EU's taksonomi

Taksonomikompas for byggeriet

Dansk Standard udvikler et kompas for EU-taksonomien for byggeriet, der samler tekniske screeningskriterier og 'Gør-ikke-nævneværdig-skade'-kriterier – de såkaldte DNSH kriterier for de aktiviteter, der vurderes at være relevante for byggeriet

For kriterierne vil der løbende blive tilføjet en dansk fortolkning for, hvordan kriterierne kan overholdelse og et bud på valid dokumentation, der kan anvendes.

Mens vi arbejder, kan du finde et eksempel på de kriterier du skal overholde, hvis du yder et væsentligt bidrag til miljømålet om modvirkning af klimaændringer samt DNSH-kriterier for aktivitet 7.1. opførelse af nye bygninger.

Aktivitet 7.1. Opførelse af nye bygninger

Beskrivelse af aktiviteten:

Udvikling af byggeprojekter i forbindelse med beboelsesejendomme og erhvervsbygninger ved at samle finansielle, tekniske og fysiske midler til at gennemføre byggeprojekter med henblik på senere salg samt opførelse af komplette beboelsesejendomme eller erhvervsbygninger for egen regning med henblik på salg eller på honorar- eller kontraktbasis.

Miljømål

DNSH

Modvirkning af klimaændringer

Opførelse af nye bygninger, for hvilke:

 

 1. Primærenergibehovet (PED), som definerer bygningens energimæssige ydeevne som følge af opførelsen, er mindst 10 % lavere end den tærskel, der er fastsat for kravene til næsten energineutrale bygninger i nationale foranstaltninger til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU282. Den energimæssige ydeevne certificeres ved hjælp af en energiattest.

 2. For bygninger, der er større end 5 000 m, undersøges den bygning, der er resultatet af opførelsen, efter byggeriets afslutning for lufttæthed og termisk integritet, og enhver afvigelse i ydeevneniveauerne i projekteringsfasen eller defekter i klimaskærmen oplyses til investorer og kunder. Alternativt, og hvis der findes robuste og sporbare kvalitetskontrolprocesser under opførelsen, kan dette accepteres som et alternativ til varmeintegritetstestning.

 3. For bygninger på over 5 000 m er bygningens globale opvarmningspotentiale (GWP) som følge af opførelsen beregnet for hvert trin i livscyklussen og oplyses til investorer og kunder efter anmodning.
Tilpasning til klimaændringer

Tillæg A: Generiske kriterier for DNSH til tilpasning til klimaændringer

 

De fysiske klimarisici, der er væsentlige for aktiviteten, er blevet fastlagt ud fra dem, der er opført i tabellen i afsnit II i dette tillæg, ved at foretage en solid klimarisiko- og sårbarhedsvurdering i overensstemmelse med følgende trin:

 

 1. screening af aktiviteten med henblik på at fastlægge, hvilke fysiske klimarisici fra listen i afsnit II i dette tillæg der kan påvirke den økonomiske aktivitets resultater i dens forventede levetid
 2. hvis aktiviteten vurderes at være udsat for en eller flere af de fysiske klimarisici, der er opført i afsnit II i dette tillæg, en klimarisiko- og sårbarhedsvurdering for at vurdere væsentligheden af de fysiske klimarisici for den økonomiske aktivitet
 3. en vurdering af tilpasningsløsninger, der kan reducere den identificerede fysiske klimarisiko.

Vurderingen af klimarisici og sårbarhed står i et rimeligt forhold til aktivitetens omfang og forventede levetid, således at:

 

 1. vurderingen for aktiviteter med en forventet levetid på under ti år som minimum foretages ved hjælp af klimaprognoser på den mindste passende skala
 2. for alle andre aktiviteter foretages vurderingen ved hjælp af de mest avancerede klimaprognoser med den højest mulige opløsning på tværs af de eksisterende fremtidige scenarier (1), der er i overensstemmelse med aktivitetens forventede levetid, herunder mindst 10-30 års klimaprognosescenarier for større investeringer.

Klimaprognoserne og vurderingen af konsekvenser er baseret på bedste praksis og tilgængelig vejledning og tager hensyn til den nyeste videnskab for sårbarheds- og risikoanalyse og dertil knyttede metoder i overensstemmelse med de seneste rapporter fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (2), videnskabelige fagfællebedømte publikationer og open source (3) - eller betalingsmodeller.

 

For eksisterende aktiviteter og nye aktiviteter, hvorved der anvendes eksisterende fysiske aktiver, gennemfører den økonomiske aktør fysiske og ikke fysiske løsninger (»tilpasningsløsninger«) over en periode på op til fem år, som mindsker de vigtigste, konstaterede fysiske klimarisici, der er væsentlige for denne aktivitet. I overensstemmelse hermed udarbejdes der en tilpasningsplan for gennemførelsen af disse løsninger.

