Bæredygtighed og genbrug i byggeriet

Den nye EU-forordning om byggevarer (CPR) er et vigtigt skridt i retning af at fremme bæredygtighed i byggesektoren. Bygninger står for den største andel af det samlede endelige energiforbrug i EU (40 %), og derfor fylder CO2-reduktion en vigtig rolle i de kommende standarder under forordningen.

Bæredygtighedsforanstaltningerne vil fortsat hovedsageligt blive fastsat af standardiseringsorganisationerne og deres medlemmer. Standardiseringsarbejdet og danske udvalgsmedlemmer kan derfor spille en vigtig rolle i at definere fremtidens bæredygtige byggevarer.

Standardisering af byggevarer skal omfatte bæredygtighed

Over 400 standarder skal enten udvikles eller revideres i henhold til den nye byggevareforordning for bl.a. at tage højde for EU’s grønne ambitioner. Kravene til produkter kommer til at variere, så de er relevante for forskellige produktgrupper.  

Bæredygtighedsoplysninger er afgørende for at kunne spore fremskridt og fastsætte tærskler for byggevarers indlejrede energi og dermed opstille klare krav og metoder til at måle deres klimapåvirkning. Dette skal gøre det mere gennemsigtigt for byggebranchen at træffe beslutninger og vælge produkter, der kan bidrage til at minimere byggevarers miljøpåvirkning og en mere bæredygtig byggepraksis.

Deklarering af miljømæssige aspekter bliver langsomt introduceret igennem standardiseringsanmodningerne fra EU-Kommissionen i takt med, at standarder bliver revideret under den nye CPR. Aspekterne minder meget om EPD'er, som vi kender i dag. Dette kan fx være minimering af ressourceforbrug som nye materialer, energi eller vand. Det kommer også til at omfatte maksimering af genbrug eller genanvendelighed af byggeriet og af dets materialer efter nedrivning.

Når en ny standard er udviklet, vil der være en forpligtelse til at angive det globale opvarmningspotentiale (GWP).

Flere bæredygtige materialer og øget cirkularitet

Nogle af målene med den reviderede forordning handler om at gøre bæredygtige produkter til normen i EU og fremme cirkulære forretningsmodeller. Derfor skal der udvikles separate standarder for genbrugte produkter. Derudover skal standarder understøtte brug og udvikling af cirkulære, miljøvenlige løsninger. Med tiden vil dette ikke kun reducere det miljømæssige aftryk fra byggeaktiviteter, men også fremme skabelsen af sundere og mere modstandsdygtige byggerier. Dansk Standard har det europæiske sekretariat for cirkulær økonomi i byggeriet, og her kan alle være med via udvalget S-878. Du kan også læse mere om cirkularitet i byggeriet her.

Nye dokumentationskrav

Under den nye forordning vil producenter nu være forpligtet til at indsende oplysninger om produkters miljømæssige bæredygtighed i løbet af dets livscyklus. Her kan man fx bruge DS/EN15804 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg. Denne standard er nu under revision for at integrere kravene fra Product Environmental Footprint (PEF). Da DS/EN15804 er en horisontal standard, der dækker alle byggevarer, vil der være behov for yderligere specifikationer på produktgruppeniveau. Mange europæiske tekniske komiteer (TC’er) vil altså skulle udarbejde supplerende dokumentation med tiden.

Alle produkter vil også skulle have et digitalt produktpas, som forventes indført i 2028. Læs mere om det digitale produktpas og se hvordan du kan deltage i arbejdet med det Digitale Produktpas i vores udvalg S-896.

Krav på EU-niveau til grønne offentlige indkøb (GPP)

Den nye forordning fastsætter EU-regler for offentlige indkøb af byggematerialer, som vil blive indført fra slutningen af 2026. Med de nye regler vil man indføre obligatoriske minimumskrav til miljømæssig bæredygtighed for offentlige indkøb af byggevarer. Formålet er at støtte efterspørgslen for produkter med lavere CO2-indhold. Det er indført på EU-plan for at undgå forskelligrettede krav i forskellige medlemslande.

Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32


Bæredygtighed og afgivelsen af farlige stoffer i byggeriet (S-417)

Udvalget arbejder med europæiske og internationale standarder inden for bæredygtigheden af bygnings- og anlægskonstruktioner samt afgivelsen myndighedsregulerede, farlige stoffer fra byggematerialer som er af stor vigtighed for sundt byggeri.

Læs mere om udvalget


Cirkulær økonomi i byggeri og anlæg (S-878)

Som medlem af S-878 får du mulighed for at følge med i og deltage aktivt i udviklingen af de europæiske standarder indenfor cirkulær økonomi i bygge og anlægssektoren.

Læs mere om udvalget