CE-mærkning

Støjemission fra maskiner til udendørs brug - 2000/14/EF

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eller ibrugtager maskiner til udendørs brug, bør sætte sig ind i direktivets krav.

Læs mere om CE-mærkning

I direktivet kan man bl.a. læse om mærkningskrav og eventuelle støjgrænser for de enkelte maskintyper, procedurer for overensstemmelsesvurdering og krav om teknisk dokumentation.

Direktivets overskrift

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug".

Hvad omfatter direktivet?

De maskiner til udendørs brug, der er nævnt i artikel 12 og 13 og defineret i bilag 1. Direktivet omfatter kun maskiner, der markedsføres eller ibrugtages som en samlet enhed, der er klar den anvendelse, de er beregnet til.

"Maskiner til udendørs brug" er alle maskiner som defineret i artikel 1, stk. 2 i direktiv 98/37/EF om maskiner, enten selvkørende eller mobile, og som uanset kraftkilde er af en type, der er beregnet til brug i det fri, og hæver støjniveauet i miljøet.

Andre indretninger uden motor til erhvervsmæssig brug eller til brug i miljøet, og som er af en type, der er beregnet til udendørs brug og hæver støjniveauet i miljøet, er også omfattet.

Hvad omfatter direktivet ikke?

 • Tilbehør uden motor, der markedsføres eller ibrugtages særskilt (dog er håndbetjente betonbrækkere, pikhammere og hydrauliske hamre omfattet)
 • Udstyr, der hovedsagelig er bestemt til gods- eller persontransport ad vej, med jernbane, i luften eller ad vandveje
 • Udstyr, der er specielt konstrueret eller bygget til anvendelse af militær, politi eller alarmtjenester.

Markedsføring

For at kunne markedsføre og/eller ibrugtage en maskine, der er omfattet af direktivet, skal fabrikanten sikre sig:

 • at maskinen opfylder direktivets krav vedrørende støjemission i miljøet
 • at relevante procedurer for overensstemmelsesvurdering er afsluttet (se artikel 14)
 • at maskinen er korrekt mærket og ledsaget af en EF-overensstemmelseserklæring.

Artikel 12- og artikel 13-maskiner

Direktivet skelner mellem:

 • maskiner, der er omfattet af støjgrænser (artikel 12)
 • maskiner, for hvilke der kun gælder støjmærkning (artikel 13).

Maskiner, der er omfattet af støjgrænser (Artikel 12):

 • Byggepladselevatorer (drevet af forbrændingsmotor)
 • Komprimeringsmaskiner (kun vibrerende og ikke-vibrerende tromler samt vibrationsplader og -stampere)
 • Kompressorer (<350kW)
 • Betonbrækkere og pikhammere, håndbetjente
 • Spil til byggepladser (drevet af forbrændingsmotor)
 • Dozere (<500kW)
 • Dumpere (<500kW)
 • Hydrauliske eller wiretrukne gravemaskiner (<500kW)
 • Grave-læssemaskiner (<500kW)
 • Gradere (<500kW)
 • Hydraulikpumper
 • Lossepladskompaktorer med læsseskovl (<500kW)
 • Plæneklippere (bortset fra maskiner til landbrug og skovbrug såvel som universalmaskiner, hvis installerede motoreffekt er på mere end 20kW)
 • Plænetrimmere/plænekanttrimmere
 • Gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte (bortset fra "andre trucks med kontravægte", som defineret i bilag 1, pkt. 36, andet led, med en nominel løfteevne på højst 10 tons)
 • Læssemaskiner (<500kW)
 • Mobilkraner
 • Motorfræsere (<3kW)
 • Udlægningsmaskiner (bortset fra udlægningsmaskiner med højkomprimerende afstrygerbrædder)
 • El-generatorer (<400kW)
 • Tårnkraner
 • Mobile motordrevne svejsestrømsomformere

Definitioner og målemetoder fremgår af direktivets bilag 1 og bilag 3.