 

For nye aktiviteter og eksisterende aktiviteter, hvorved der anvendes nybyggede fysiske aktiver, integrerer den økonomiske aktør de tilpasningsløsninger, der mindsker de største konstaterede fysiske klimarisici, som er væsentlige for denne aktivitet på planlægnings- og opførelsestidspunktet, og har gennemført dem inden idriftsættelsen.

 

De gennemførte tilpasningsløsninger har ingen negativ indvirkning på tilpasningsindsatsen eller andre menneskers, naturens, kulturarvens, aktivers og andre økonomiske aktiviteters grad af modstandsdygtighed over for fysiske klimarisici, er i overensstemmelse med lokale, sektorspecifikke, regionale eller nationale tilpasningsstrategier og -planer og tager højde for anvendelsen naturbaserede løsninger (4) eller er afhængige af blå eller grøn infrastruktur (5) i det omfang, det er muligt.

Bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand og havressourcerne

Hvis følgende vandapparater er installeret — dog ikke installationer i beboelsesejendomme — attesteres den specificerede vandanvendelse ved hjælp af produktdatablade, en bygningscertificering eller et eksisterende produktmærke i Unionen i overensstemmelse med de tekniske specifikationer i tillæg E til dette bilag:

 1. håndvaskvandhaner og køkkenhaner har en maksimal vandgennemstrømning på 6 liter/min
 2. brusere har en maksimal vandgennemstrømning på 8 liter/min
 3. WC'er, herunder toiletkummer og skyllecisterner, har en fuld skyllemængde på højst 6 liter og en maksimal gennemsnitlig skyllemængde

på 3,5 liter

 1. d) urinaler bruger højst 2 liter/kumme/time. Skylleurinaler har en maksimal skyllemængde på 1 liter.

For at undgå påvirkninger fra byggepladsen er aktiviteten er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i tillæg B til dette bilag.

 

Tillæg B: Generiske forterier for DNSH til bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

Risici for miljøforringelse i forbindelse med bevarelse af vandkvaliteten og undgåelse af vandstress konstateres og håndteres med henblik på at opnå god vandtilstand og et godt økologisk potentiale som defineret i artikel 2, nr. 22) og 23), i forordning (EU) 2020/852 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF326 og en forvaltningsplan for vandanvendelse og -beskyttelse, der er udarbejdet i henhold hertil for det eller de potentielt berørte vandområder, i samråd med relevante interesserede parter.

Når der foretages en vurdering af indvirkningerne på miljøet i overensstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU327, som omfatter en vurdering af indvirkningerne på vandressourcerne i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF, kræves der ikke en yderligere vurdering af indvirkningerne på vandressourcerne, forudsat at de identificerede risici er blevet imødegået.

 

Tillæg E: Tekniske specifikationer for vandapparturer

 1. Strømningshastigheden registreres ved standardreferencetrykket 3 – 0/+ 0,2 bar eller 0,1 – 0/+ 0,02 for produkter,

der er begrænset til lavt tryk.

 1. Strømningshastigheden ved det laveste tryk 1,5 – 0/+ 0,2 bar er ≥ 60 % af den maksimale strømningshastighed.
 2. For brusebatterier er referencetemperaturen 38 ± 1 °C.
 3. Når gennemstrømningen skal være mindre end 6 l/min, er den i overensstemmelse med reglen i punkt 2.
 4. For vandhaner følges proceduren i EN 200, klausul 10.2.3, med følgende undtagelser:
 5. for vandhaner, der ikke er begrænset til lavtryksanvendelser: der anvendes alternativt et tryk på 3 – 0/+ 0,2 bar på indtagene for både varmt og koldt vand
 6. for vandhaner, der er begrænset til lavtryksanvendelser: der anvendes et tryk på 0,4 – 0/+ 0,02 bar på indtagene for både varmt og koldt vand, og strømningsreguleringen åbnes helt.
Omstilling til en cirkulær økonomi

Mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som defineret i kategori 17 05 04 på den europæiske liste over affald, der er opstillet ved afgørelse 2000/532/EF), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldning, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald .

 

Operatørerne begrænser affaldsproduktionen i forbindelse med bygge og nedrivningsprocesser i overensstemmelse med EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald og under hensyntagen til de bedste tilgængelige teknikker og ved hjælp af selektiv nedrivning for at muliggøre fjernelse og sikker håndtering af farlige stoffer og lette genbrug og genanvendelse af høj kvalitet ved selektiv fjernelse af materialer ved hjælp af tilgængelige sorteringssystemer for bygge- og nedrivningsaffald.

