- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Gasapparater - 2009/142/EF (Kodificeret udgave)

Den der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører gasapparater, bør sætte sig ind i ovennævnte direktiv.

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav, som gasapparater skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets overskrift 

"Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater".  Direktivet er en lovteknisk sammenskrivning - en såkaldt kodificering af henholdsvis direktiv 90/396/EØF og 93/68/EØF. Der er således ikke sket nogen ændringer i sikkerhedskrav mv.

Hvad er omfattet af direktivet? 

Dette direktiv fastsætter beskyttelseskrav for apparater, der skal anvendes til madlavning, opvarmning, produktion af varmt vand, køling, belysning eller vask, som forbrænder gasformigt brændstof, og som i givet fald har en vandtemperatur, der normalt ikke overstiger 105 grader celcius. Gasblæseluftbrændere og varmegeneratorer (kedler og ovne), der skal udstyres med sådanne brændere, anses også for at være apparater.

Sikkerheds-, kontrol- og justeringsanordninger samt delmontager - bortset fra gasluftblæsere og varmegeneratorer, der skal udstyres med sådanne brændere - der markedsføres særskilt til brug for fagfolk og til indbygning i et gasapparat eller til montering med henblik på at udgøre et gasapparat, er også omfattet og kaldes udstyr.

Undtagelser 

Apparater specielt konstrueret til brug i industrielle processer i industrielle anlæg omfattes ikke af dette direktiv.

Væsentlige krav 

Apparater og udstyr omfattet af dette direktiv skal opfylde de såkaldte væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der fremgår af direktivets bilag 1. Der er nogle generelle betingelser (fx til brugs- og vedligeholdelsesanvisninger), samt krav til materialer, konstruktion og funktion. De væsentlige krav formodes at være opfyldt, hvis produktet er konstrueret i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder.

Procedure for overensstemmelsesvurdering 

Inden markedsføring og ibrugtagning af produktet skal fabrikanten eller dennes EU-repræsentant følge en procedure for overensstemmelsesvurdering. Valg af procedure afhænger af, om der er tale om seriefremstillede apparater eller apparater fremstillet som en enkelt enhed eller i et mindre antal eller udstyr.

For seriefremstillede apparaters vedkommende skal der foretages en EF-typeafprøvning, jf. bilag 2 pkt. 1, og inden markedsføring skal der laves en EU-erklæring om typeoverensstemmelse, baseret på et forhåndsgodkendt produktionskontrolsystem, som beskrevet i pkt. 2, 3 eller 4, eller en EU-verifikation som beskrevet i pkt. 5.

For apparater fremstillet som en enkelt enhed eller i et mindre antal kan fabrikanten vælge at foretage en EF-enhedsverifikation som beskrevet i bilag 2 pkt. 6.

Procedurerne for fittings er de samme som for seriefremstillede apparater - dog skal udstyret ikke CE-mærkes, men der skal i stedet udfærdiges en attest, der ledsager produktet.

Mærkning 

CE-mærkning (på nær fittings). CE-mærket skal efterfølges af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der har godkendt produktionskontrolsystemet, og som løbende overvåger dette. Øvrige påskrifter på apparat eller mærkeplade fremgår af direktivets bilag 3.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning 

Direktivet trådte i kraft den 5. januar 2010. 

Bemyndigede organer

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Myndighed 

Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens site om mærkning og godkendelser.


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.