CE-mærkning

Trykbærende udstyr - 2014/68/EU

Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eller ibrugtager trykbærende udstyr, som udsættes for et tilladt tryk PS på mere end 0,5 bar, bør kende direktivet om trykbærende udstyr.

Læs mere om CE-mærkning

Direktivets overskrift

"Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr".

Hvad er omfattet af direktivet? 

Direktivet omfatter konstruktion, fremstilling og overensstemmelsesvurdering af trykbærende udstyr og enheder, som udsættes for et tilladt maksimaltryk PS på mere end 0,5 bar.

Følgende grundlæggende definitioner gælder i direktivet:

 • Trykbærende udstyr: Beholdere, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør.
 • Beholder: Et svøb konstrueret til opbevaring af fluida under tryk, herunder også de dertil direkte fastgjorte dele, indtil den anordning, der er beregnet til sammenkobling med andet udstyr. En beholder kan bestå af mere end et kammer.
 • Rørsystem: Dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system og er beregnet til transport af fluida. Rørsystemet omfatter bl.a. et rør eller et system af rør, rørledninger, rørtilbehør, ekspansionsmuffer, slanger og eventuelt andre trykbærende dele. Varmevekslere i form af rør til afkøling eller opvarmning af luft sidestilles med rørsystemer.
 • Enhed: Flere stykker trykbærende udstyr, som af fabrikanten er samlet til et integreret og funktionelt hele.

Læs mere i direktivets artikel 2 "Definitioner".

Undtagelser

Direktivet omfatter ikke:

 • Rørledninger, der omfatter et rør eller et rørsystem til transport af fluida eller stof til eller fra et (offshore- eller onshore-) anlæg, inklusive sidste afspærringsanordning, der er placeret inden for anlæggets område, herunder udstyr i tilknytning hertil, som specielt er konstrueret til rørledningerne. Denne undtagelse omfatter ikke trykbærende standardudstyr som f.eks. det, der kan findes i regulatorstationer og pumpestationer.
 • net til vandforsyning, -distribution og -afløb og udstyr hertil samt tilløbskanaler som fx turbinerør, tryktunneler og trykskakter til vandkraftanlæg og særligt tilbehør hertil
 • simple trykbeholdere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU
 • aerosoler, der er omfattet af Rådets direktiv 75/324/EØF
 • udstyr beregnet til drift af køretøjer, der er defineret i retsaktet anført i artikel 1, stk. 2, e
 • udstyr, som i medfør af artikel 13 i nærværende direktiv højst ville falde ind under kategori I, og som er omhandlet i et af de følgende direktiver anført i artikel 1, stk. 2, f.
 • udstyr, som er specielt konstrueret til anvendelse inden for det nukleare område, og hvis svigt kan medføre frigivelse af radioaktivitet
 • boringskontroludstyr, der anvendes i forbindelse med efterforskning efter og udvinding af olie, gas eller jordvarme samt ved underjordisk lagring, og som er beregnet til at styre og/eller indeslutte trykket i boringen. Dette omfatter toppen af boringen (juletræet) og sikkerhedsventiler (BOP), rørsystemer og samlebeholdere samt opstrømsudstyr I forhold hertil
 • udstyr, der omfatter huse eller maskineri, hvis dimensionering, materialevalg og konstruktionsregler hovedsagelig er begrundet i krav om tilstrækkelig styrke, stivhed og stabilitet til at modstå statiske og dynamiske driftspåvirkninger, således at kravene til indeslutning af tryk er mere end opfyldt. Se artikel 1, stk. 2, j)
 • svøb til højspændingsudstyr som fx koblingsudstyr, kontroludstyr, transformere og roterende maskiner
 • trykbærende rør, der omslutter komponenter i transmissionssystemer, som fx el- og telefonkabler
 • skibe, raketter, luftfartøjer og mobile offshoreenheder samt udstyr, der er specielt bestemt til indbygning heri eller til fremdrift heraf
 • trykbærende udstyr bestående af en fleksibel kappe, fx luftringe, luftpuder, bolde og balloner til spil, oppustelige fartøjer og andet lignende trykbærende udstyr
 • udstødnings- og indsugningslyddæmpere
 • flasker eller dåser til kulsyreholdige drikkevarer til konsum
 • beholdere til transport og distribution af drikkevarer, hvis produkt PS × V ikke overstiger 500 bar × liter, og hvis tilladte maksimaltryk ikke overstiger 7 bar
 • udstyr, der er omfattet af direktiv 2008/68/EF og direktiv 2010/35/EU, og udstyr, der er omfattet af den internationale kodeks for søtransport af farligt gods og konventionen angående international civil luftfart
 • radiatorer og rør i varmtvandsanlæg
 • beholdere til væsker med et gastryk over den pågældende væske, der ikke overstiger 0,5 bar.

Procedurer for overensstemmelsesvurdering 

Procedurer for overensstemmelsesvurdering, som skal anvendes på trykbærende udstyr, afhænger af kategori, jf. Artikel 13, hvori udstyret klassificeres. Procedurerne for overensstemmelsesvurdering er angivet I bilag III og er for omfattende til at medtage på direktivbladet. Procedurerne (modulerne) er inddelt i 4 kategorier, der anvendes afhængig af udstyrets risiko.

Mærkning 

For alt trykbærende udstyr skal der fremgå: 1) fremstillingsår, 2) identifikation af det trykbærende udstyr efter art, fx type, identifikation af serie eller parti samt løbenr. og 3) væsentlige tilladte øvre og nedre grænser. Se i øvrigt om mærkning i artikel 18 og 19.

Væsentlige krav 

I direktivets bilag 1 findes en liste over de væsentlige krav, som trykbærende udstyr skal opfylde.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordninger 

Direktivet trådte i kraft den 16. juli 2014. Artikel 9 i direktiv 97/23/EF udgår med virkning fra den 1. juni 2015. Direktiv 97/23/EF ophæves endeligt den 19. juli 2016. Tilpasningsperioden løber indtil 97/23/EF ophæves.

Bemyndigede organer

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140