Hvad er cirkulær økonomi? Standarder for EU og Danmark klar i 2023

09. maj 2022

Hvad er cirkulær økonomi? Standarder for EU klar i 2023

Cirkulær økonomi er et princip om at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og minimere affald. Se eksempler på strategier i Danmark her.

Ved en omstilling til cirkulær økonomi er der et enormt potentiale for økonomisk vækst for danske virksomheder. I 2023 forventes der de første standarder for at implementere cirkulær økonomi i strategien.

Cirkulær økonomi er en af de vigtige bæredygtige strategier, vi skal bruge for at mindske vores ressourceforbrug og sikre bæredygtighed i fremtiden. Det handler om at udnytte ressourcerne bedre og sikre, at de ikke går til spilde. Dermed er cirkulær økonomi en mere bæredygtig tilgang til produktion og forbrug, der tager hensyn til miljøet og bevarer ressourcerne.

Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er en økonomisk model, der har til formål at udnytte ressourcer så effektivt som muligt og minimere affald, og det knytter sig dermed til FN’s verdensmål 12. I en cirkulær økonomi er produkter og materialer designet til at blive genbrugt eller genanvendt, så de ikke bliver til affald.

I cirkulær økonomi tænkes der i cirkulære kredsløb, hvor produkter og materialer kan genbruges direkte, genanvendes eller repareres, således disse kan bruges igen med højest mulig værdi. Dermed bliver der mindre behov for at udvinde nye råstoffer, og der kan spares energi og ressourcer, som normalt ville blive brugt på forbrænding eller deponi.

På denne vis adskiller cirkulær økonomi sig fra lineær økonomi, hvor produkter designes til at tjene et formål, hvorefter det forsvinder ud af kredsløbet, når produktet er udtjent, ved at blive sendt til forbrænding eller ender på deponi.

Cirkulær økonomi er altså en mere effektiv anvendelse af ressourcerne, som både gavner miljøet, men også kan gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige og skabe jobs.

Med cirkulær økonomi åbnes op for muligheden om, at ressourcer, som ellers ville være  gået tabt eller endt som affald, fortsat kan indgå i kredsløbet til samme eller højere værdi ved at gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Alternativt kan disse indgå som input i et helt nyt kredsløb til lavere værdi. Dette er to principper indenfor genbrug eller "recycling", som henholdsvis kaldes "upcycling" og "downcycling".

Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse og genbrug gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes.

Derfor belyser cirkulær økonomi et potentiale til at forandre den måde, der forbruges og produceres på, så vi kan imødegå de globale udfordringer, vi står overfor – herunder klimaforandringerne, forureningen af jordens ressourcer og den stigende efterspørgsel efter nye produkter og teknologier.

Foruden at nytænke materialer, design og produktion er det også et essentielt parameter for cirkulær økonomi, at både salg og forbrug gentænkes. Det kan eksempelvis gøres med nye strategier og forretningsmodeller, således forbrugeren kan returnere et produkt til reparation eller opgradering, eller leasing af produkter i stedet for køb og salg af disse, således flest muligt mennesker kan få mest muligt ud af produkterne, deres levetid og deres ressourceforbrug.

Standarder for cirkulær økonomi i danske virksomheder

EU-Kommissionen har estimeret, at en øget ressourceeffektivitet i hele værdikæden kan mindske materialeforbruget med 17-24 pct. i 2030 og spare den europæiske industri for €30 mia., hvilket også medfører vækstpotentiale for danske virksomheder, der kan bidrage med deres ekspertise inden for cirkulær økonomi.

Ellen MacArthur Fonden udgav i 2015 en analyse, der viser store fordele for Danmark og danske virksomheder, hvis der integreres cirkulær økonomi.

Blandt andet viser rapporten, at Danmark i 2035:

  • Kan opnå en stigning i BNP på op til 1,4 pct.
  • Tillige skabe hvad der svarer til 7.000–13.000 nye jobs
  • Kan reducere det danske CO2-aftryk med 3–7 pct.
  • Samtidig med en reduktion af nye ressourcer for udvalgte materialer med 5–50 pct.
  • Samt opleve en stigning i nettoeksporten på 3–6 pct.

Analysen identificerede ligeledes 10 oplagte muligheder for at fremme cirkulær økonomi i Danmark indenfor fem udvalgte sektorer.

Dels er der et stort økonomisk og miljømæssigt potentiale indenfor særligt fødevareindustrien (3,4-5,7 mia. kr./år), byggeriet (6,5-9 mia. kr./år) og maskin- og elektronikindustrien (1,1-1,9 mia. kr./år).

Dansk Standard har nedsat udvalget S-863, hvor flere større danske virksomheder fra forskellige brancher og industrier skal være med til at udvikle de kommende standarder for cirkulær økonomi. Formålet med disse standarder er at hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

Virksomheder og organisationer vil igennem standarderne få vejledninger til at vurdere muligheder og begrænsninger for at implementere cirkulær økonomi i deres strategi samt mulighed for at dokumentere, at de har integreret cirkulær økonomi i deres forretning.

De første dokumenter forventes klar til udgivelse i 2023.

Læs mere om vores udvalg og arbejdsgrupper her.

Se også

Handlingsplan for cirkulær økonomi - forstå regeringens 3 visioner

09. maj 2022

Forstå handlingsplanen for cirkulær økonomi

Handlingsplanen for cirkulær økonomi handler om at forebygge og håndtere affald. Læs om regeringens 3 visioner for effektiv udnyttelse af ressourcer.

Novo Nordisk: Cirkulær økonomi er både en udfordring og en god forretningsmulighed

26. april 2022

Novo Nordisk: Cirkulær økonomi er både en udfordring og en god forretningsmulighed

Novo Nordisk arbejder strategisk med cirkulær økonomi - og standardisering spiller en vigtig rolle.

Greenwashing kan undgås – men det kræver konkret dokumentation

21. april 2022

Greenwashing kan undgås – men det kræver konkret dokumentation

Ord som bæredygtig, klimavenlig og miljørigtig anvendes af mange virksomheder, når de beskriver deres klimainitiativer. Men for at vi kan være sikre på, at der også er hold i de grønne løfter, er der brug for et værktøj, som kan dokumentere det. S...

Nyt community skal udvide markedet inden for cirkulært byggeri

27. januar 2022

Nyt community skal udvide markedet inden for cirkulært byggeri

Videnscenter for Cirkulær Økonomi i byggeriet lancerer VCØB Community, der skal bidrage til at finde løsninger på de udfordringer, der er forbundet med den cirkulære omstilling i byggeriet. Dansk Standard er blandt medlemmerne, der tæller 30 føren...