EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed

Hvorfor er EU's taksonomi vigtig?

EU's taksonomi er vigtig at forstå både for de virksomheder, der bliver direkte påvirket, og for de, som bliver indirekte påvirket.

EU's taksonomi er et vigtigt finansielt værktøj, der skal være drivkraft til at lede nødvendige investeringer imod bæredygtige økonomiske aktiviteter, der skal bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål.

Med EU's taksonomi introduceres en ny finansiel regulering, hvis anvendelse imidlertid rækker udover den finansielle sektor. Virksomheders økonomiske aktiviteter kan kun betegnes som værende miljømæssigt bæredygtige, hvis de efterlever en række fastsatte kriterier. Det betyder, at finansielle institutioner i langt højere grad kan og vil integrere bæredygtighed som en del af beslutningsgrundlaget for deres investeringer.

Det kan betyde nye krav om at efterleve taksonomien til virksomheder, der ønsker at finansiere et byggeprojekt eller udvikle virksomheden mv. For store virksomheder er der direkte dokumentationskrav. For små og mellemstore virksomheder må der forventes at komme indirekte krav.

De finansielle institutioner skal allerede i år rapportere i forhold til EU's taksonomi og har derfor en interesse i at dokumentere, at en høj andel af deres investeringer er miljømæssigt bæredygtige. Dette betyder, at store danske byggevirksomheder kan forvente at skulle dokumentere bæredygtighedsoplysninger i forbindelse med finansiering. Rapporteringsforpligtelsen forventes i høj grad at være bestemmende for de krav, de finansielle institutioner stiller deres kunder, samt bestemmende for, hvilke typer af finansiering man som virksomhed har adgang til.

EU's taksonomi har betydning for hele byggeriets værdikæde bl.a. i form af de direkte krav om dokumentation, som store virksomheder i første omgang bliver stillet overfor. Disse kan blive et instrument til at skabe nye forretningsmuligheder og ikke blot for de store virksomheder. Det kan fx forventes, at både store og små virksomheder i byggeriet kan opnå bedre finansieringsmuligheder i forbindelse med deres byggeri, hvis det er miljømæssigt bæredygtigt i overensstemmelse med EU's taksonomi. Det kan også være en konkurrencefordel for bl.a. de små og mellemstore virksomheder, i forbindelse med nye opgaver, hvor der kan skabes mulighed for at indgå nye, attraktive samarbejdsaftaler eller giver mulighed for at differentiere sig i forhold til andre konkurrerende virksomheder. Desuden forventes EU's taksonomi at være grundlag for fremtidige EU-politikker og -initiativer, der understøtter investeringer, der skal bidrage til at opnå EU's miljø- og klimamål.

De finansielle markedsdeltagere har allerede nu forventninger til byggesektoren om en høj efterlevelse af EU-taksonomiens krav. Byggeriet står derfor overfor en vigtig opgave i forhold til at komme i gang med at justere bæredygtighedsinitiativer til EU's nye fælles sprog for miljømæssig bæredygtighed. Det er en kompleks opgave, der vil tage tid. Det er derfor vigtigt, at samtlige aktører i byggeriet – store som små – går i gang med at arbejde med EU-taksonomien for at være bedre rustet til at kunne bidrage positivt til den grønne omstilling.