøvning og verifikation og minimumskriterier for simple trykbeholdere, der kan tænkes at fremkalde skade på personer, husdyr og genstande ved lækager eller sprængninger. 

Ved simple trykbeholdere forstås: Alle svejsede beholdere, der udsættes for et indre overtryk, der er højere end 0,5 bar og som er bestemt til at indeholde luft eller kvælstof, og ikke er bestemt til at udsættes for fyring.

Omfattet af direktivet er ligeledes de dele og samlinger, der bidrager til trykbeholderens styrke, der er fremstillet af ulegeret kvalitetsstål, af ulegeret aluminium eller af ikke-modningshærdede aluminiumslegeringer. 

Undtagelser

Beholdere, der er specielt konstrueret til brug inden for det nukleare område, og hvis svigt kan medføre frigivelse af radioaktivitet. 
Beholdere, der er specielt bestemt til udstyr eller fremdrift af skibe eller luftfartøjer. 
Ildslukkere. 

Væsentlige krav

De væsentlige sikkerhedskrav er anført i direktivets bilag 1.

Procedure for overensstemmelsesvurdering 

Forud for fremstilling af beholdere, hvis produkt PS × V er større end 50 bar × l, skal disse underkastes EU-typeafprøvning (modul B), jf. bilag II, punkt 1, på følgende måde:

a) for så vidt angår beholdere fremstillet efter de harmoniserede standarder i artikel 12 vælger fabrikanten en af følgende to metoder:

i) vurdering af egnetheden af beholderens tekniske konstruktion gennem undersøgelse af den tekniske dokumentation og støttedokumentationen uden undersøgelse af et prøveeksemplar (modul B — konstruktionstype)
ii) vurdering af egnetheden af beholderens tekniske konstruktion gennem undersøgelse af den tekniske dokumentation og støttedokumentationen plus afprøvning af en model, der er repræsentativ for den påtænkte produktion af den komplette beholder (modul B — produktionstype).

b) for så vidt angår beholdere, som ikke eller kun delvis fremstilles efter de harmoniserede standarder i artikel 12, skal fabrikanten indgive en model, der er repræsentativ for den påtænkte produktion af den komplette beholder og den tekniske dokumentation og støttedokumentationen for egnetheden af beholderens tekniske konstruktion, (modul B — produktionstype) til afprøvning.

Mærkning

CE-mærkning af simple trykbeholdere kræver følgende påskrifter, direkte på beholderen eller på en mærkeplade:

- højeste driftstryk 
- højeste driftstemperatur  
- laveste driftstemperatur 
- beholderens volumen 
- fabrikantens navn eller mærke 
- beholderens typeidentifikation og serie- eller partinummer 

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger

Direktiv 2009/105/EF ophæves med virkning fra den 20. april 2016, og tilpasningsperioden løber således indtil denne dato.

Bemyndigede organer

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her 

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140