Miljø og cirkulær økonomi (S-611)

Udvalget udarbejder standarder og guides med miljømæssige aspekter inden for det elektrotekniske område, herunder krav til mærkning, deklarering og måling af indhold af stoffer der er reguleret af lovgivning, samt genanvendelighed efter produktet er udtjent.

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde inden for miljømæssige aspekter inden for det elektrotekniske område. Disse standarder og guides definerer kravene til elektrotekniske produkter med hensyn til mærkning, måling og indhold af forskellige stoffer, som er reguleret af lovgivning, produkternes egenskaber over for visse miljøparametre samt graden af genanvendelighed når produkterne er udtjente.

Som medlem af udvalget deltager du i standardiseringsarbejdet i den internationale elektrotekniske komité IEC TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems og den europæiske elektrotekniske komité CENELEC TC 111X Environment. Hovedparten af standarderne bliver udviklet i førstnævnte komité. Se arbejdsprogrammet her.

Dansk Standard har formandskabet for IEC’s rådgivende miljøudvalg ACEA (Advisory Committee on Environmental Aspects) og udvalget bliver inddraget i dette arbejde.

Arbejdsområdet er præget af EU direktiverne WEEE, RoHS, og Eco-design samt REACH forordningen. Der er ingen standardiseringsaktiviteter i relation til REACH. Medlemmerne imellem udveksles der også erfaringer omkring andre landes miljøkrav, f.eks. krav fra USA, Kina og Japan.

 • WEEE direktivet trådte i kraft i 2005 og er blevet revideret i 2012. I denne forbindelse vil Kommissionen udarbejde et mandat til CENELEC med en beskrivelse af et standardiseringsarbejde til at understøtte det reviderede direktiv. Disse standarder vil omhandle krav til indsamling, oparbejdning samt krav til aktørerne på området. I den forbindelse har Miljøstyrelsen styrket deres deltagelse i udvalget og de europæiske arbejdsgrupper, hvorved udvalget er blevet central sparringspartner for Miljøstyrelsen mht. standarder indenfor WEEE direktivet.
 • RoHS direktivet trådte i kraft i 2006, og er revideret i 2011, og er nu et CE-mærkningsdirektiv. IEC TC 111 har længe haft standardiseringsarbejde i forhold til RoHS, og udvalget følger dette arbejde. CENELEC har accepteret et mandat – Mandate M/499 – fra Kommissionen, således at der arbejdes på standarder til understøttelse af direktivet.
 • Med vedtagelse af EuP direktivet har der i CENELEC 111X Environment været omfattende arbejde med at udarbejde rapporter omkring hvilke standarder der var behov for til at understøtte dette direktiv, som omhandler miljørigtigt design af alle apparater, som anvender bl.a. elektrisk energi. Dette direktiv er blevet revideret og benævnes nu Eco-design direktivet (2009/125/EF), som dermed dækker alle energirelaterede produkter, aktive som passive. Mandat 495 omhandlende standardiseringsarbejdet i relation til dette direktiv er netop accepteret af CENELEC og CEN. En stor del af dette arbejde vil blive udført i eksisterende tekniske komiteer, som allerede udarbejder produktstandarder for de berørte produkter. Da det er medlemmerne af udvalget, som har interesse og mulighed for at skrive med på disse standarder, giver dette stor mulighed for indflydelse på et tidligt tidspunkt i forløbet. Mandat 495 bliver løbende udvidet med nye produktgrupper hvorfor standardiseringsarbejdet øges år for år.

Der er allerede indført flere gennemførelsesforanstaltninger for flere produkter under Eco-design direktivet. Du kan få overblik over disse her: Energistyrelsen og på Kommissionens hjemmeside: DG Enterprise og DG Energy.

Batteridirektivet blev revideret i 2006, og kravene i dette direktiv samt medlemmernes erfaringer behandles i udvalget.

Udvalget vil i fremtiden nærmere følge udviklingen inden for Carbon Footprint og den franske lovgivning Le Grenelle. Desuden vil problematikken og udviklingen inden for konfliktmineraler blive fulgt.

Udvalget har bl.a. udgivet standarden DS/EN 50581 ” Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsninger af farlige stoffer” i relation til RoHS direktivet.

Den europæiske komité CENELEC TC 111X Environment har oprettet en ny arbejdsgruppe, WG 4, som skal udarbejde en standard for systemer til indsamling, transport opbevaring, håndtering og behandling af udtjente køle- og fryseapparater. Første standard DS/EN 50574 ” Krav til indsamling, logistik og håndtering af gamle husholdningsapparater, der indeholder flygtige fluorkulstoffer eller flygtige kulbrintestoffer” fra arbejdsgruppen er udgivet. Derudover har CENELEC TC 111X Environment også oprettet en ny arbejdsgruppe WG 06 WEEE Recycling Standards som skal arbejde med standarder til det nyreviderede WEEE direktiv.

Material Efficiency

Som en del af Kommissionens pakke vedrørende Cirkulær Økonomi, er det konceptet for Material Efficiency som igangsættes først. Efter længerevarende forhandlinger er CEN og CENELEC blevet enige med Kommissionen om hvilket standardiseringsarbejde, der skal udføres. Anmodningen om udførelse af dette standardiseringsarbejde, M/543, blev accepteret ved udgangen af 2015, og arbejdet udføres som en del af EcoDesign-direktivet.

Formålet med denne anmodning er, at der udarbejdes europæiske standarder, som skal:

 • Forlænge levetiden af produkter
 • Formå at genbruge komponenter eller genanvende materialer fra udtjente produkter
 • Anvende disse komponenter eller materiale i nye produkter.

CEN og CENELEC’s koordineringsgruppe for EcoDesign-direktivet har i løbet af 2016 via en dedikeret Task Force arbejdet med struktur og indhold for at kunne levere de nødvendige standarder.

De tekniske bestyrelser i CEN og CENELEC har godkendt oplægget fra denne Task Force, hvilket betyder at der oprettes en fælles arbejdsgruppe, JWG 10, med en arbejdsplan på 22 standarder, der vil blive færdiggjort fra ultimo 2016 til medio 2019.

Arbejdsgruppen JWG 10 vil afholde et kick-off møde i Bruxelles den 28. september i CEN og CENELEC’s lokaler CCMC.

Det planlagte arbejdsprogram vil involvere flere forskellige tekniske komiteer, men vil i Dansk Standard blive forankret under S-611.

Arbejdsprogrammet kan ses her.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Alle producenter af elektrisk og elektronisk udstyr, som skal overholde de ovennævnte europæiske miljødirektiver og lovgivninger samt affaldsbehandlende virksomheder af elektronikaffald.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten.


Deltagere
 • Danfoss A/S
 • Erhvervsstyrelsen
 • GN Audio A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Lego System A/S
 • Lemvigh-Müller A/S
 • Lyskildebranchens Weee Forening
 • Miljøstyrelsen
 • Ul International Demko A/S
 • VELUX A/S
 • Aalborg Universitet, Institut for planlægning