Maskiner, for hvilke der kun gælder støjmærkning (Artikel 13):

 • Arbejdsplatformlifte med forbrændingsmotor
 • Buskryddere
 • Byggepladselevatorer til godstransport (elektrisk drevne)
 • Båndsave til byggepladser
 • Rundsave til byggepladser
 • Bærbare kædesave
 • Kombinerede højtryksspulere og slamsugere
 • Komprimeringsmaskiner (kun eksplosionsstampere)
 • Betonblandemaskiner
 • Spil til byggepladser (elektrisk drevne)
 • Maskiner til transport og sprøjtning af beton og mørtel
 • Båndtransportører
 • Køleanlæg i køretøjer
 • Borerigge
 • Maskine til fyldning og tømning af siloer og tanke på lastbiler
 • Containere til genvinding af glasaffald
 • Græstrimmere/græskanttrimmere
 • Hækklippere
 • Højtryksspulere
 • Højtryksrensere
 • Hydrauliske hammere
 • Fugeskæremaskiner
 • Løvblæsere
 • Løvsugere
 • Gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte (kun "andre truck med kontravægte", som defineret i bilag 1, pkt. 36, andet led, med en nominel løfteevne på højst 10 tons)
 • Mobile affaldscontainere
 • Udlægningsmaskiner (med højkomprimerende afstrygerbrædder)
 • Piloteringsudstyr
 • Rørlæggere
 • Løjpetraktorer
 • El-generatorer (>el.= 400kW)
 • Fejemaskiner
 • Renovationsvogne
 • Vejafskrællemaskiner
 • Plæneluftere
 • Fliskværne/flishuggere
 • Snerydningsmaskiner med roterende værktøj (selvkørende, uden tilbehør)
 • Slamsugere
 • Rendegravere
 • Betonkanoner
 • Vandpumpeanlæg (ikke til undervandsbrug)

Definitioner og målemetoder fremgår af direktivets bilag 1 og bilag 3.

Overensstemmelsesvurdering

Inden artikel 12-maskiner markedsføres eller ibrugtages, skal fabrikanten underkaste hver type maskine

- enten intern fabrikskontrol med vurdering af den tekniske dokumentation og periodisk kontrol, se bilag 6.
- eller enhedsverifikation, se bilag 7.
- eller indføre fuld kvalitetssikring, se bilag 8.

Inden artikel 13-maskiner markedsføres eller ibrugtages, skal fabrikanten underkaste hver type maskine en intern fabrikskontrol, se bilag 5.

For alle maskiner gælder, at fabrikanten skal udarbejde en teknisk dokumentation og udstede en overensstemmelseserklæring for hver produceret maskintype. Erklæringen skal mindst indeholde de oplysninger, der er fastsat i direktivets bilag 2.

Overensstemmelseserklæring og teknisk dokumentation skal opbevares i ti år fra den dato, hvor maskinerne blev produceret for sidste gang.

Mærkning

CE-mærke og angivelse af det garanterede lydeffektniveau, se bilag 4.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger

Direktivet trådte i kraft den 3. juli 2000.

Bemærk, at direktiv 2000/14/EF erstatter 79/113/EØF, 84/532/EØF, 84/533/EØF, 84/534/EØF, 84/535/EØF, 84/536/EØF, 84/537/EØF, 84/538/EØF og 86/662/EØF.

Typeafprøvningsattester, der er udstedt i henhold til disse direktiver, og målinger af maskiner, der er foretaget i henhold til samme direktiver, kan bruges til udarbejdelse af den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag 5, punkt 3, bilag 6, punkt 3, bilag 7, punkt 2, og bilag 8, punkt 3.1 og 3.3, i dette direktiv. 

Harmoniserede standarder

Der er ingen harmoniserede standarder under direktivet.

I direktivet henvises til de grundlæggende støjemissionsstandarder, EN ISO 3744:1995 og EN ISO 3746:1995, der suppleres med en række tilføjelser, se bilag 3 del A og B.

Bemyndigede organer 

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for hermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet og evt. ændringer til direktiver, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140