Ledelsessystem

ISO 55001 - Asset Management

Alle organisationer – private eller offentlige – der har aktiver, fysiske eller immaterielle, kan drage fordele af at bruge ISO 55001 - Asset Management. Især dem, der ønsker øget værdiskabelse fra deres aktiver, og dem, der ikke ejer, men varetager driften af andres aktiver.

Køb standarden i webshop

Er ISO 55001 noget for mig og min organisation?

Et ISO 55001 asset management-system udstikker rammerne til etablering af asset management-politik, -mål, -processer og -ledelse, og det hjælper en organisation med at opnå sine strategiske mål. ISO 55001 bruger en ressource- og resultateffektiv proces, der driver fortsatte forbedringer og vedvarende værdiskabelse ved styring af aktivrelaterede omkostninger, præstationer, muligheder og risici.

Opfyldelse af kravene i ISO 55001 er en globalt anerkendt støtte til en organisation, der ønsker en proaktiv kultur, som kan føre til skabelsen af øget værdi fra dens aktiver. Det kan også give organisationens interne og eksterne interessenter (fx myndigheder, kunder, forsikringsselskaber) vished for, at organisationen har styr på sin præstation, samt sine risici og omkostninger på en meget effektiv måde.

Dele af kravene i ISO 55001 – de mere generiske ledelsesmæssige krav – er identiske med kravene i de andre ISO-systemledelsesstandarder, som fx ISO 9001 for kvalitetsledelse, ISO 14001 for miljøledelse og ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse. Det er derfor enkelt at indarbejde de forskellige ledelsessystemer i ét ledelsessystem, og det er enkelt at udvide et allerede etableret ledelsessystem med et asset management-system eller udvide et ISO 55001-system med fx kvalitetsledelse efter ISO 9001.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Køb af ISO 55001

Fordele ved at implementere ISO 55001

Fordele ved at implementere ISO 55001
  • Forbedre aktivernes præstation: Resultat- og ressourceeffektiv ledelse af kort- og langsigtede muligheder for bæredygtig udvikling imødekommer eller overgår interessenternes forventninger.
  • Forbedre værdien af aktiver: Bedre investeringsafkast og sænkning af omkostninger uden at gå på kompromis med kort- og langsigtet præstation giver større værdi af aktiverne.
  • Styre risici effektivt: Bedre vidensbaseret beslutningstagning med fokus på mål, muligheder og de deraf afledte risici giver bedre styring af risici og bedre håndtering af de risici, som er uden for organisationens risikoappetit.
  • Øge forretningen: Formelle, samordnede, prioriterede og koordinerede planer gør organisationen i stand til at kommunikere og forstå mål og indsatser.
  • God beslutningstagen: Pålidelig beslutningstagning for udvikling, koordination og styring af aktiv-relaterede aktiviteter, der er afstemt med organisationens mål, fører til gode, dokumenterede beslutninger.
  • Opnå interessenternes tillid: Opfyldelse af kravene i ISO 55001 – baseret på vejledningen i ISO 55002 – understøtter en klar politik og strategi for vedvarende forbedring af organisationens asset management-system, som interessenterne kan have tillid til.

Vejledningsstandarden ISO 55002 findes også på dansk

Det danske standardiseringsudvalg for asset management har bistået Dansk Standard med oversættelsen af den seneste udgave af ISO 55002, der er en vejledning til anvendelsen af ISO 55001. Denne udgave af ISO 55002 indeholder en forbedret vejledning om udvikling og anvendelse af et ISO 55001 asset management-system. Bl.a. er “grundprincipperne” i ISO 55000 (værdi, tilpasning, lederskab og målopfyldelse) behandlet under de enkelte punkter, hvor det er relevant, og annekser er tilføjet for tværgående koncepter i hovedteksten i dette dokument og indeholder en kombineret vejledning til specifikke temaer inden for asset management, som er identificeret som værende behandlet i flere punkter i ISO 55002.

Det danske standardiseringsudvalg har ved oversættelsen af den seneste ISO 55002 valgt at ændre den danske terminologi på flere punkter. Fx var "asset management system" tidligere oversat til "ledelsessystem til styring af aktiver" (også i DS/ISO 55000 og DS/ISO 55001). Det er nu valgt at blive oversat til "asset management-system" i den danske version DS/ISO 55002. Dette svarer mere til daglig sprogbrug i praksis. Når ISO 55000 og ISO 55001 udkommer i nye versioner, vil den nye danske terminologi også blive anvendt i de danske udgaver.

ISO 55000 fastlægger principper og terminologien for asset management

Mens ISO 55001 fastsætter kravene til asset management-systemer giver ISO 55000 principperne og betydningen af de termer, som anvendes i 55000-serien. Som omtalt ovenfor vil nogle af de danske termer i ISO 55000 blive ændret i de kommende versioner i lighed med den kommende danske udgave af ISO 55002.

For at lykkes med en succesfuld implementering af asset management er det vigtigt, at organisationen kender og anvender principperne beskrevet i ISO 55000, og at organisationen forstår betydningen af termerne. Der er dog ingen krav om, at man lokalt bruger de termer, som ISO 55000 definerer, men det er vigtigt, at deres betydning forstås, og brugen af den fælles terminologi gør det lettere at samarbejde på tværs om asset management – både internt i en organisation, på tværs af organisationer, lande og regioner.

ISO 55000 er også under revision, som vil foregå sideløbende med revisionen af ISO 55001.

ISO/TS 55010, Finansielle og ikke-finansielle funktioner i asset management

Vejledningen i denne tekniske specifikation gør organisationer bedre i stand til at forstå, hvorfor afstemning af finansielle og ikke-finansielle funktioner er vigtig for realisering af værdi fra aktiver, og for hvordan det kan ske.

Asset management bør ses som en multidisciplinær funktion, der ikke kun vedrører en del af en organisation. Derfor er afstemning mellem finansiel planlægning, regnskab, beslutningstagen, rapportering og de involverede kompetencer vigtige elementer i skabelsen af effektiv asset management. Omvendt har asset management stor indvirkning på finansiel planlægning, beslutningstagen og rapportering. Derfor kræver succesfuld implementering af asset management, at der er tæt samarbejde mellem håndtering af aktiver, finans- og regnskabsfunktioner.

Den tekniske specifikation beskriver, hvordan der kan skabes et resultat- og ressourceeffektivt samarbejde mellem asset management, finans- og regnskabsfunktioner, der kan føre til bedre intern styring, større transparens og komplet og rettidig rapportering. Den hjælper også med at forbedre systematisering i relation til aktiver, indførelse af mere effektive key performance-målinger samt opnåelse af bedre faktagrundlag for beslutningsstagen.

Se en præsentation af ISO 55010 her: https://committee.iso.org/home/tc251