Overensstemmelsesvurdering (S-335)

Udvalget arbejder på standarder og vejledninger med relation til prøvningspraksis, inspektion og certificering af produkter, processer og tjenesteydelser.

Arbejdsområde

Et væsentligt element i samhandel er at kunne påvise produkter og tjenesteydelsers  overensstemmelse med en standard eller specifikation. Endvidere kan overensstemmelsesprincippet også anvendes på processer og ledelsessystemer.

Udvalget arbejder på standarder og vejledninger med relation til prøvningspraksis, inspektion og certificering af produkter, processer og tjenesteydelser samt vurdering af ledelsessystemer, prøvningslaboratorier, inspektionsorganer, certificeringsorganer og endelig akkrediteringsorganer.

Internationale relationer
Det primære internationale standardiseringsarbejde sker i ISO/CASCO, Committee on conformity assessment, som er ISO’s komite til at fastlægge politikken på området. Dvs. dens oprindelige formål var at udarbejde vejledende dokumenter (ISO/Guides); men den har nu også fået ret til at udarbejde internationale standarder.
Væsentligt i denne sammenhæng er arbejdet med ISO 17000-serien, som vil afløse EN 45000-serien.

CASCO har ingen underkomiteer, men kun arbejdsgrupper for de enkelte publikationer.

Europæiske relationer
For at varetage de europæiske interesser mht. lovgivning blev der etableret en fælles komite, CEN/CLC TC 1, Criteria for conformity assessment bodies. Den udarbejdede den kendte EN 45000-serie. Siden CASCO fik mandat til at udarbejde standarder, er TC1’s opgave at sikre, at Europas behov er dækket af CASCO’s publikationer.Nyheder
Fra det igangværende arbejde kan nævnes udarbejdelsen af en standard for tredjepartsaudit, ISO 17021-2, samt der arbejdes nu på ny udgave af ISO 17065


Deltagere
  • Force Technology
  • Ul International Demko A/S