Eksplosive atmosfærer - ATEX

ATEX er betegnelsen for eksplosionsfarlige atmosfære, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv kan forekomme i en blanding med ilt, som kan antændes og skabe en eksplosion.

Kurser inden for ATEX

ATEX kan findes i områder, hvor der typisk er organiske stoffer, der enten damper eller støver. Dertil kommer også en række kemiske materialer. Mange brancher i Danmark er påvirket af risikoen, for at disse stoffer og materialer antænder. Det er ikke kun den første eksplosion og trykbølge, der kan være den store fare, men også de efterfølgende skader på beholdere, tanke, rør og brand i områder med personale.

Målet er at reducere områder med ATEX og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Der kræves kendskab til de risici, der er ved blot at færdes i nærheden af de omfattede områder. Hvis der skal arbejdes i områderne, kræves yderligere kendskab til procedurer i den lovpligtige udvidede arbejdspladsvurdering. Uddannelse og involvering af udførende medarbejdere i risikovurderinger og udstyrsspecifikation er essentielt for sikkerheden.

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Europæiske ATEX-direktiver

Der er 2 europæiske direktiver, som regulerer forholdene i Danmark og resten af Europa:

ATEX direktivet 1999/92/EF

Ved at klassificere områder som eksplosive, indikeres det, at virksomheden har taget stilling til lovkravet om at beskytte mod risikoen for eksplosioner, så personskade kan undgås. Det er Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som er myndighed for denne lovgivning i Danmark.

Arbejdet i forhold til dette direktiv indeholder typisk beredskabsplaner, dokumentation af område og udstyr, arbejdsinstrukser og uddannelse, instruktioner i rengøring, instruktioner i eftersyn, reparation og vedligehold samt beskrivelse af processer og aktiviteter.

ATEX direktivet 2014/34/EU

Trådte i kraft den 20. april 2016 og specificerer, hvordan materiel skal mærkes og godkendes, samt hvordan dokumentation herfor skal udføres.

Mærkning af ATEX-produkter

ATEX-produkter skal markedsføres med CE- og ATEX-mærket iht. EU-direktivet for materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

Standarder til at understøtte kvaliteten og sikkerheden af ATEX-produkter er essentielt i fabrikantens arbejde, som ydermere kan erklære formodningsret for overholdelse af EU-direktiverne ved anvendelse af de mange harmoniserede ATEX-standarder.
De over 100 tilgængelige standarder udgør et omfangsrigt og udtømmende grundlag hos markedets aktører.

Du finder standarderne i Dansk Standards webshop

Mærkning er nøglen til kommunikation

Den meget komplekse mærkning er nøglen til kommunikation imellem fabrikant, installatør og inspektør. Heri angives hvad, der er nødvendigt at vide for at kunne anvende produktet i installationen. Da der er mange beskyttelsesmetoder og særlige krav og valgmuligheder for installation og anvendelse, anvendes ofte flere mærkningskoder, som skal dechifreres og udvælges af installatøren.

Som alle andre CE-mærkede produkter er den medfølgende dokumentation et vigtigt element i at opretholde sikkerheden, og for ATEX-produkter vil der typisk også medfølge et certifikat fra et europæisk prøvningsorgan. De grundlæggende regler for elektriske ATEX-produkter kan findes i DS/EN IEC 60079-0 ”Eksplosive atmosfærer – Del 0: Udstyr – Generelle krav”.

El-installatører vil have stor gavn af at læse DS/EN 60079-14 ”Eksplosive atmosfærer – Del 14: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer”, som også er at finde hos Dansk Standard oversat til dansk.

Mere om ATEX

ATEX Standardiseringsudvalg

Udvalg

ATEX Standardiseringsudvalg

Standardiseringsudvalget S-531 ’Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX direktiverne’ er åbent for alle interessenter. Her diskuterer firmaer, testhuse og myndigheder de europæiske og internationale standarder i relation til ATEX.

ATEX - diplomkursus - 2 dage

Kursus

ATEX - diplomkursus - 2 dage

Dansk Standard har siden 2007 udbudt en ATEX Diplomuddannelse, som giver dig en omfattende viden om de grundlæggende principper indenfor eksplosive atmosfærer.