Ny struktur og nye foranstaltninger i ISO/IEC 27001 og 27002

23. maj 2022

Nu er der hjælp at hente for byggeriets aktører til EU’s nye taksonomi om miljømæssig bæredygtighed

EU’s nye taksonomi stiller krav om dokumentation af miljømæssigt bæredygtige investeringer og økonomiske aktiviteter, hvilket vil få betydning for den danske byggesektor. For at give byggeriets aktører en bedre forståelse for taksonomien, har Dansk Standard i samarbejde med en række brancheorganisationer udarbejdet en introduktion, der netop er udkommet.

EU-Kommissionen har udarbejdet en taksonomi for miljømæssig bæredygtighed, og i december 2021 blev retsakterne for de første to ud af seks miljømål vedtaget: modvirkning af klimaændringer (1) og tilpasning til klimaændringer (2). Anvendelsen af disse trådte i kraft d. 1. januar 2022, og anvendelsen af de resterende fire miljømål træder formentligt i kraft fra 2023. Disse er: bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer (3), omstilling til cirkulær økonomi (4), forebyggelse og bekæmpelse af forurening (5) samt beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer (5).

EU’s taksonomi er et vigtigt finansielt værktøj i opfyldelsen af EU’s klima- og miljømål, men den er samtidig også et komplekst og omfattende regelsæt. Derfor har Dansk Standard i samarbejde med en række brancheorganisationer udarbejdet en introduktion til EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed målrettet byggeriets aktører, som netop er udkommet.

Ifølge Alexander Christiansen, standardiseringskonsulent hos Dansk Standard, er formålet med introduktionen at give en grundlæggende forståelse af EU’s taksonomi.

-Når man læser introduktionen til EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed, får man en overordnet forståelse for, hvad EU’s taksonomi er, og hvad den har til hensigt at gøre. Nemlig at gøre miljømæssig bæredygtighed ens for alle, målbart og attraktivt at investere i. Med DS’ introduktion ønsker vi at gøre EU’s taksonomi lettere at forstå, specielt for de mindre virksomheder, som i forvejen oplever en stor administrativ byrde, hvor EU-taksonomien potentielt kan virke som endnu et krav, der blot forøger denne byrde, siger Alexander Christiansen.

Selvom mange aktører i den danske byggesektor ikke er direkte omfattet af EU’s taksonomi, vil taksonomien alligevel få betydning for alle aktører i byggeriets værdikæde bl.a. i form af krav om dokumentation af miljømæssig bæredygtighed. Som virksomhed er det derfor en god ide – uanset størrelse – at komme i gang med at tilpasse sine aktiviteter til EU’s taksonomi for at være forberedt på fremtidens bæredygtighedskrav, men også for at få adgang til attraktive finansieringsmuligheder og opgaver.

Hvad er EU’s taksonomi?

EU’s taksonomi er et sæt fælles regler for, hvad der kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU. Taksonomien oversætter EU's klima- og miljømål til en række kriterier, der fastsætter, hvornår en økonomisk aktivitet anses for at være miljømæssig bæredygtig.

Taksonomien er, indtil videre, målrettet finansielle institutioner og børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte. For at en virksomhed kan sige, at dens økonomiske aktiviteter overholder EU's taksonomi, skal den kunne opfylde fire betingelser. Under hver af disse betingelser er der en række krav, som beskriver, hvordan man tilpasser sin økonomiske aktivitet til EU's taksonomi:

  • Man bidrager væsentligt positivt til mindst ét af EU-taksonomiens seks miljømål
  • Man overholder de tekniske kriterier, der er beskrevet for dét eller de klima- og miljømål, man vælger
  • Man overholder ”gør-ikke-nævneværdig- skade-kriterierne” (”Do No Significant Harm”, DNSH)
  • Man overholder sociale minimumsgarantier (”Minimum Social Safeguards”)

En vigtig byggesten

Kriterierne i EU’s taksonomi kan betyde, at finansielle institutioner i langt højere grad kan og vil integrere bæredygtighed som en del af beslutningsgrundlaget for deres investeringer. Dermed er taksonomien blevet en vigtig byggesten i at flytte kapitalstrømme mod miljømæssigt bæredygtige investeringer for på den måde at bidrage til at nå målsætningerne i EU’s grønne pagt (European Green Deal).

Både de finansielle institutioner og store virksomheder skal allerede i år rapportere i forhold til EU’s taksonomi og har derfor en interesse i at dokumentere, at en høj andel af henholdsvis deres investeringer eller økonomiske aktiviteter er miljømæssigt bæredygtige. Det betyder også, at aktører i den danske byggesektor som underleverandører eller samarbejdspartnere kan blive efterspurgt dokumentation af både de finansielle institutioner og af de store virksomheder, der allerede er omfattet af forordningen.

-Som aktør i byggeriet er der gode grunde til allerede nu at forberede sin virksomhed på EU’s taksonomi, da en tidlig efterlevelse af kravene fx kan give konkurrencefordele eller øge muligheden for finansiering, siger Alexander Christiansen.

Virksomheder kan bruge taksonomiens klassificering til at synliggøre og kommunikere om deres miljømæssige bæredygtighed, mens investorer kan bruge taksonomien til nemmere at identificere bæredygtige virksomheder at investere i.

Kontakt

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: amc@ds.dk
T: 39966237

Se også

28. juni 2022

Danmark skal være førende inden for fremtidens grønne brændstoffer

Derfor er Dansk Standard med i et nyt PtX-partnerskab, MissionGreenFuels. Partnerskabets målsætning er at udfase de fossile brændsler i blandt andet skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri over de næste fem år for...

Yderligere støtte til virksomheder under overgangen til den nye UKCA-mærkningsordning

27. juni 2022

Yderligere støtte til virksomheder under overgangen til den nye UKCA-mærkningsordning

Storbritannien har offentliggjort en ny pakke, der skal facilitere overgangen til UKCA-mærkning for virksomheder. UKCA-mærkningen træder som bekendt i kraft den 1. januar 2023 (med undtagelse af medicinske produkter 1. juli 2023) – denne frist er...

23. juni 2022

Se eller gense webinaret om kontrol af bærende konstruktioner

Webinaret giver dig en gennemgang af vejledningen til DS 1140, DS/INF 1140:2022 – Vejledning til DS 1140:2019, som skal lette overgangen fra den hidtidige måde at foretage kontrol på til en ny og mere systematiseret tilgang til kontrol jf. bygning...

Fra forskning til faktura

22. juni 2022

Fra forskning til faktura

Danmark hjemtager årligt 1600 mio. euro i forskningsmidler fra EU og står dermed stærkt, når det kommer til forskning og innovation. Men de nyskabelser, der kommer ud af forskningen, bliver ofte ikke anvendt i markedet. Et nyt stort EU-projekt ska...