Hvad er cirkulært byggeri

07. februar 2023

Hvad er cirkulært byggeri? - Økonomisk og klimaorienteret byggeri

Når vi både ønsker at udvikle verden med ny arkitektur og samtidig passe på vores Jord og vores klima, må man arbejde cirkulært frem for lineært. Cirkulært byggeri er en ny tilgang og et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Men hvad indebærer det? Og hvorfor er det lige præcis den vej, vi er nødt til at gå med fremtidige byggerier? 


Hvad er cirkulært byggeri?

Cirkulært byggeri er en metode, der først og fremmest handler om at begrænse udvindingen af Jordens råstoffer og brugen af nye materialer. Det kræver det bl.a., at man genbruger byggematerialer og undgår at smide ressourcer ud som spild eller affald både under byggeriet og i fremtiden, når en bygning har udtjent sit formål. 

Det er energiforbrug og muligheder for genbrug, der spiller den største rolle, når materialer skal udvælges og strategier lægges inden for cirkulært byggeri. Genanvendelse er også en af mulighederne, men her bliver der brugt energi og ressourcer på at fremstille et nyt produkt af gamle materialer. Derfor er genbrug at foretrække, men hvis ikke det er en mulighed, er genanvendelse den bedste løsning.

Genbrug og genanvendelse af materialer i byggebranchen er derfor helt afgørende for cirkulært byggeri. Netop dét skal bidrage til, at vækst ikke udelukkende bliver afhængigt af naturressourcer, men i langt større grad skal komme fra tidligere benyttede byggematerialer. 

Cirkulært byggeri er altså en strategi, der har til formål at reducere brugen af ​​ressourcer og ny produktion og forlænge levetiden for bygninger ved at designe bygninger på en måde, så behovet for nye materialer og energi minimeres. 

Cirkulær økonomi 

Cirkulært byggeri er baseret på cirkulær økonomi. I grove træk er cirkulær økonomi en økonomisk model, der har til formål at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og dermed minimere affald. Det knytter sig dermed til FN’s verdensmål 12. I en cirkulær økonomi er produkter og materialer designet til at blive genbrugt eller genanvendt, så de ikke bliver til affald.

Cirkulær økonomi er altså en mere effektiv anvendelse af ressourcerne, som både gavner miljøet, og som virksomhederne i eksempelvis bygge- og anlægsbranchen kan udnytte til at blive mere konkurrencedygtige.

Læs mere om cikukær økonomi her 

Forskellen på lineært og cirkulært byggeri

I cirkulær økonomi tænkes der i cirkulære kredsløb, hvor produkter og materialer kan genbruges direkte, genanvendes eller repareres, således at disse kan bruges igen med højest mulig værdi. Dermed bliver der mindre behov for at udvinde nye råstoffer, og der kan spares energi og ressourcer, som normalt ville blive brugt på forbrænding eller deponi.

På den måde adskiller cirkulær økonomi sig fra lineær økonomi, hvor produkter designes til at tjene et formål, hvorefter det forsvinder ud af kredsløbet, når produktet er udtjent, og bliver sendt til forbrænding eller ender på deponi.

Lige nu er lineært byggeri stadig den billigste løsning, men det vil meget snart ændre sig. Både fordi Jordens ressourcer er begrænsede og lige nu bliver brugt hurtigere end de gendannes, og fordi et stigende antal bæredygtige krav og tiltag bliver vedtaget politisk rundt om i verden. For eksempel er der netop kommet nye krav til håndtering af byggeaffald, som bliver en stor omkostning for den lineære byggestrategi, der har en markant større affaldsmængde end cirkulært byggeri. Cirkulært byggeri er altså ikke bare den mest bæredygtige vej, det bliver også den økonomisk set mest strategiske vej at gå.  

3 konkrete fordele ved cirkulært byggeri

For at konkretisere fordelene ved cirkulært byggeri får du her tre korte og specifikke grunde til, hvorfor cirkulært byggeri er den mest hensigtsmæssige måde at bygge på. 