 

Bygningernes design og byggeteknikkerne understøtter cirkulariteten og påviser navnlig, på grundlag af ISO 20887 eller andre standarder for vurdering af bygningers demontering eller tilpasningsevne, hvordan deres udformning bidrager til, at de er mere ressourceeffektive, kan tilpasses, er fleksible og kan demonteres, hvilket muliggør genbrug og genanvendelse.

Forebyggelse og bekæmpelse af forurening

Bygningskomponenter og -materialer, der anvendes til opførelsen, er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i tillæg C til dette bilag.

 

Bygningskomponenter og -materialer, der anvendes under opførelsen, og som kan komme i kontakt med beboere, udleder mindre end 0,06 mg formaldehyd pr. m3 materiale eller komponent efter testning i overensstemmelse med betingelserne i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og mindre end 0,001 mg andre kræftfremkaldende flygtige organiske forbindelser i kategori 1A og 1B pr. m3 materiale eller komponent efter testning i overensstemmelse med CEN/EN 16516 eller ISO 16000-3:2011 eller andre tilsvarende standardiserede testbetingelser og bestemmelsesmetoder.

 

Hvis nybyggeriet er beliggende på et potentielt forurenet område (brownfieldområde), har området været genstand for en undersøgelse for potentielle forurenende stoffer, f.eks. ved hjælp af ISO-standard 18400.

 

Der træffes foranstaltninger til at reducere emissioner af støj, støv og forurenende stoffer under bygge- og vedligeholdelsesarbejder.

Hvor det er relevant, mindskes støj og vibrationer fra brug af infrastruktur ved at indføre åbne grøfter, vægbarrierer eller andre foranstaltninger og er i overensstemmelse med direktiv 2002/49/EF. Der træffes foranstaltninger til at reducere emissioner af støj, støv og forurenende stoffer under bygge- og vedligeholdelsesarbejder.

 

Tillæg C: Generiske kriterier for DNSH til forureningsforebyggelse og -bekæmpelse i forbindelse med anvendelse og tilstedeværelse af kemikalier

Aktiviteten fører ikke til fremstilling, markedsføring eller anvendelse af:

 1. stoffer som sådan, i blandinger eller i artikler, der er opført i bilag I eller II til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021328, medmindre der er tale om stoffer, der er til stede som utilsigtede sporforurening
 2. kviksølv og kviksølvforbindelser, blandinger heraf og produkter tilsat kviksølv som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/852329
 3. stoffer som sådan, i blandinger eller i artikler, der er opført i bilag I eller II til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009330
 4. stoffer som sådan, i blandinger eller i artikler, der er opført i bilag II til Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU331, medmindre der er fuld overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 4, stk. 1
 5. stoffer som sådan, i blandinger eller i en artikel, der er opført i bilag XVII til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006332, medmindre der er fuld overensstemmelse med de betingelser, der er anført i nævnte bilag
 6. stoffer som sådan, i blandinger eller i en artikel, der opfylder kriterierne i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og er identificeret i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i samme forordning, medmindre deres anvendelse har vist sig at være væsentlig for samfundet
 7. andre stoffer som sådan, i blandinger eller i en artikel, der opfylder kriterierne i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006, medmindre deres anvendelse har vist sig at være væsentlig for samfundet.
Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Aktiviteten er i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i tillæg D til dette bilag.

 

Hvis det er relevant, sikrer vedligeholdelse af vegetation langs vejtransportinfrastrukturen, at invasive arter ikke spredes. Der er gennemført afbødende foranstaltninger for at undgå forstyrrelse og fortrængning af vilde dyr og planter.

 

Nybyggeriet er ikke bygget på noget af følgende:

 1. agerjord og dyrkningsarealer med moderat til høj jordfrugtbarhed og underjordisk biodiversitet som omhandlet i EU's LUCAS-undersøgelse
 2. greenfieldområder med anerkendt høj biodiversitetsværdi og områder, der fungerer som levested for truede arter (flora og fauna), der er opført på den europæiske rødliste eller IUCN's rødliste
 3. områder, der svarer til definitionen af "skov" i den nationale lovgivning, der anvendes i den nationale drivhusgasopgørelse, eller, hvis en sådan ikke foreligger, er i overensstemmelse med FAO's definition af skov.

Tillæg D: Generiske kriterier for DNSH for beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer:

Der er gennemført en miljøkonsekvensvurdering (VVM) eller screening (1) i overensstemmelse med direktiv 2011/92/EU (2).


Når der er foretaget en VVM, gennemføres de nødvendige afbødnings- og kompensationsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet.


For lokaliteter/operationer i eller nær biodiversitetsfølsomme områder (herunder Natura 2000-nettet af beskyttede områder, områder på UNESCO's verdensarvsliste og vigtige biodiversitetsområder samt andre beskyttede områder) er der gennemført en passende vurdering (3), hvor det er relevant, og på grundlag af dens konklusioner gennemføres de nødvendige afbødende foranstaltninger (4).