EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed

Hvilke begreber i taksonomien er vigtige at kende?

I EU's taksonomi bruges begreber og termer, som behøver en nærmere forklaring. Herunder kan findes en forklaring på de mest brugte. 

I Dansk Standards introduktion til EU's taksonomi bruges begreber og termer, som de fremgår i de officielle dokumenter fra EU. For at bevare disse officielle betegnelser og for at undgå mange forskellige tolkninger af begreber og terminologi, uddybes her de mest brugte.

EU's taksonomiforordning

EU's taksonomiforordning regulerer rammerne for EU's taksonomi. På dansk kaldes taksonomiforordningen også klassificeringsforordningen. Forordningen fastsætter de tekniske kriterier, der definerer, hvilke økonomiske aktiviteter, der kan betragtes som miljømæssigt bæredygtige.

EU's taksonomi

EU's taksonomi er EU-Kommissionens officielle betegnelse for det nye klassifikationssystem, der bestemmer betingelser for, hvornår en aktivitet betragtes at være miljømæssigt bæredygtig. I nærværende introduktion er det valgt gennemgående at anvende begrebet EU's taksonomi.

Miljømæssig bæredygtighed

Miljømæssig bæredygtighed fastsættes i EU's taksonomi ift. investeringer, der kvalificeres igennem økonomiske aktiviteter, som er miljømæssigt bæredygtige, hvis

  • den bidrager væsentligt til at nå mindst et af de seks miljømål
  • ikke væsentligt skader de seks miljømål
  • udøves i overensstemmelse med de sociale minimumsgarantier
  • opfylder de tekniske screeningskriterier.

Forordning

En forordning er en retsakt, der anvendes i EU-lovgivning, der umiddelbart er gældende i medlemslandene uden indarbejdelse i national lovgivning.

EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed

EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed sidestilles med Kommissionens eget begrebsapparat, EU taxonomy for sustainable activities. Det præciseres, at der er tale om miljømæssig bæredygtighed, da der er tale om på sigt at udbygge EU's taksonomi mhp. social bæredygtighed

Taksonomi

Taksonomibegrebet bruges, når noget skal inddeles eller systematiseres gennem en klassifikation.

Tekniske screeningskriterier

Tekniske screeningskriterier er fastsatte, tekniske og detaljerede betingelser, der bestemmer, om en økonomisk aktivitet er i overensstemmelse med EU's taksonomi. Kriterier kan fx indeholde tærskelværdier, benchmarks mv.