1. Stort økonomisk vækstpotentiale

Det er ikke kun ud fra et miljømæssigt perspektiv, at en omstilling til cirkulært byggeri giver gevinst. Ressourcerne bliver kun færre i verden, og derfor bliver nødvendigheden af nye, bæredygtige metoder større. Derfor er der et kæmpe vækstpotentiale i denne nye, cirkulære tankegang.

2. Forlænger levetiden på bygninger og materialer 

At skabe genbrugelige og genanvendelige materialer kræver kvalitet, men det er ikke umuligt, og det kan forhindre eller udskyde nedrivning af bygninger. At en bygning og de materialer, den er lavet af, lever længere betyder, at den affaldsmængde, der skal bortskaffes, bliver reduceret markant. 

3. Reducerer den samlede miljøbelastning 

Cirkulært byggeri reducerer brugen af fossile brændstoffer og andre miljøskadelige materialer, der øger udledning af CO2. 

Hvordan når vi i mål med cirkulært byggeri?

Det er en kompliceret sag at omstille byggebranchen til cirkulær økonomi, fordi branchen fylder så meget både økonomisk, kulturelt og klimamæssigt i verden. Cirkulært byggeri medfører store forandringer i byggebranchen og er kun muligt, hvis alle aktører er med. 

Det er derfor afgørende, at alle parter i værdikæden tænker det cirkulære ind i deres arbejde. Det er ikke nok, at kun nogle virksomheder benytter det, både i designprocessen og i selve byggeprocessen må det inddrages. Dertil er der brug for mere forskning og innovation, hvis omstillingen for alvor skal have en chance. 

Derudover er det nødvendigt, at materialer og komponenter bliver bevaret med den højest mulige værdi, så længe som muligt. På den måde kan man både opnå økonomisk vækst, samtidig med at byggesektoren benytter færre ressourcer. 

Dansk Standard og cirkulært byggeri 

Bygge- og anlægsbranchen står for ca. 40 procent af samfundets ressource- og energiforbrug og en tredjedel af den samlede danske affaldsmængde. Danmark er gået i spidsen for udviklingen af europæiske løsninger til et cirkulært byggeri, som kan sikre en hurtigere og gennemgribende grøn omstilling. 

Det er Dansk Standard, som har taget initiativ til, at der nedsættes en komité for cirkulær økonomi i byggeriet på europæisk plan, og er blevet udpeget af den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, til at lede og drive komitéen. Det betyder, at Danmark kommer til at sidde for bordenden ift. udviklingen af fælles europæiske standarder, der kan fremme den cirkulære omstilling af byggeri og anlæg og være med til at forme fremtidens grønnere marked. Alle, der gerne vil påvirke de kommende standarder, har mulighed for at være med. 

Vil du være med til at sætte dagsordenen for den cirkulære omstilling i byggeriet? Så læs mere og tilmeld dig udvalget her

Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32

Se også

Et styrket samarbejde mellem forskning og standardisering kan bane vejen for den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

03. juli 2023

Samarbejde mellem forskning og standardisering er vigtigt i den bæredygtige og digitale omstilling af det byggede miljø

Omstilling af bygninger samt bygningsbrug og -drift spiller en vigtig rolle i en bæredygtig og digital omstilling. Et styrket samarbejde mellem forskere og standardiseringsorganer kan drive udvikling inden for Facility Management (FM).

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

18. april 2023

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

Se eller gense webinaret om design for adskillelse, hvor du får indblik i, hvordan den internationale ISO-standard om design for adskillelse, DS/ISO 20887, kan hjælpe byggeriet med at komme godt i gang.

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

13. oktober 2022

Morgenbriefing - Bæredygtighed i byggeriet

Se eller gense Morgenbriefing om dokumentation af bæredygtighed i byggeriet, hvor vi kommer ind på, hvilke muligheder og udfordringer byggeriet står over for i forbindelse med den grønne omstilling.